Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0154-C0001
Номер на проект: A12-22-132
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители по отделни дейности Община Долна Митрополия ще възложи на външна фирма-изпълнител, разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности.
Дейност 2. Провеждане на обучение в ИПА по теми 2.1 Комуникативни умения на английски език (базов курс) – от списъка на ИПА(ЧЕО – 2 А) - за 20 служители; 2.2 Английска граматика (опреснителен курс) – от списъка на ИПА(ЧЕО - 3) - за 20 служители; 2.3 Делови умения – участие на работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) – от списъка на ИПА (ЧЕО - 4) - за 15 служители; 2.4 Английски език за работа с институциите от ЕС - от списъка на ИПА (ЧЕО - 6) – за 15 служители. Община Долна Митрополия ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че групите за обучение са 15 и над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в Общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Долна Митрополия разполага със зала, в която мога да се проведат езиковите обучения.
Дейност 3. Провеждане на обучение в ключови компетенции - екипна ефективност Община Долна Митрополия ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на обучение в ключови компетенции – екипна ефективност, с убедеността в изключително голямото значение за работата в екип. Обученията по екипна ефективност, освен култивирането на тези личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. От една страна, екипът представлява съвкупност от личности, които често са много различни и работата е единственото, което ги обединява. От друга страна, в рамките на Общината от екипа се очаква да функционира като едно цяло и да полагат еднопосочно и реципрочно усилие към постигането на обща за всички негови членове цел. Дейността ще бъде насочена към постигане на основните фактори за успеха на един екип и неговата ефективна работа, а именно: - поставяне на ясни цели и конкретни задачи; - правилен подбор при формиране на екипа; - наличие на кохезия между членовете на екипа; - способност на участниците към колективна работа.
Дейност 4. Провеждане на обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение Предвижда се обучение на служители от дирекции, които най-много комуникират с хора от малцинствени групи и хора в неравностойно положение. Това е специфично обучение, което трябва да е насочено към институционално и професионално отношение към тези хора. Според очакваните резултати от обучението трябва да адресират най-важните проблеми на уязвимите общности; Специфичен подход към конкретната уязвима общност: Специфичните етнокултурни характеристики на съответната уязвима общност до голяма степен са определящи, както за подходите и методите за достигане до общностите така и за спечелване на доверието на рисковите групи.
Дейност 5. Информация и публичност Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: - Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му. Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. - Изработване и поставяне на банер в сградата на Общинска администрация – Долна Митрополия; - Изработване и поставяне на информационни плакати - 100 броя; - Изготвяне на брошури – 200 броя; - Публикации в пресата – 4 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДиДжи Консулт"ЕООД - София
"Мастър Пи Ар" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 532 BGN
Общ бюджет: 74 011 BGN
БФП: 74 011 BGN
Общо изплатени средства: 74 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 507 BGN
2014 14 505 BGN
2015 0 BGN
74 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 581 BGN
2014 12 329 BGN
2015 0 BGN
62 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 926 BGN
2014 2 176 BGN
2015 0 BGN
11 102 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой документации и брой договори с изпълнители
Индикатор 6 Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 7 Дейност3 - Проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 5 - Изработени и разпространени рекламни материали и събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз