Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0067-C0001
Номер на проект: A12-22-59
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 12.04.2013
Дата на приключване: 12.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Златарица
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Златарица за по-ефективна и ефикасна работата
Дейности: Дейност 1: Организиране и управление на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Ще се състои от 2 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи и разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта – всеки месец. 1.3. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.4. Текущо обработване и поддържане на документацията.
Дейност 2: Мотивационно обучение 2.1. Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 20 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Целта на обучението е участниците да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионален потенциал, да повишат гражданските, професионалните и социални знания и умения за ефективни преговори и справяне с конфликти. 2.2. Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 18 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията. Целта е да формира и усъвършенства ключови управленски, оперативни и организационни умения на общинските служители. 2.3. Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат 24 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Предвидено е за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служителите, имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и други/. Преминалите обучение ще получат сертификати.
Дейност 3: Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” 3.1. Компютърните приложения в ежедневната ни работа. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на справки чрез електронни таблици. Работа в интернет среда и електронно подписани документи, с цел подготовка към предоставяне на електронни услуги по електронен път от кметствата и обвързаност с общинския център. В обучението ще бъдат включени 10 служителя, работещи в кметствата по населени места. Продължителността на обучението ще е 60 учебни часа. 3.2. Компетентности за електронно управление. В обучението ще бъде представена информация за електронно правителство, перспективи за развитие в общината, необходимия административен капацитет на служителите за електронно управление. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи, как да подаваме проектни предложения по електронен път. Миграционно компютърно обучение за преминаване към по-високи версии на WORD 2007-2010 Excel 2007-2010, презентиране с Power Point. В обучението ще бъдат включени 5 служителя, продължителността на обучението е 60 учебни часа. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4: Обучения в Института по публична администрация /ИПА/ 4.1. Превенция на корупционния риск /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-2/. В обучението ще бъдат включени 7 служителя на ръководни и експертни длъжности, които са изложени на корупционен натиск. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта е да се създаде проактивен подход и корупционна превенция, да се идентифицират рисковете и стратегиите; да се изградят практически умения по установяването на конфликт на интереси. 4.2. Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъдат включени 5 броя служители на ръководни длъжности и експерти от звената, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. 4.3. Връзки с обществеността / сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3/. В обучението ще бъдат включени 4 служители на общинска администрация: който поддържа публични контакти и с меди, секретар на общината, кмет, заместник-кмет. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да формират и развият практически умения за ефективна работа с медиите; да се представят особеностите на изграждането на персонални, институционални и държавни публични образи. 4.4. Държавен протокол и церемониал / сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-7/. В обучението ще бъдат включени 2 служители от общинска администрация, отговорни за осъществяване на протоколните дейности, секретар на общината, заместник-кмет. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да запознае участниците с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина . За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейности за информация и публичност Популяризиране на проекта в общността и запознаване с целите и задачите на проекта. Организиране на начална и заключителна пресконференция. Отпечатване на цветни брошури - 500 броя. Изработване на информационни табели: за офиса на проекта и за сградата на община Златарица. Информация в Интернет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Д - МЕДИЯ ООД
Верига Домино ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 417 BGN
Общ бюджет: 49 555 BGN
БФП: 49 555 BGN
Общо изплатени средства: 49 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 083 BGN
2014 38 472 BGN
2015 0 BGN
49 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 421 BGN
2014 32 701 BGN
2015 0 BGN
42 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 663 BGN
2014 5 771 BGN
2015 0 BGN
7 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 :Проведени обучения
Индикатор 6 Дейност 1 :Обучени служители на община Златарица
Индикатор 7 Дейност 2 :Проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 2 :Обучени служители на община Златарица
Индикатор 9 Дейност 3 :Проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 3 :Обучени служители на община Златарица
Индикатор 11 Дейност 4 :Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 4 :Обучени служители на община Златарица
Индикатор 13 Дейност 4 :Получени сертификати
Индикатор 14 Дейности за информиране и публичност :Проведени пресконф-ии
Индикатор 15 Дейности за информиране и публичност :Брошури
Индикатор 16 Дейности за информиране и публичност :Публикувани материали в сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз