Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0047-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-14002
Наименование: "Маркетингова агенция Социатор ЕООД"
Бенефициент: "СОЦИАТОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 30.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на постоянна заетост на самонаетото лице чрез развитие на предприемачество.
Дейности: Осигуряване трудово възнаграждение на самонаетото лице Дейността по осигуряване на трудово възнаграждение на самонаетото лице за не повече от 3 месеца е задължителна дейност според насоките за кандидатстване.
Командироване управителя на предприятието Управителят на предприятието ще бъде командирован в страната, за да се среща с потенциални клиенти, да предлага услугите на предприятието и да сключва договори с клиентите. Командировките са наложителни, тъй като най-ефективния начин за промотиране и продажба на вида услуги, които предлага предприятието е директния маркетинг. Командировките ще бъдат извършени съгласно Наредба за командировките в страната. Всички пътувания ще бъдат извършени с БДЖ Пътнически превози, тъй като предлага най-икономичен маршрут и превозно средство.
Първоначално закупуване на консумативи Офис консумативи са нужни, както за осъществяване на административни дейности в офиса на предприятието, така и за дейности свързани с извършване на услугите предлагани от предприятието .
Осигуряване на публичност на проекта Осигуряването на публичност и визуализация е задължителна дейност съгласно насоките за кандидатстване.
Осигуряване на външни услуги за офиса на предприятието За осъществяване на дейносттите по проекта, както и за осъществяване основната дейност на предприятието ще са нужни вода, електроенергия за офис оборудването и отопление, както и комуникации – телефон, интернет, мобилен телефон. Изборът на външен изпълнител ще се извърши от ръководителя на проекта, при спазване принципа за ефективност на разходите. За всеки един вид външна услуга ще бъде избран доставчик, който предлага най-ниска цена при конкретно зададени условия за качество от страна на ръководителя на проекта.
Ремонт на офис помещението На помещението предвидено за офис на предприятието трябва да бъде извършен ремонт, за да отговаря на стандартите за енергийна ефективност, а също така да бъде пригодно за извършване основната дейност на предприятието. Този ремонт ще включва: поставяне на подова настилка – ламиниран паркет, за постигане на по-добра подова изолация; вътрешно саниране стените на офис помещението, за постигане на по-добра топлинна изолация и енергийна ефективност; боядисване на офис помещението; поставяне на светлоотразителни щори, за по-добра топлинна изолация; подмяна на входната врата, която към момента е неподходяща за офис помещението.
Закупуване на компютър и хардуер Основната дейност на предприятието е в сферата на информационните технологии и по-точно предоставяне на услуги за маркетинг в социалните медии (като например Facebook). Това налага да бъде закупен преносим компютър, чиито параметри да позволяват да се оперира с всички софтуерни приложения, предназначени за социалните медии. Закупеният преносим компютър трябва да има по-добри параметри от средно-приетите за този вид техника, защото е нужно да се осигури по-дълъг срок на морално остаряване, което ще увеличи ефективността на разходите направени за закупуването му. За основната дейност на предприятието ще бъде нужно и мултифункционално устройство, което да съчетава принтер, скенер, копир и факс в едно. Закупуването на едно многофункционално устройство изисква по-малко средства, отколкото закупуването на отделни устройства с различни функции.
Закупуване на офис обзавеждане За да извършва основната си дейност на новосъздаденото предприятие ще са нужни обзавеждане и оборудване както и касов апарт за фискално отчитане дейността на предприятието. Изборът на обзавеждане и оборудване ще е съобразен с нуждите на новото предприятие, като е спазен принципа за ефективност на разходите. При изборът ще се дава предимство на практичност, качество, гаранция от страна на доставчика, за сметка на лукс, естетически качества или допълнителна функционалност.
Закупуване на операционна система За да могат да се използват всички съвременни софтуерни приложения за работа в социалните медии, на преносимия компютър трябва да бъде интсалирана операционна система Windows 7 на Microsoft.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 406 BGN
Общ бюджет: 10 184 BGN
БФП: 10 184 BGN
Общо изплатени средства: 9 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 528 BGN
2014 1 353 BGN
2015 0 BGN
9 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 249 BGN
2014 1 150 BGN
2015 0 BGN
8 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 279 BGN
2014 203 BGN
2015 0 BGN
1 482 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз