Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0276-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Get Ready 2 Work – Готови за работа
Бенефициент: Катро България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект „Get Ready 2 Work – Готови за работа“ има за цел да допринесе за повишаване на заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда За тази цел ще бъдат разгледани и трансферирани в България успешни модели от Австрия и Германия за обучение по ключови компетентности и програми за включване на пазара на труда на същата целева група.
Дейности: Управление и координиране на проекта Екипът за управление и координиране на проекта гарантира ефективното и ефикасното реализиране на проекта на национално ниво, постигането на проектните цели съгласно договорните разпоредби, извършва мониторинг на изпълнението на проекта и осигурява успешното сътрудничество и комуникация с партньорите. Също така, екипът за управление и координиране на проекта ще следи за спазването на финансов баланс на проектните средства.
Проучване и анализ Целта на тази дейност е да изследва най-добрите програми и практики, които са доказали своята ефективност и въздействие върху конкретната целева група, в следните области: програми за активиране и мотивиране на безработни лица, провеждани от службите по заетостта в Германия и Австрия, програми за обмен за млади хора, търсещи работа, както и обучителни програми за специалисти по ЧР как да наемат и интегрират т.нар.“трудни“ млади хора. Също така, с цел проучване на актуалните нужди на българския пазар на труда, ще бъдат изследвани неговите основни участници и заинтересованите страни с фокус върху основната целева група по проекта – младежите в неравностойно положение. Потенциалът за трансфер на различните програми ще бъде оценен, както и необходимостта от адаптацията им.
Посещения за обмяна на опит Европейските партньори на проекта ще организират едно посещение на българските заинтересовани страни в Австрия. По време на престоя там местни ключови институции като Австрийската Служба по Заетостта (АMS - Austrian Labour Market Service) заедно с австрийския партньор ще представят техните успешни проекти, насочени към младите хора. Допълително ще бъдат презентирани и вече споменатите немски концепции за транснационална мобилност. След проведените презентации ще бъдат организирани уоркшопи за интерактивна дискусия на показаните програми и тяхната устойчивост и потенциал за адаптация в България. В допъление, тази среща за обмяна на опит ще бъде използвана, за да се представят резултатите от Дейност 2 – Проучване и анализ. В рамките на фокус група присъстващите заинтересовани страни ще имат възможността да изкажат ключовото си мнение за предстоящото разработване на Програмата за обучение на младежи в неравностойно положение.
Разработване на примерни програми за обучение В рамките на тази дейност ще бъдат представени резултатите от Дейност 2 и 3 – т.е. от проучването, анализите, и идентифицирани като подходящи за трансфериране модели в Австрия и Германия. Въз основа на резултатите от анализа на нуждите, ще бъдат определени рамките на модулните обучения (например модули, които повишават квалификацията на търсещите работа като езици и меки умения, както и модули, които са предвидени, за да мотивират младите хора, търсещи работа, като програми за обмен и активиращи модули). За участниците от целевата група, които са готови да се присъединят към модула за транснационална мобилност , който допълва останалите модулни обучения, ще бъде разработен модул за подготовка за заминаването им. Ще бъдат раазработени рамките и основите на материалите за обучение, които на базата на теорията за конструктивизма и на коментарите на всички партньори, ще бъдат доразвити и подобрени до създаване на т.нар. пилотни версии на обученията. материалите.
Пилотиране В рамките на тази дейност ще бъдат пилотирани, тествани и внимателно оценени вече разработените на база на предишните дейности програми за обучение на обучители, за обучение на ЧР специалисти от МСП, както и модулната програма за обучение на младежи в неравностойно положение, включително модула за транснационална мобилност за млади хора.
Финализиране на програмите за обучение Резултатите от фаза Пилотиране и от оценката на проведените дейности ще бъдат обсъдени с всички партньори с цел изработване на финалните, оптимизирани продукти. Самото финализиране на основния продукт на проекта включва окончателна редакция на мулти-авторски публикации, професионален превод на текстове на български език, както и дизайн, оформление и печат.
Информиране и публичност на проекта В рамките на тази дейност ще бъде създадена стратегия за разпространение на резултатите на национално ниво, включваща също така списък на лицата за контакт в публични институции в България, организации в частния и неправителствения сектор, които се ангажират да оказват подкрепа на младите хора в неравностойно положение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 278 999 BGN
Общ бюджет: 209 736 BGN
БФП: 209 736 BGN
Общо изплатени средства: 209 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 556 BGN
2014 86 225 BGN
2015 47 955 BGN
209 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 222 BGN
2014 73 292 BGN
2015 40 762 BGN
178 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 333 BGN
2014 12 934 BGN
2015 7 193 BGN
31 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Брой проучени успешни проекти по проект 0276
Индикатор 3 Брой на участвалите в (онлайн) проучването на ЧР специалисти от МСП
Индикатор 4 Брой проведени кръгли маси, семинари и конференции
Индикатор 5 Брой транснационални посещения за обмяна на опит и практики от заинтересовани страни
Индикатор 6 Брой участници в транснационални посещения за обмяна на опит
Индикатор 7 Брой участници от целевата група в транснационалния модул за намиране на работа/стаж
Индикатор 8 Брой обучени младежи през модулната обучителнат програма
Индикатор 9 Брой обучени обучители и кариерни консултанти в train-the-trainer семинар
Индикатор 10 Брой обучени специалисти по ЧР в МСП
Индикатор 11 Брой изготвени наръчници/ Ръководства, размножени в минимум 500 екземпляра


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз