Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0047-C0001
Номер на проект: A12-22-37
Наименование: Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Да се повиши компетентността на служителите в община Ардино и на служителите в целевите кметства, да се повиши мотивацията на служителите, чрез обучения за създаване квалифицирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обучение на експерти и специалисти от община Ардино в ИПА Служители от общината ще бъдат изпратени на обучения в ИПА и ще преминат следните обучителни курсове и семинари за професионално развитие: -1. ЕФ – 2 “Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото” – 10 участника -2. ЧР-2 „Управление и оценка на изпълнението“ – 8 служители
Дейност 2 : Провеждане на специализирани обучения за служители от Община Ардино Дейността включва следните специализирани обучения: • Специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и Corel Draw за 4 служители от Дирекция „Специализирана администрация”. • Специализирано обучение на тема: „Довеждаща инфраструктура, изграждане и управление на хидо съоръжения” - 10 слижители
Дейност 3 : Провеждане на обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители и кметовете, както и кметските наместници. Дейността е насочена към изграждането на ефективни и работещи екипи, улесняване на върешната комуникация и координация, изграждане на организационна култура отворена към интегрирането на всички служители в екипа, както и по-лесното приобщаване на нови служители. Дейността обхваща провеждането на три 3 тридневни изнесени обучения – съответно две за по 41 служтели и едно за 38 души – ръководния състав на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето, методи за самооценка и повишаване на личната ефективност и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в реални ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект на ниво служител и екип.
Дейност 4 : Дейности за управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта се състои от ръководител на проекта, координатор и счетоводител от общината. Екипът ще състави детайлен работен план за изпълнението на проекта на оперативно ниво. Детайлният план ще гарантира правилната координация на дейностите и тяхното ефективно осъществяване в срок. Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи за преглед на напредъка по изпълнението, като при идентифициране на възникнали проблеми ще се взимат мерки за своевременното им отстраняване. Въз основа на това ще се изготвят месечни доклади и справки за усвояването на средствата по проекта, с цел правилното им изразходване; след приключване на изпълнението и анализ на осъществените дейности, ще се изготви финален отчет за постигнатите резултати.
Дейност 5 : Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат следните дейности, във връзка с разпространение на напредъка и резултатите по проекта: • Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта • Публикуване на съобщения на интернет сайта на общината – 4 бр. • Провеждане на заключителна пресконференция При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 117 BGN
Общ бюджет: 73 562 BGN
БФП: 73 562 BGN
Общо изплатени средства: 73 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 054 BGN
2014 20 508 BGN
2015 0 BGN
73 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 096 BGN
2014 17 432 BGN
2015 0 BGN
62 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 958 BGN
2014 3 076 BGN
2015 0 BGN
11 034 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията -обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой обучени служители
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой получени сертификати
Индикатор 9 Дейност 2 : Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 : Брой проведени специализирани обучения
Индикатор 11 Дейност 2 : Брой сертификати за специализирано компютърно обучение
Индикатор 12 Дейност 3 : Брой проведени обучения по екипна ефективност и ефективно лидерство
Индикатор 13 Дейност 3 : Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 4 : Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 15 Дейност 4 : Изготвени и предадени мин. 4 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 16 Дейност 4 : Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 17 Дейност 5 : Брой пресконференции
Индикатор 18 Дейност 5 : Брой публикации качени на сайта на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз