Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0134-C0001
Номер на проект: ESF-1110-09-12001
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособноста чрез професионално и мотивационно обучение" (ПРО-МОТИВ)
Бенефициент: Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от уязвимите/рисковите групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, отговарящи на техните специфични потребности и изискванията на работодателите: обучения за придобиване на знания и умения по професии/специалности, на ключови компетентности и мотивация за активно поведение на пазара на труда.
Дейности: Управление и координация по проекта. Дейността по управление и координация на проекта е от съществено значение за ефективното и качествено изпълнение на заложените проектни дейности. Тя включва: - Планиране, координиране и организиране на проектните дейности, обученията и работните срещи на екипа по проекта. - Редовен мониторинг върху изпълнението на дейностите по проекта. - Поддържане на контакти с координаторите по клонове, превантивни мерки за предотвратяване на проблеми. - Редовни срещи със заинтересовани страни.
Осигуряване на информираност и публичност В съответствие с изискванията за информираност и публичност по ОП „РЧР” ще бъдат изработени листовки, плакати, брошури, транспаранти и банери. Предвижда се при стартиране на проекта публикация в националната преса и провеждане на информационен ден в градовете Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево. Периодично ще се публикува информация за изпълнението на дейностите по проекта на интернет страницата на ДП „БГЦПО”. Ще бъде проведена заключителна пресконференция за обявяване на резултатите по проекта.
Организиране и провеждане на обученията по ключови компетентности Обучения по следните ключови компетентности: 1. Обучение по чужд език – английски, ниво А1 2. Обществени и граждански компетентности 3. Инициативност и предприемачество: 4. Инициативност и предприемачество чрез конкурентно предимство в туризма чрез сомелиерство
Организиране и провеждане на обученията по професионална квалификация Включване в комплекс от обучения на 112 регистрирани безработни лица, както следва: - Обучение по ключови компетентности на всички бенефициенти; - Обучение за придобиване на първа степен за професионална квалификация на 74 от лицата и обучение по част от професия на 38 от лицата; - Мотивационно обучение и изготвяне на планове за професионално развитие и усъвършенстване на всички бенефициенти.
Провеждане на мотивационно обучение Необходимост от придобиване на умения за подготовка на документи за кандидатстване на работа – CV, мотивационно писмо; техники за ефективна комуникация; подготовка за явяване на интервю; изготвяне на план за търсене на работа и реализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 568 BGN
Общ бюджет: 133 020 BGN
БФП: 133 020 BGN
Общо изплатени средства: 132 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 914 BGN
2014 103 864 BGN
2015 0 BGN
132 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 577 BGN
2014 88 284 BGN
2015 0 BGN
112 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 337 BGN
2014 15 580 BGN
2015 0 BGN
19 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз