Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Партньорство за по-добър живот
Бенефициент: фондация "Нашата надежда - 21 век"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Транснационално сътрудничество между Фондация „Нашата Надежда – 21 век” от България и „Център за подпомагане, иновации и развитие” от Полша, чрез обмяна на опит и иновативни идеи, знания и експертизи с цел подкрепа за социална интеграция на младежи в риск.
Дейности: Дейност 1. Мениджмънт на проекта Отделните задачи в рамките на дейността включват: Разпределяне на дейностите. Сформиране на екип по проекта: Ще бъдат сключени договори с отделните членове от екипа на проекта. В договорите ще бъдат ясно разписани задълженията на всеки член на екипа по изпълнението на проекта. Задачата на екипа е да следи за напредъка по проекта и за постигане на поставените цели и резултати. Изработване на конкретен работен план.
Дейност 2. Проучвания на опита на „Център за подпомагане, иновации и развитие” от Полша, чрез посещение на място За практическото запознаване с опита на полските партньори представители на Фондация “Нашата Надежда – 21 век” 7 души на брой ще осъществят две пътувания до партньора в гр. Биелисток, Полша. Всяко от пътуванията ще е с продължителност от 8 дни. Пътуванията ще се осъществят с осем местен пътнически микрубус. Този начин е най-икономичен във финансово и времево отношение.
Дейност 3. Разпространение и обмяна на информация и опит, чрез организиране на кръгла маса, изграждане на партньорска мрежа и туининг Четири експерта от организацията партньор ще посетят структурите и офисите на Фондация “Нашата Надежда – 21 век” в Кърджали, България. Ще се запознаят и с дейността на организацията. Ще бъдат извършени 2 работни посещения всяко с продължителност 10 дни. По време на първото работното посещение ще бъде проведена кръгла маса на тема „Интегрирани модели за социално включване на младежи в риск, чрез използване на интернет платформа“ и един семинар.
Дейност 4. Изработване на наръчник Да се разработи наръчник като се изведе иновативния подход на работа на „Център за подпомагане, иновации и развитие”, Полша.
Дейност 5. Осигуряване на информиране и публичност Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи чрез 2 пресконференции в началото и в края на проекта. На тях ще бъдат поканени: местни медии, представители на неправителствения сектор, Община Кърджали и други организации.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 296 BGN
Общ бюджет: 178 001 BGN
БФП: 178 001 BGN
Общо изплатени средства: 177 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 059 BGN
2014 140 925 BGN
2015 0 BGN
177 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 500 BGN
2014 119 786 BGN
2015 0 BGN
151 286 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 559 BGN
2014 21 139 BGN
2015 0 BGN
26 698 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Проведени съвместни консултации по проект 0115
Индикатор 5 Проведени работни посещения по проект 0115
Индикатор 6 Експерти, включени в посещенията по проект 0115
Индикатор 7 Разработен наръчник по проект 0115
Индикатор 8 Създадени и функциониращи съвместни транснационални партньорства
Индикатор 9 Експерти включени в мрежите
Индикатор 10 Организирани и проведени пресконференции – начална и заключителна
Индикатор 11 Организирани и проведени кръгли маси
Индикатор 12 Семинари по проект 0115
Индикатор 13 Публикации по проект 0115
Индикатор 14 Издадени брошури по проект 0115
Индикатор 15 Издадени диплянки по проект 0115
Индикатор 16 Плакати по проект 0115
Индикатор 17 Изработени значки по проект 0115
Индикатор 18 Изработени шапки /картонени/ по проект 0115
Индикатор 19 Изработени информационни табели по проект 0115


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз