Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0195-C0001
Номер на проект: Д03-66/24.02.2014 г.
Наименование: Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация
Бенефициент: Фондация "Европейски център за екоагро туризъм - България"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изравняване на позициите за достъп до образование и обучение на децата и учениците в неравностойно социално положение от етническите общности в България чрез създаване на актуални обучителни форми на извънкласни занимания, мотивиращи включването им в образователно- възпитателния процес. Поддържане на устойчива тенденция на растеж в сферата на дейностите за задържане в образователно- възпитателния процес на деца и ученици от етническите общности и превенция на отпадането им от този процес.
Дейности: 1. Идентифициране на специфични регионални проблеми в ромската общност и на основните рискове за отпадане на децата и учениците от образователната система. Тази дейност се реализира на базата на съществуваща информация в детските градини и училищата за проблемите в целевата група, допълнена с нови данни от проведени анкети и разговори с родители и ученици, включени в проекта. Методиката се изработва и направлява от социалния антрополог, експерт в екипа на проекта, който извършва и идентификацията на специфичните проблеми в ромските етнически общности на Велинград и Ракитово и извежда от тях реалните рискове за отпадането на децата и учениците от образователния процес. Дейността регулира параметрите на заложените в проекта следващи стъпки.
2. Изработване на програма за интегриране на деца и ученици в образователната система и създаване на адаптивна приемна среда в училище. Програмата се изработва с обща част за изпълнение от партньорите във Велинград и Ракитово и с индивидуални планове за работа отделно за всеки регион, съобразени с конкретните характеритики на етническите общности по места. Предвижда се в нея подробно да се опишат методите и формите на работа за постигане на целите в детските градини и в училищата. Всички дейности в програмата ще се планират във взаимна обвързаност и надграждане, за да се постига максимален ефект при реализирането им. Програмата ще влезе в основата за работа с целевата група по време на действието на проекта и ще продължи да се надгражда с нови форми за следващ продължителен период от време.
3. Реализиране на информационна кампания в етническата общност, подкрепена от регионални медийни канали, за мотивиране на родителите, децата и учениците за трайното им присъствие в образователно-възпитателния процес като единствена възможност за тяхн Предвижда се разработването на стратегия на информационната кампания, която ще е съобразена с изводите от идентификацията на регионалните проблеми в ромската етническа общност и установените основни рискове за отпадане от образователно- възпитателния процес на децата и учениците от целевата група. Обект на популяризиране ще бъде и програмата за новите форми на извънкласни дейности в училищата и новите занимания в детските градини. Техниките на реализация на кампанията ще бъдат описани и уточнени като време на прилагане. Ще бъдат изработени и разпространени в ромската етническа общност печатни информационни материали за: - Нуждата от образование и включването на децата и учениците в социалната общност като условие за тяхната бъдеща личностна реализация; - Новата форма на извънкласна дейност: Обучение на учениците за придобиване на професионални знания и умения след съгласие на родителите по следните занаяти: автомонтьорство, дърводелство, обущарство, тъкачество, шивашки услуги, готварство, лечебен масаж, козметика, фризьорство, както и обучението им по компютърна грамотност и танци. Учениците ще получат документ за реализираното обучение; - Описание на обучителната игра „Аз сърфирам безопасно в Интернет” - Превенция на трафика на хора; Сключването на споразумения за партньорство с регионалните медии ще подсили ефекта на кампанията чрез отразяването и в новините на местните радио, кабелни телевизии и вестници. Поддържането на постоянен интерес към проектните дейности, чрез кампанията, ще подпомогне постигането на максимално добри резултати при образователната интеграция на децата и учениците от целевата група.
4. Ранна социализация и адаптация към образователно- възпитателния процес на деца от целевата група, обхванати в детските градини: Ще бъдат реализирани следните дейности за социализиране на децата: - Обучение за поддържане на реда и чистотата в стаите за занимания и за почивка. Ще се въвеждат форми за поощряване на инициативност и отговорност - награди, отличителни знаци и писма до родителите на децата с успехи. - Организиране на специални занимания, свързани с екологията: познания за градината и за растенията с грижата за тях. За по-лесно усвояване на знанията от децата, ще се използват готови видео материали на тема Екология и практически дейности за поддържане на цветна градина, поддържане на ред и чистота в двора. За целта ще бъдат закупени градински инструменти за децата и отделено място, където те сами да ги съхраняват, за да се създават у тях нагласи и практики за групова отговорност. - Изработване на подаръци за други деца, украса на стаите в детската градина. Творческата активност на децата ще бъде активирана и чрез създаване на кътове за работа, подредени от самите тях; - Ще бъде създадена ролева игра за формиране на ценностните нагласи за милосърдие и взаимопомощ „Аз помагам на другите”. В нея са предвидени въвеждащи занимания на децата за формиране на мотивации и ценностни ориентации с помощта на художествени произведения от детската литература, разговори и предизвикани ситуации за овладяване на поведение за взаимопомощ. На второ ниво ще се въведат и реалните дейности за оказване на помощ и взаимопомощ. - Ще бъдат въведени и занимания за възпитаване на любов към природата и животните чрез грижа за тях; Дейности за адаптиране към образователно- възпитателния процес: - За нуждите на тази дейност ще бъде изработена поредица от 10 обучителни 15 минутни филмчета за запознаване на децата с предстоящото им обучение в училище – какво се иска от тях и как най-добре могат да се справят с уроците си. Филмчетата ще се тиражират на DVD носители, по 20 броя, и ще се предоставят на педагогическите екипи в детските градини в помощ на предучилищната подготовка на децата.
5. Създаване на програма за извънкласни занимания в училище, на базата на предварителната идентификация на социалните нагласи на общността и на целевата група – занималня с насочено обучение. Въвеждане на социална практика „Аз помагам на другите” с в Досегашната дейност в училищната занималня за подготовка на уроците за следващия ден и преговор на минали уроци, ще бъде обогатена и надградена с целенасочени форми за работа с ученици от целевата група. Учениците ще бъдат подпомагани да усвояват умения за самостоятелна работа. За нуждите на по-ефективната адаптация на учениците към учебния процес се планира използването на модерни способи за въвеждането им в темата за начина на учене. За тази цел ще бъде изработена поредица от 10 обучителни 15 минутни филмчета за различните учебни предмети, преподавани в основния курс на обучение. В тях ще се демонстрира в достъпна форма методика за усвояване на материала. Тези филмчета ще се тиражират на DVD носители и ще се предоставят на педагогическите екипи в училищата – партньори за нуждите на всекидневата им работа в извънкласните занимания с учениците от целевата група. Предвижда се въвеждането на обучение на учениците от целевата група, от 6-ти до 8-ми клас, за придобиване на професионални знания и умения в областта на занаятите автомонтьорство, дърводелство, обущарство, тъкачество, шивашки услуги, готварство, лечебен масаж, козметика, фризьорство, както и обучение по компютърна грамотност и танци. Учениците ще получат документ за обучението. Тази форма на извънкласна дейност ще се реализира съгласно нормативните изисквания с цел придобиване на професионални умения. Всеки ученик индивидуално ще бъде насочен към определен занаят от листата, според общата преценка на училищния психолог и педагогическия екип, координиращ тази дейност, след съгласие на родителите. Професионалното обучение създава допълнителна мотивация у родителите и учениците за полезността от присъствието им в образователно- възпитателния процес и възможностите, които той дава за тяхната бъдеща трудова реализация. Техническото обезпечаване на извънкласните занимания по професионално обучение ще се реализира чрез предоставяне на помещения в училищните сгради на партньорите и набавяне на оборудване за обучението във всеки занаят. Тази дейност гарантира качеството на обучението и дълготрайността и след приключване на проекта. Наличието на базата ще даде възможност за надграждане на проекта и целева работа за формиране на трудови навици у учениците от целевата група. За социализацията на учениците от целевата група се планира осъществяване на ролева игра за въвеждане на социални практики за взаимопомощ и съчувствие към хора в беда: „Аз помагам на другите”. Мотивирането на учениците за включване с доброволен труд в полза на хуманитарна кауза и самото въвеждане на такава практика в средата на ромската общност носи огромен потенциал за развитието и от следващи проекти. Създаването на умения за самооценка на собствените действия чрез съпричастност към общото дело ще даде възможност на учениците от целевата група да излязат в равнопоставена позиция с връстниците си от другите общности. Ролевите игри ще се организират 2 пъти седмично по предварително обявени цели. Въвеждането на извънкласни занимания за работа на учениците в Интернет и социалните мрежи е с послание „Аз сърфирам безопасно в Интернет”. Два пъти седмично по 1 час учениците ще се обучават как да използват информацията от определени сайтове в Интернет в полза на своята пълноценна подготовка на уроците. По време на заниманията ще се разясняват и опасностите, които крие мрежата и как да се предпазят от тях. Чрез това обучение се разширява кръгозорът на учениците от целевата група и се поддържа интересът им към образователно- възпитателния процес. Предвижда се да бъде въведено като извънкласна дейност и обучение на учениците от целевата група за ефективна превенция срещу домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора. Чрез лекции от експерт по проекта в тази област, един път месечно ще се правят обучения , в които ще се активира тяхното участие чрез провокирани дискусии и ролеви игри, съобразени с възрастта им. Образоването на учениците в тази област, ще помогне постепенно да бъде снижаван прагът на рецидивите, свързани с насилието и трафика на хора в ромската етническа общност.
6. Работа с педагогическия екип за превенция на отпадането от образователно- възпитателния процес на децата и учениците от целевата група. Ще бъдат организирани семинарни сесии 1 път месечно за представяне и споделяне на полезни практики при водене на извънкласните занимания с деца и ученици от целевата група. Екипът на Кандидата подготвя материали и осигурява лектори за семинарите според поискани от педагогическите екипи на партньорите теми за обсъждане и намиране на решения. Тази дейност ще повиши качеството на педагогическата работа с учениците от целевата група и ще разшири наборът от решения при възникнали проблеми. Планирано е семинарно обучение на педагогическите екипи за работа с видеоматериали. Първото обучение се организира в началото на проекта, след производството и тиражирането на поредицата обучителни филмчета за адаптация на децата и учениците от целевата група към обучителния процес в училище. Кандидатът се ангжира, чрез подходящи лектори, да представи поредицата от обучителни филмчета и методиката за работа с тях, като инструмент за формиране на полезни умения у децата и учениците. За гарантиране на ефективността на работата с видеоматериалите, в хода на проекта се планират 1 път месечно 4 часови работни срещи на педагогическите екипи на партньорте за обмяна на опит и обсъждане на предложения за усъвършенстване на този подход. Ефектът от използването на обучителните филмчета за адаптация на учениците към обучителния процес ще бъде в пъти по-висок, когато по време на гледането им, педагозите целенасочено работят с учениците за осмисляне на визуализираната информация. Ще бъдат организирани за педагогическите екипи и обучения 1 път месечно по 2 часа за работа с децата и учениците по превенция срещу домашно и сексуално насилие и трафик на хора. Такова обучение се налага заради тревожното покачване на броя на децата от целевата група, жертва на насилие и нуждата от превантивни действия.
7. Работа с родителите на децата и учениците в образователно-възпитателния процес. Изграждане на родителски нагласи и ценности за адекватна грижа към децата и учениците за тяхното задържане в училище и детската градина и търсене на помощ при риск от Предвиден е създаване на модел „Работилница за родители” с провеждане на показни уроци в училище в присъствието на родители на деца и ученици от етническата общност. Видът на показните занятия се определя от степента на социалната интеграция на поканените родители, техните познания за образователната система и учебния процес, предварителната информация за техните нагласи и очаквания по отношение на образованието на децата им и според изготвените от екипите на кандидата и патрньорите планове и програми за работа с родителите. Планиране на срещите – 1 път седмично по 1 час. Дейността се планира, за да приближи родителите до образователно- възпитателния процес и да им даде реална представа за ползите от него. Ще бъде създадена социална услуга за родителите на децата и учениците от целевата група „Безплатни юридически консултации” . Услугата се реализира 1 път месечно в сградата на училищата партньори, в определено за целта помещение. Извършва се от експертите Юридически консултант и Социален антрополог. По време на консултациите се работи активно с целевата група и се събира допълнителна информация за нагласи, ценностни ориентации и нужди в етническата общност. Тази информация ще се използва за развитието и корекцията на дейностите в хода на проекта. Чрез услугата се генерира по-голяма степен на лоялност на родителите към образователно- възпитателния процес. Планира се експертна работа с родители на децата и учениците от целевата група по превенция на домашно и сексуално насилие и трафик на хора. Приоритетно ще се работи с майките. Планиране на срещите – 2 пъти месечно. По този начин ще се оказва допълнителна помощ на етническата общност по един от сериозните проблеми в нея и ще бъде подпомогната трансформация на отношенията в семействата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 118 BGN
Общ бюджет: 122 464 BGN
БФП: 122 464 BGN
Общо изплатени средства: 122 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 224 BGN
2014 79 240 BGN
2015 0 BGN
122 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 740 BGN
2014 67 354 BGN
2015 0 BGN
104 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 484 BGN
2014 11 886 BGN
2015 0 BGN
18 370 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз