Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0021-C0001
Номер на проект: ESF-1110-03-02001
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез квалификация и мотивация
Бенефициент: "Териториален център за квалификация и преквалификация" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: 1. Да се повишат професионалните и ключови компетентности на 105 безработни лица за реализация в сферата на туризма и услугите от общините Варна, Провадия и Долни Чифлик, чрез провеждане на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности.
Дейности: 1. Дейности, свързани с организация и управление на проекта Изпълнението на тази дейност включва: Координиране работата на екипа за управление на проекта. Подготовка на детайлен времеви график за прилагане на дейностите по проекта. Планиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа по управление на проекта Дейността е необходима, за да се осигури съгласуваност, структурираност и качествена подготовка и изпълнение на планираните активности.
2. Дейности, свързани с информационно обезпечаване и визуализация на извършеното по проекта С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните резултати се предвижда реализирането на следните елементи на информационната компания: провеждане на пресконференции при стартирането и приключването на проекта, публикации и излъчвания по регионални и местни медии при важни етапи от изпълнение на дейностите. Те ще представят основните аспекти на проекта, както и напредъка на изпълнение и постигнатите резултати. Публикации с информация за предстоящи събития по проекта ще бъдат помествани и в Интернет пространството (напр. на сайтове на експерти, провеждащи обучения по ключови компетенции и мотивационни обучения). Проектът включва набор от дейности по информация и публичност, които целят да популяризират приноса на Европейския фонд за развитието на човешките ресурси, Оперативната програма, както и дейностите по настоящия проект. Предвидените дейности по визуализация, публичност и информиране на обществеността, в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1828/2006 и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема включват: • Организиране и провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта с представители на местната власт, гражданското общество, целевите групи и медиите; • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция с участието на горепосочените групи; • Публикации в пресата – публикации в местни и в регионални медии; • Изработване на информационни материали – табели, брошури, рекламни химикали, папки, стикери, плакати
3. Дейности, свързани с подготовката и провеждането на тръжни процедури За всички дейности, чието извършване налага сключване на договори с външни за организацията изпълнители, ще бъдат проведени процедури по 55 ПМС от 12.03.2007 г.. В изготвените технически задания и изисквания към изпълнителите максимално точно и обективно ще бъдат посочени критерии за предоставянето на определени услуги. В рамките на проекта се предвижда да бъдат проведени тръжни процедури за избиране на изпълнител за: - Отпечатване на информационни материали; - Доставка на материали и консумативи за провеждане на обученията за професионална квалификация - Провеждане на обучение за придобиване на умения по ключови компетентности - Провеждане на мотивационно обучение - Разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване За целта ще бъдат разработени необходимите документи /тръжни книжа/ за провеждане на тръжни процедури по 55 ПМС от 12.03.2007 г.; ще бъдат организирани и проведени 4 тръжни процедури; ще бъдат подготвени и сключени договори с изпълнителите.
4. Подбор на крайни бенефициенти за включване в обученията Следвайки процедурите на АЗ за подбор на крайни бенефициенти, кандидатът ще определи лицата, които ще бъдат включени в проекта. Те ще бъдат приоритетно представители на следните групи безработни лица: без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия; трайно безработни лица; неактивни лица; представители на уязвими етнически групи. Подборът на безработни лица ще бъде съобразен и с изискванията за входящо образователно равнище за съответнтите професии. С цел да се предостави възможност на заинтересованите не само от едно населено място да се възползва от дейностите по проекта, услуги ще бъдат предоставяни на представители на целивата група от градовете: Варна, Провадия, Долни чифлик.
5. Организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация В рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени обучения за придобиване на следните професионални квалификации: Заварчик и Камериер за гр. Провадия, Офис-секретар за гр. Долни чифлик, Готвач, Камериер, Сервитьор-барман, Офис-секретар за гр. Варна – Избраните професии са съобразени с нуждите на бизнеса в съответното населено място и предпочитанията на безработните лица. Продължителността на отделните курсове е както следва: - Готвач – общо 300 уч. часа - Барман-сервитьор – общо 300 уч. часа - Камериер – общо 300 уч. часа - Офис - секретар – общо 300 уч. часа - Заварчик – общо 300 уч. часа С цел постигане на максимална ефективност от обученията, курсистите ще бъдат разпределени в групи от по 15 човека. Часовете по теория ще се проваждат в модерно оборудвани зали в съответните населени места, снабдени с необходимо оборудване за нормалното протичане на работния процес. Практическите занимания и часовете по практика ще бъдат организирани и проведени в бази, лицензирани от НАПОО и включени в Списъка на ДО на АЗ, отговарящи на всички нормативни изисквания Обученията за придобиване на отделните професионални квалификации ще бъдат водени от квалифицирани преподаватели, съобразно лицензираните програми на кандидата. Учебният процес ще се базира на съвременни методи за обучение на възрастни и ще включва придобиване на професионални умения, съобразени с най-новите изисквания в съответната професионална сфера. Предвижда се на всеки етап от обученията да има междинни тестове за оценка на наученото, а в края и попълване от страна на участниците на Въпросник за обратна връзка. По време на обучението курсистите ще получават стипендия, за да покриват някои от ежедневните си разходи, свързани с откъсването от дома и досегашния си ритъм на живот. Това допълнително ще ги мотивира и стимулира да търсят по-нататък своята трудова и житейска реализация. По време на обучението курсистите ще получават стипендия за присъствен ден, а на тези които пътуват ще бъдат изплащани разходи за транспорт.
6. Организиране и провеждане на обучения за придобиване на умения по ключови компетентности Съобразно избрания курс за обучение по професионална квалификация, на безработните лица ще бъдат предлагани обучения по следните ключови компетентности: - за „Готвач“ – обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ - за „Сервитьор - барман“ – обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ - за „Камериер“ – обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ - за „Заварчик“ – обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ - за „Офис - секретар“ – обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ Продължителността на обучението по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ ще бъде 30 учебни часа, а по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – 105 учебни часа. Курсистите ще изучават Английски език, като предварително ще попълнят тест за определяне на нивото. С цел постигане на максимална ефективност от обученията, курсистите ще бъдат разпределени в групи от по 15 човека. Обученията ще се проваждат в модерно оборудвани зали в съответните градове, снабдени с необходимо оборудване за нормалното протичане на работния процес. Ще бъде избрана обучаваща организация, с опит в провеждането на обучения за ключови компетенции. Обученията ще са структурирани като групово-динамичен тренинг с личностна насоченост. Тъй като за процеса на научаване обратната връзка, която всеки получава от останалите участници, както и от водещия на обучението, е важна, обученията ще приключват с Въпросник за обратна връзка.
7. Организиране и провеждане на мотивационни обучения Ще бъдат организирани 7 броя мотивационни обучения, за всички включени в проекта бенефициенти в групи от по 15 човека. Мотивационните обучения ще бъдат структурирани в сесии, всяка от които със следното съдържание и минимална продължителност: - Техники за ефективна комуникация – с продължителност 5 уч. часа - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV и мотивационно писмо – с продължителност 7 уч. часа - Подготовка за явяване на интервю - с продължителност 6 уч. часа - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация – с продължителност 6 уч. часа. В основата на използваните обучителни методи по време на мотивационните обучения ще бъде прилаган кръговият обучителен процес (активност, споделяне, планиране, обобщаване, преработка), при който се залага на обучение чрез опита (преживяванията), чрез критична самооценка от страна на участниците на собствената им работа и на предизвикана промяна в поведението им. Обученията ще се проваждат в модерно оборудвани зали в съответните градове, снабдени с необходимо оборудване за нормалното протичане на работния процес. Ще бъде избрана обучаваща организация, с опит в провеждането на мотивационни обучения.
8. Разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване Безработните да бъдат подпомагнати да съставят свой индивидуален кариерен план, който да им помогне да обмислят, начертаят и следват ясни стъпки за професионалното си развитие и усъвършенстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 006 BGN
Общ бюджет: 156 197 BGN
БФП: 156 197 BGN
Общо изплатени средства: 156 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 201 BGN
2014 90 797 BGN
2015 30 188 BGN
156 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 921 BGN
2014 77 177 BGN
2015 25 660 BGN
132 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 280 BGN
2014 13 620 BGN
2015 4 528 BGN
23 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз