Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0158-C0001
Номер на проект: A12-22-137
Наименование: Община Горна Оряховица – ефективна и компетентна местна администрация
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Горна Оряховица за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и ще бъдат определени конкретните ангажименти на членовете, ще бъде изготвен график за срещите на екипа по месеци. На а тези срещи ще бъде отчитан напредъка по отношение изпълнението на проекта, постиженията и резултатите., ще се изолират евентуалните пропуски и несъответствия като се предвидят начини за тяхното преодоляване. Организацията на дейностите ще е изцяло ангажимент на екипа за управление на проекта. В рамките на тяхната дейност ще бъде подготвена необходимата документация за провеждане на тръжната процедура.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. Учебно съдържание на обучението включва нагласи към конфликтите, същност и видовеконфликти, управление на конфликтите и стратегии за разрешаване на конфликти. Предназначено е за служителите в звената по човешки ресурси. В него ще вземат участие 10 служители. 2.2 Практически умения за ефективни комуникации /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-8/. Обучението включва развитие на качествата за ефективна комуникация и техники за усъвършенстването им, с което се цели подобряване на социалния климат в работната среда. В обучението ще бъдат включени 8 служители. На участниците в обученията са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 15 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните длъжности в общинската администрация. 3.2 Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи В обучението ще се включат 17 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинската администрация. 3.3 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще се включат 26 служители, а продължителността му ще бъде 20 учебни часа. Обучението е предназначено за всички длъжности в общинската администрация.
Дейност 4. Компютърно обучение 4.1 Обучение за работа с текстообработка и електронни таблици Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word и MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на електронни таблици за различни цели в ежедневната работа на служителите в администрацията. По този начин ще се осигури възможност за предоставяне на услуги по електронен път. В обучението ще бъдат включени 25 служители. Продължителността на обучението е 60 учебни часа. 4.2 Компетентности за електронно управление В обучението ще бъде представена информация за възможностите на електронното правителство, перспективи за развитие в общината, нужният административен капацитет на служителите. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи. В обучението ще бъдат включени 10 служители, а продължителността на обучението е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции - начална и заключителна (началната конференция има за цел запознаване на обществеността с проекта, а заключителната – представене на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията и начините за вземане на участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта и логото на програмата/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучение. Флаш-памети с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис Трейд България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 265 BGN
Общ бюджет: 65 754 BGN
БФП: 65 754 BGN
Общо изплатени средства: 65 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 053 BGN
2014 51 701 BGN
2015 0 BGN
65 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 945 BGN
2014 43 946 BGN
2015 0 BGN
55 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 108 BGN
2014 7 755 BGN
2015 0 BGN
9 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой сключени договори по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой срещи
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой проведени тръжни процедури (по проекта)
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой обучени служители (по проекта)
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой проведени обучения по проекта
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой получени сертификати (по проекта)
Индикатор 13 По Дейност 2 - Брой получени сертификати
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой проведени обучения (по проекта)
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой обучени служители (по проекта)
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой получени сертификати
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой пресконференции
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой изработени материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз