Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0187-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Без граници за добрия мениджър
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се подпомогне социалното включване и да се стимулира развитието на социалната икономика в двете крайморски курортни общини като се предоставят възможности за развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели за ефективно управление и развитие на техния бизнес чрез представяне на иновативни модели и добри практики в сферата на мениджмънта на туризма и хотелиерството.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността включва провеждане на предварителни срещи между организациите, иницииращи проекта, идентифициране на проектната концепция, планиране на дейностите, разпределяне на ролята и ангажиментите между партньорите, съвместна дейност във връзка с разработване на проектното предложение.
Дейност 2. Проучване на добри практики в Гърция и България в малки и средни хотели и техните клиенти. В рамките на дейността ще бъде направено проучване с оглед идентифицирането на добри практики и инициативи за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в България, Гърция и държави от Европейския съюз, които разполагат със сходни профили като тези на общините Созопол и Корфу и могат да се използват като пример за разработването на нормативни документи и организирането на инициативи за създаване на заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията със специален фокус върху жените, младежите, ромите и управленския персонал на малки и средни хотели и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им по места. Ще бъде направена оценка на потенциала на двете общини със сходни профили и ще бъде изработен материал Анализ на добри практики в България, Гърция и ЕС.
Дейност 3. Работно посещение за запознаване на място с гръцкия опит. Ще бъде организано и проведено 1 работно посещено на о. Корфу, Гърция на 10 (десет) ръководители и служители от страна на българския партньор с продължителност 5 (пет) работни дни. За целите на дейността ще бъде подготвена програмата на посещението и ще се обезпечи приемането на участниците във всички институции, свързани с предоставянето на социални услуги, осигуряване на заетост, работа с групи със специфични нужди и пр. В работното посещение ще се включат и ръководителят на проекта и БГ координатора, които ще осигуряват изпълнението на програмата и ще подготвят доклада от работното посещение.
Дейност 4. Разработване на доклад на база анализа за обща оценка на състоянието на туристическия бизнес в региона и възможностите му за развитие. Целта на тази специфична дейност е разработването на доклада на база анализа за обща оценка на състоянието на туристическия бизнес в региона и определяне на възможностите му за развитие. Това ще даде възможност да се определят най – добрите начини за да се задълбочи сътрудничеството между партньорите като се взаимстват най-добрите практики, които да помогнат на целевите групи да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за успешни заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията.
Дейност 5. Популяризиране на добрия гръцки и български опит. Дейността ще започне с подготовката и отпечатването на наръчник с добри практики (1000 бр.) Наръчникът ще бъде издаден в триезично копие (на български, гръцки и английски език).За да се постигнат желаните резултати от изпълнението на проекта за успешно подпомагане на целевите групи да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за успешни заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията е необходимо популяризиране на откритите и доказани добри практики в областта на предприемачеството с цел мотивиране на местната общественост в крайморските курортни общини за развитие на собствен бизнес.
Дейност 6. Изграждане на концепция за развитие на база на проведените проучване и анализ. Проучването на добри практики в Гърция и България в малки и средни хотели и техните клиенти, работното посещение за запознаване на място с гръцкия опит и разработване на доклад на база анализа за обща оценка на състоянието на туристическия бизнес в региона и възможностите му за развитие ще позволят създаването на концепция, насочена към подобряване на услугите в сферата на туризма и хотелиерството в региона и системата на тяхното предлагане. Това от своя страна ще помогне за по – пълното, бързо и успешно включване на целевите групи в придобиването на специфични знания, умения и способности, необходими за успешни заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията.
Дейност 7. Провеждане на два работни семинара в крайморските курортни региони Провеждане на два работни семинара в крайморските курортни региони със съвместното участие на обучители от Гърция и България насочени към управленски персонал в сферата на хотелиерството, обучителни институции и представители на публични организации, работни обучения на мениджъри в сферата на хотелиерството и представители на организации от публичния сектор, работещи в сферата на туризма, в т.ч. насочени и към уязвимите групи. На семинарите ще бъде използвана цялата информация и опит, получени от досегашното изпълнение на проекта и ще бъдат приложени откритите добри практики.
Дейност 8. Информация и публичност. Популяризиране на проекта и на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ; Дейността ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на общността за постигане на проектните резултати.
Дейност 9. Одит на проекта Поради ниската стойност на услугата /под 20 000 лв. /без ДДС / и съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, изборът ще бъде направен без процедура за възлагане на обществена поръчка и без публична покана, на базата на проучване на компаниите, предоставящи подобни услуги. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 110 BGN
Общ бюджет: 230 755 BGN
БФП: 230 755 BGN
Общо изплатени средства: 230 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 422 BGN
2014 65 065 BGN
2015 107 229 BGN
230 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 659 BGN
2014 55 305 BGN
2015 91 145 BGN
196 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 763 BGN
2014 9 760 BGN
2015 16 084 BGN
34 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани работни посещения по проект 0187
Индикатор 2 Брой отпечатани наръчници по проект 0187
Индикатор 3 Организиран семинари по проект 0187
Индикатор 4 Брой проведени пресконференции по проуект 0187
Индикатор 5 Брой публикации в местни, регионални и национални медии - проект 0187
Индикатор 6 Брой разработени анализи/доклади от проучване по проект - 0187
Индикатор 7 Брой разработени стратегии за развитие/планови документи по проект 0187
Индикатор 8 Брой разработени Наръчници с добри практики - проект 0187


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз