Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0205-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Чрез трансфериране на иновативна практика от Словакия в областта на Социалното преприемачество на общинско ниво да се приобщават устойчиво лица от уязвими групи и по този начин да се преодоляват социални предизвикателства в обшината, да се дадат равни шансове на тези групи от български граждани пълноценно да участват в живота на обществото и да ползват неговите ресурси и блага.
Дейности: 6. Адаптиране на иновативната практика за български условия и изработване на модел на социалното предприятие Въз основа на резултатите от предишните дейности – описание на иновативната практика на екипа от Словакия, анализ на условията за въвеждане на модела на общинско ниво в община Червен бряг и други български общини и посещението на място, практиката ще бъде адаптирана за конкретните нужди на конкретното място. Ще бъде разработен модел на социалното предприятие. Тази дейност е необходима за да се ориентира приложението на практиката и промени (ако се налага) спрямо средата, нормативната база и възможностите на община Червен бряг и целевата група в България. Тази дейност ще позволи създаването на модел на общинско социално предприятие по иновативната практика, но спрямо специфичните нужди на мястото на приложение.
5. Посещение на представители на община Червен бряг и други заинтересовани страни в община Спишски Хърков, Словакия за обмяна на иновативната практика, идеи и наблюдение на място Членовете на екипа ще посетят на място партньорската организация в рамките на 5 дни. Посещението на българските експерти ще им позволи да придобият опит от «първа ръка» за успешната практика, която се трансферира. Необходимостта от тази дейност се обуславя от потребността българския партньор и подбраната целева група, която след това ще прилага практиката в дългосрочен план да се запознаят с колегите си на място. Добавената стойност на партньора по проекта ще бъдат практическите уроци, които могат да бъдат извлечени от примера на Общинското предприятие в Спишски Хрхов. По-конкретно, участието на общината в проекта ще даде практически насоки как да се идентифицират потенциалните възможности, как да се ангажират (и ентусиазират) хората за тяхното оползотворяване, как да се получи подкрепата на не-ромското мнозинство за подобни мероприятия. Особено важни ще бъдат знанията и опитът от грешките и неуспехите, с които хората в Спишски Хрхов са се сблъскали и преодолели.
3. Провеждане на анализ на условията за въвеждане на общинско социално предприятие в община Червен бряг и други български общини В рамките на тази дейност ще бъде направен анализ на средата чрез социологическо проучване сред населението на община Червен бряг (и дълбочинни интервюта сред експертна общност (50 интервюта) - за нагласите и очакванията им. Изследването ще обхваща следните поддейности: - Проучване и анализ на бизнес потенциала на региона и на съществуващи бизнеси Кабинетно проучване (деск рисърч) 30 Експертни интервюта - Разработване на тестови /пилотни концепции за продукти или услуги за социално предприемачество (минимум 5) - Тестване на концепциите с цел изработване на една окончателна концепция Брейн сторминг сесия със специалисти от региона Брейн сторминг сесия с новатори–предприемачи, визионери с креативно мислене Брейн сторминг сесия с бизнесмени от Плевенски регион - Проучване на потребността от продукта на регионалния и националния пазар Проучване сред 600 потенциални крайни потребители – чрез пряко лично интервю Бизнес проучване сред 30 потенциални бизнес партньори
4. Организиране на работна среща от представители на община Червен бряг, други общини, близки до Червен бряг и други заинтересовани страни, потенциални участници в посещението в Словакия В рамките на тази дейност ще бъде организирана работна среща сред представители на община Червен бряг, експертния екип, който работи по проекта и представители на други общини, неправителствени организации от региона и други заинтересовани страни. Дейността е необходима за запознаване на заинтересованите лица с трансферираната практика и улесняване на подбора на целева група от експерти, потенциални участници в посещението в Словакия.
9. Пилотно тестване на модела в община Червен бряг, в това число обучения на лицата от уязвими групи, участници в проекта, в базисни предприемачески умения В рамките на тази дейност ще бъде тестван модела на социалното предприятие. Ще бъдат подбрани безработните лица, които ще бъдат заети в социалното предприятие. Заедно с екипа по проекта, тези лица ще започнат да развиват умения и ангажираност по адаптирания модел на трансферираната от Словакия практика. Ще бъдат разработени два модула и проведени обучения по тях на лицата от целевата група по базисни умения: - предприемачество - маркетинг Експертите на партньора ще направят визита в началото на пилотния тест, а впоследствие ще оказват дистанционна помощ при пилотирането.
11. Информационна кампания Кампанията ще включва разпространение на 800 информационни двуезични брошури за целите както на проекта, така и на ЕСФ и Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”; описание на целевите групи; постигнатите резултати и др; разпространение на информация чрез интернет страницата на кандидата и на други заинтересовани страни, както и чрез създаване и поддържане на отделен уебсайт на проекта, в който да бъдат обявени, както материали по темата, така и резултатите от настоящия проект. Освен чрез разпространението на брошурите, публичност ще осъществи и чрез представяне на проекта в социалните мрежи, блогове, редовно обновяване на създадената уеб страница и др. Разпространението на създадените в рамките на проекта продукти, както и провеждането на заключителна конференция със заинтересованите страни също ще допринесат за повишаване на информираността и публичността на проекта.
8. Разработване на бизнес план на социалното предприятие В рамките на тази дейност ще бъде разработен бизнес плана на предприятието, който ще дефинира срокове и конкретни резултати, в детайли ще представя основните цели, задачи, условията и средствата за постигането им. Бизнес планът ще съдържа всички качествени характеристики и точни задачи за всеки един от служителите, за неговите права, задължения, отговорности и място в структурата на предприятието. Тази дейност е необходима за създаване на «деловата програма» на новото общинско социално предприятие, което е задължително условие за всяко стартиращо предприятие, ако иска да бъде конкуретноспособно в условията на пазарна икономика и икономическа криза.
2. Описание на иновативната словашка практика В рамките на тази дейност, иновативната практика, която ще се трансферира от Словакия в България ще бъде подробно описана като модел – с цели, теми, методи, времетраене и ресурси. Ще бъдат разработени и работните материали за участниците от целевата група експерти.
7. Разработване на маркетингова стратегия на социалното предприятие В рамките на тази дейност ще бъде разработена маркетингова стратегия, която ще обхване анализ на възможностите на предприятието, избор на целите, разработване и формулиране на плановете, осъществяване на маркетинговите мероприятия и др., като ще се отчетат следните елементи: влиянието на факторите от обкръжаващата среда; вътрешното състояние на организацията по отношение на силните и слабите й страни; собствените ресурси и ресурсите на конкуренцията (работната сила, финансовите средства, капацитетите, репутацията) Дейността е обуславя от необходимостта за навременен старт на маркетинговите дейности на новото предприятие и необходимост от отговори на редица въпроси, свързани с: как да се постигнат целите, как да се постигнат предимствата в конкурентната борба, как да се постигнат конкретни позиции на пазара, на кои пазари и др.
10. Финална конференция за представяне на резултатите На заключителната полудневна конференция, организирана от кандидата, ще бъдат представени и обсъдени със заинтересованите страни резултатите от проекта. Събирането на заинтересованите страни на едно място и фокусирането върху идентифицираните проблеми и предлаганите решения ще бъде от полза както за развитие на социалното предприятие, целевата група, така и за работата на заинтересованите страни и обществото като цяло. Също така ще бъде представена добрата практика на партньорите. Ще бъдат дадени и насоки за следващи стъпки и осигуряване на устойчивост на постигнатото в проекта. Необходимостта от дейността се обуславя от потребността резултатите да бъдат споделени с други заинтересовани страни. Тези страни могат да мултиплицират иновативния модел на социално предприемачество в техните общини. Ще бъдат споделени и обсъдени със словашкия партньор проблеми и решенията им.
1. Управление и отчитане на проекта Управлението на проекта е основна дейност, чието добро изпълнение е от изключителна важност за постигане на добри проектни резултати. Дейността включва организация и координиране на работата, взимане на решения и решаване на проблеми, проследяване за текущото изпълнение на задачите по проекта, мониториране, осчетоводяване, изплащане на възнаграждения и междинно и финално отчитане на проекта. Общите допустими разходи на проекта надвишават 200 000 лв. и по тази причина проектът ще приключи с одит от независим експерт-счетоводител.
Партньори
Партньори:
Община Спишски Хрхов
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 978 BGN
Общ бюджет: 199 400 BGN
БФП: 199 400 BGN
Общо изплатени средства: 199 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 196 BGN
2014 0 BGN
2015 155 143 BGN
199 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 566 BGN
2014 0 BGN
2015 131 872 BGN
169 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 629 BGN
2014 0 BGN
2015 23 272 BGN
29 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 (Д) Брой иновативни практики - проект 0250
Индикатор 4 (Д) Брой успешно управлявани и отчетени проекти - проект 0250
Индикатор 5 (Д) Брой обучени лица - проект 0250
Индикатор 6 (Д) Брой проведени визити за обмяна на опит
Индикатор 7 (Д) Брой проведени обучения - проект 0250
Индикатор 8 (Д) Брой проведени срещи по проект 0205
Индикатор 9 (Д) Брой направени анализи по проект 0205
Индикатор 10 (Д) Брой изработени маркетингови стратегии
Индикатор 11 (Д) Брой изработени бизнес планове
Индикатор 12 (Д) Брой проведени информационни кампании по проект 0205
Индикатор 13 (Д) Брой проведени конференции по проект 0205
Индикатор 14 (Д) Брой създадени уебстраници по проект 0205


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз