Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/042
Наименование: "Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие "Шопски празник" „Що е Европско, оно е от Шопско”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.04.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е устойчиво развитие на Община Елин Пелин, чрез обогатяване и обновяване на културните събития. Тя съответства напълно с Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като засилва ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градовете. Проектът включва дейности, които водят до повишаване на социалната и културната интеграция в града и общината. Ползите от тези дейностите ще се разпространят и ще въздействат положително и върху близките по-слабо облагодетелствани райони, което отговаря напълно на целите на Операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Проектът допринася за постигане на Общата цел на ОПРР - Подобряване качеството на живот и работната среда, по-добър достъп до услуги и нови възможности за повишавене регионалната конкурентноспособнист и устойчиво развитие. Проектът предвижда създаването и промотирането на иновативно културно събитие, в съответствие с чл.4 т.7 от Регламент (ЕО) № 10
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Изграждане на постоянна сцена Дейност 3: Изграждане на постоянна сцена
Дейност 4: Доставка на оборудване и материали Дейност 4: Доставка на оборудване и материали
Дейност 5: Организиране и провеждане на Фестивала Дейност 5: Организиране и провеждане на Фестивала
Дейност 6: Промотиране и реклама на Фестивала Дейност 6: Промотиране и реклама на Фестивала
Дейност 7: Информация и публичност на проекта Дейност 7: Информация и публичност на проекта
Дейност 8: Одит Дейност 8: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 476 989 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 10 877 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой посетители на иновативните културни събития.
Индикатор 6 Въведени добри практики в областта на иновативните култирни събития
Индикатор 7 .Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз