Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0182-C0001
Номер на проект: Д01-3901/08.04.2013
Наименование: „Танцуваме, играем и учим заедно”
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се осигури равен достъп на децата и учениците до образование и в по-голяма степен да се осъществи процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Община Горна Оряховица
Дейности: Дейност 1: Подобряване на вътрешната среда Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютри, хардуер и стопански инвентар. Оборудване на обучителна зала с мултимедия, маса и столове в СДГ „Детски свят”; Оборудване на кабинет за компютърно обучение в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”; Закупуване и монтаж на интерактивна дъска в ОУ „Отец Паисий” с. Писарево; Инсталиране на музикална уредба с усилвател в ЦДГ „Асен Разцветников” с. Драганово. Чрез подобряване на условията за учене и провеждане на клубни дейност ще се повиши мотивацията за посещаване на детската градина и училището на децата и учениците от двата етноса и до реализация на индиректна превенция на отпадането от училище.
Дейност 2: Дейности, свързани с превенция на риска от отпадане на деца в училищна възраст от образователната система Провеждане на здравни беседи в общността – с участие на медицински специалист за превенция на ранните бракове, като една от основните причини за отпадането от училище; Работа с ромски медиатор в общността – с цел създаване на добри взаимоотношения с учителите и образователните институции и разясняване на необходимостта от ранно постъпване в детско заведение. Провеждане на тренинги с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия.
Дейност 3: Дейности по съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Дейността ще протече на няколко етапа: 1. Определяне на броя на клубовете, броя на участниците в тях и ръководителите им; 2. Същинска работа по опазване и развитие на културната идентичност на децата и учениците; 3. Популяризиране и устойчивост на постигнатите резултати – изработване и отпечатване на сборник с добри практики
Дейност 4: Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда В настоящата дейност ще се повишат професионалните компетенции на 30 учители от четирите партньора в Община Горна Оряховица в рамките на три двудневни курса. Предвижда се овладяването на интеркултурна компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с децата и учениците в култури, различни от собствената им. Ще бъде разработен модел за обучение за работа на учителите в мултикултурна среда и за прилагане на интерактивни билингвални методи за обучение и възпитание на децата и ученици от и ромско турско етническо малцинство, както и 3 мултимедийни презентации
Дейност 5*: Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност Реализацията на дейността ще подпомогне повишаването на толерантността между етносите и ще подпомогне практическото познаване на понятията „толерантност” и „нетолерантност”. Също така ще повиши мотивацията на децата и учениците да посещават училище и ще намали броя на отпаднали деца и ученици, посредством съвременната техника и интерактивни методи; Всеки от партньорите ще организира „ден на отворени врати”, в рамките на който обществеността ще може да види как се възпитават, учат и творят заедно децата от различни етноси и култури. Община Горна Оряховица ще отговаря за стартирането и огласяването на информационната кампания, както и ще организира заключителен „Ден на отворени врати” и концерт „Протегнати ръце” за етническа толерантност.
Дейност 6: Дейности за осигуряване на публичност Ще бъдат направени 8 платени публикации в регионалните печатни медии, ще се проведат 2 пресконференции – встъпителна и заключителна; ще се поставят 5 бр. паметни табели за проекта; ще бъдат отпечатани 450 брошури и 600 плаката А3. При изпълнението на всички дейности за информация и публичност ще се наблегне на ролята на Европейския социален фонд и на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 7: Организация и управление на проекта Дейността включва сформиране на екип за управление на проекта – със своя заповед кмета на общината определя лицата, които ще извършват управлението на проекта, изготвят се длъжностни характеристики на всеки член от екипа за управление на проекта, сключват се граждански договори с членовете на екипа по проекта. Екипът по проекта се състои от: ръководител, координатор, технически сътрудник, счетоводител. Екипът ще извършва цялостното техническо и финансово управление на проекта, ще участва в подготовката на изискванията към изпълнителите, както и ще следи за качественото изпълнение на дейностите от тяхна страна. Отговаря за популяризиране на проектните дейности и приноса на ЕСФ и правилното водене на архива по проекта. С успешното управление на проекта ще се гарантира навременно реализиране на дейностите, както и финансовото и техническо отчитане на проекта пред УО. След стартирането на проекта екипът ще разработи подробен план-график на дейностите. Екипът по проекта ще разработи и системата за вътрешен мониторинг и контрол, които ще гарантират ефективността на проекта. Наред с работата по проекта екипът ще поддържа постоянна връзка с привлечените експерти, УО, медиите и широката общественост, за да гарантира не само успешното реализиране на проекта, но и публичността и прозрачността при разходването на средства, отпуснати от ЕС и ЕСФ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 241 BGN
Общ бюджет: 148 868 BGN
БФП: 148 868 BGN
Общо изплатени средства: 148 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 448 BGN
2014 117 419 BGN
2015 0 BGN
148 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 731 BGN
2014 99 806 BGN
2015 0 BGN
126 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 717 BGN
2014 17 613 BGN
2015 0 BGN
22 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз