Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0086-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02018
Наименование: "Инвестиране в самостоятелна заетост за предоставяне на сертификационни услуги"
Бенефициент: "СТАНДАРТА ПЛЮС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на безработно лице с ясна бизнес идея за стартирането на самостоятелна стопанска дейност. Общата цел се свързва със създаването на заетост чрез развитие на предприемачеството - подготовка за стартиране на дейност по предоставяне на висококачествени услуги в областта на сертифицирането, което ще повиши качеството на продуктите/услугите на клиентите на фирмата и тяхната производителност. Целта на проекта е усъвършенстване адаптирането на управленските процеси в новосъздадената фирма към един нов подход и прилагането на най-добри практики при предоставянето на сертификационните услуги във Варненска област и Република България.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Осъществяване на мониторинг, управление и отчитане дейностите по проекта.
Дейност 2. Избор на външни изпълнители за изпълнение на дейностите Създаване на стратегия за развитие на бизнеса и разработване на уеб сайт представящ компанията и предлаганите услуги, както и създаващ прозрачност при информиране на клиента по процесите на сертифициране На база на изтотвения предварителен маркетингов анализ на пазара на сертификационни услуги и от тук правилно позициониране на новосъздадената фирма, нашите усилия ще бъдат правилно насочени за създаване на конкурентноспособна компания и подходящото й представяне в сектор със сериозно бъдеще за развитие. Дългосрочната визия на Стратегията ще определи пътя за постепенно увеличаване на предлаганите услуги чрез включване на нови стандарти, по които да сертифицираме нашите клиенти, запазване заетостта на наетия персонал, повишаване на неговата квалификация и по възможност привличане на допълнителни одитори работещи за компанията, за постигането по-голяма устойчивост на компанията и на резултатите от проекта.
Дейност 3. Първоначално закупуване на оборудване и материали Преносимите компютри с пълна функционалност в бизнес приложенията и обработването на документи ще предоставят възможност за обработка и пренос на данни, разширен набор от характеристики при мултимедийно потребление и бърз пренос на данни между различни устройства и от интернет. Тези характеристики ще предоставят възможност за изпълнение, както на дейностите по проекта, така и на основната дейност на новосъздаденото предприятие по одитиране на място на системите за управление работните процеси и среда на клиентите му. Бизнес телефона с разширени функции, вкл. офис пакет, Адобе Акробат, мейл клиент, програми за сканиране и факс, дава възможност за документиране на процесите и част от наличните системи за управление на одитираните клиенти. Предоставят се големи предимства по отношение на бързина при обслужване на клиенти, а също и спестява средства от оборудване, като скенер например, така необходим при одитиране документацията на клиентите на фирмата. Предвид сериозния обем на документация, която трябва да бъде изготвена в процеса на подготовката по предоставяне на висококачествени услуги в областта на сертифицирането и заявлението към ИА Българска служба по акредитация, внедряване на система за управление в компанията и одитирането на фирми за сертифицирането им по стандартите, принтерът е оборудване, което е необходимо за осъществяване на основната дейност на новостартиралото предприятие. При посещение на работните площадки на клиентите на новосъздаденото предприятие, които са в процес на сертифициране е необходимо да бъдат заснети с фотоапарат и документирани работна среда – работни процеси и безопасни и здравословни условия на труд, в каква степен се спазват изискванията за опазване на околната среда и останалите компоненти свързани със стандартите. При планираните материали, свързани с основната дейност на новосъздаденото предприятие са предвидени, както копирна хартия, папки и класьори за одитната документация, така и учебни материали – специализирана литература, а именно необходимите стандарти по качество, които е задължително да се ползват като наръчници от одиторите в тяхната дейност.
Дейност 4. Стартиране дейността на “Стандарта плюс” ЕООД Изпълнение на всички дейности в съответствие с изискванията на ИА Българска служба за акрадитация, включително: На база на професионалния опит и ключове на компетентност на съотвените одитори и технически експерти, ще бъдат определени областите на компетентност на фирмата Разработване на система за управление във фирмата Внедряване на документацията Подаване на окомплектована заявка към ИА Българска служба за акредитация (БАС) и плануване на одити от тяхна страна Провеждане на одити на фирми по областите на компетентност
Дейност 5. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Наетия персонал ще бъде с квалификация в съответствие с нормативните изисквания ИА Българска служба за акредитация за извършване на основната дейност на фирмата
Дейност 6. Публичност и визуализация по проекта  На входа на офиса на новосъздадената компанията ще бъде поставена обозначителна табела. Целта ще бъде да се информира общественоста, относно полученото безвъзмездно финансиране по образец на Договарящия орган. Табелата ще бъде пълноцветна и с размери най-малко: дължина – 80 см. и ширина 55 см.  Изработване на самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд, с които да бъде обозначено закупеното по проекта оборудване Стикерите ще са пълноцветни с размери най-малко: дължина 4 см. и ширина 7 см.  Изработване на 600 бр. флаери с цел популяризиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 356 BGN
Общ бюджет: 19 012 BGN
БФП: 19 012 BGN
Общо изплатени средства: 19 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 871 BGN
2014 15 141 BGN
2015 0 BGN
19 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 290 BGN
2014 12 870 BGN
2015 0 BGN
16 160 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 581 BGN
2014 2 271 BGN
2015 0 BGN
2 852 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз