Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0225-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на коучинга като метод за развитие, управление и равнопоставеност на човешкия ресурс
Бенефициент: Евростарт 2008" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изграждане на платформа за въвеждане на коучинг метода като средство за омбяна на идеи и планове в сферите на заетост, образование, обучение и учене през целия живот, административен капацитет и добро управление на проекти и програми.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на десет работни дни след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, ще се сформира екипа за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ОУП), ще се сътои от ръководител, координатор, финансист/счетоводител и юрист. Лицата ще бъдат назначени за дейностите по проекта с допълнително споразумение към основният им трудов договор. На всеки член от екипа, ще се изготви и предостави длъжностна характеристика с конкретните задължения и отговорности свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
2. Осигуряване на публичност по проекта При изпълнение на дейностите за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, съгласно ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
3. Доставка на материали и консумативи, необходими за осъществяване на дейностите по проекта Доставени необходимите материали и консумативи.
4. Обучение на служителите на „Евростарт 2008” ЕООД за прилагане на коучинг метода Провеждане на опознавателни интервюта. Анализ на капацитета на служителите. Провеждане на обучение на служителите.
5. Виртуален коучинг След проведеното обучение на бъдещите обучители - служителите на Кандидата и завръщането им от обменното обучение в Холандия се стартира със системнната и непрекъсната интернет комуникация, наричаики я Виртуален коучинг, Скайп коучинг. По този начин ще може да се надгражда обучението на служителите да се консултира всеки един елемент на коучинга, в едно с това се поставя началото и утвърждаването на постоянното ни партньорство по отношение на иновативната идея.
6. Извършване на проучване на общините от Северозападна България Ще бъде възложено на външна фирма изпълнител извършването на проучване за състоянието на общините от Северозападна България. Проучването ще бъде съобразено с точно определени и ясни критерии с цел извършване на съпоставимост и избор на целевите групи в съответните общини.
7. Внедряване на коучинг метода чрез осъществяване на коучинг сесии в две общини от Северозападна България Подобряване трудовия капацитет на служителите в общинските администрации, както и завръщане на трайно безработни лица на пазара на труда.
8. Изработване на „Наръчник за прилагане на коучинг метода”. В наръчника ще бъде описан опитът от реализирането на проекта и приложените добри практически подходи. От друга страна той, ще изпълнява ролята на пътека описваща всички стъпки и тяхната последователност при прилагане на коучинг метода, нужната предварителна информация и нейното набавяне, всички способи и начини за извършване на различните видове коучинг, които са били използвани при реализирането на настоящото проектно предложение.
9. Извършване на одит на изпълнението на проекта С оглед изпълнение на изискванията на Насоките за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:
„Балабанова” ЕООД
Изпълнители:
Май Уандърфул АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 499 BGN
Общ бюджет: 236 819 BGN
БФП: 236 819 BGN
Общо изплатени средства: 236 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 747 BGN
2014 156 071 BGN
2015 0 BGN
236 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 635 BGN
2014 132 661 BGN
2015 0 BGN
201 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 112 BGN
2014 23 411 BGN
2015 0 BGN
35 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Проведени пресконференции - 0225
Индикатор 5 Брой публикации в регионални преси и електронни
Индикатор 6 Проведени обучения за обучители на коучинг метода
Индикатор 7 Брой проведени опознавателни интервюта
Индикатор 8 Брой проведени посещения с цел обучение на служителите
Индикатор 9 Проведени работни срещи
Индикатор 10 Общини, в които са проведени коучинг сесии
Индикатор 11 Отпечатани и разпространени информационни брошури и дипляни
Индикатор 12 Отпечатани и разпространени информационни брошури и дипляни - 0225
Индикатор 13 Брой направени анализи - 0225
Индикатор 14 Брой направени проучвания - 0225
Индикатор 15 Разработени наръчници
Индикатор 16 Спазване на хоризонталните принципи на ЕСФ - 0225
Индикатор 17 Брой обучени лица за прилагане на коучинг метода
Индикатор 18 Лица, представители на целевите групи, повлияни от проведените коучинг сесии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз