Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0105-C0001
Номер на проект: A12-22-99
Наименование: Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на Община Полски Тръмбеш
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Полски Тръмбеш
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в Община Полски Тръмбеш
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Изпълнението на тази дейност ще се осъществява от Екип за управление на проекта на Община Полски Тръмбеш, в чийто състав са включени: Ръководител на проекта, Счетоводител и Координатор на проекта, чиито автобиографии са приложения към настоящото проектно предложение. Управлението на проекта включва всички дейности по организиране и провеждане на обществените поръчки в срок, сключване на договори с изпълнителите и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на Общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, в т.ч. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2. Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация; Повишаване на личната мотивация на служителите за ефективна реализация на служебното място. Задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез който индивидите моделират поведението си.
Дейност 3. Лидерски умения и екипна ефективност; Обучението предоставя възможност за създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения на ръководните общинските служители и екипи. Участниците имат възможност да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионалния си потенциал, да повишат гражданските, професионалните и социални знания и умения. Целта на обучението е участниците да придобият знанията и уменията, посочени в учебния план за всеки модул, и да могат мотивирано да ги прилагат във всички области на личното си и професионално развитие, както и в мултикултурна среда. В обучението за Лидерски умения и екипна ефективност разпределението на служителите е както следва : Директорите на двете дирекции в Общинска администрация – 2 служители, Началниците на всички отдели в Общинска администрация - 7 служители, Секретаря на Общината – 1 служител, Кметовете на кметствата от Община Полски Тръмбеш – 15.
Дейност 4. Умения за работа в стресогенна среда ; В обучението за придобиване на умения за управление на стреса и управление на времето ще преминат общо 20 служители на Общината, както следва: Времето е ценен ресурс в забързаното ни ежедневие и основен източник на напрежение за всеки. Как да завършим всяка задача в срок? Обучението е необходимо за всеки, който трябва да управлява времето си на работното място и е решил да се усъвършенства, като използва времето като фактор за успеха. Курсът ще помогне на служителите , които осъзнават, че стресът е пречка в тяхното лично развитие и професионален успех, и желаят да се справят с него. Обученията завършват със сертификат.
Дейност 5. Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти; Обучението ще включва теми, свързани със социалните отношения, преговорите и овладяване на конфликтните ситуации. Управлението на конфликти не означава само насочването на фокуса към решаването на конфликтите. Към това се отнася също така и способността за своевременно разпознаване на причините, които могат да доведат до заредени с конфликт ситуации. Една от причините за възникването на конфликти е недостатъчната способност на служителите да решават конфликти, която се изразява в провокация един към друг, съответно насочени и към лица от ежедневното обкръжение. Подобряването на социалните компетенции на обучаемите ще доведе до значително разтоварване на служителите на ръководни длъжности. Това означава, че времето, което ръководителите инвестират в обучението на служителите за социални отношения и справяне с конфликти, в дългосрочен план се изплаща. От тази позиция би следвало при взаимоотношенията между колегите в администрацията да има консенсус и да регулират проблемите между себе си и да решават конфликтите самостоятелно. За да се предотврати или отслаби конфликт на психологическо ниво трябва да се овладее човешката агресия. Трябва да се установи най-ранния етап на възникналото противопоставяне и да се установи първопричината. Това е единствения път към градацията на конфликта. Поддържането и укрепването на сътрудничеството на отношенията на взаимопомощ – това са най-важните проблеми на всички тактики за предотвратяване на конфликтите. Неговото решение има комплексен характер и включва в себе си методите от социално-политически, организационно-управленски и морално-частичен характер.
Дейност 6. Обучения по ИПА; Предвижда се по тази дейност да бъдат обучени 6 служители от Община Полски Тръмбеш, за следните обучения: - За ”Практически аспекти в работата на звената по Човешките ресурси” - 2-ма от отдел „ЧР, СД и ГЗ”; - За „Конфликт на интереси – правна рамка и практики” – 1 служител от отдел „Счетоводство” и 1 бр. юрисконсулт; - За „Презентационни умения. MS POWER POINT.” – 3 служители от отдел „РП, ПП и ОП”.
Дейност 7. Осигуряване на информация и публичност на проекта. Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани две информационни срещи - една входяща, при стартиране на проекта и една финална, при финализирането му. На тях ще бъдат поканени местни и регионални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати. Предвиждат се 4 публикации на официалната интернет страницата на Община Полски Тръмбеш, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. С цел популяризиране и публичност на проекта се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати и рекламни химикали. Дейността предвижда изработването и на един брой информационна табела, популяризираща дейността и финансовата подкрепа на ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Интеграл ПТООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 356 BGN
Общ бюджет: 63 468 BGN
БФП: 63 468 BGN
Общо изплатени средства: 62 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 329 BGN
2014 44 613 BGN
2015 0 BGN
62 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 580 BGN
2014 37 921 BGN
2015 0 BGN
53 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 749 BGN
2014 6 692 BGN
2015 0 BGN
9 441 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени служители на Община Полски Тръмбеш
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 -Проведени обучения и получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Проведени обучения и получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 7 - Организирани и проведени информационни срещи
Индикатор 20 (Д) По дейност 7 - Отпечатани брошури, изработени рекламни химикали и информационна табела
Индикатор 21 (Д) По дейност 7 - Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз