Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0093-C0001
Номер на проект: A12-22-86
Наименование: За модерна и компетентна администрация в Община Белослав
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Белослав за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Изпълнението на дейността ще се извършва от екип за управление, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде изработен плана за действие и конкретните ангажименти на членовете, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, постигнатите резултати, констатирани евентуални пропуски и несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипът за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им, подготовка и провеждане на тръжната процедура и сформиране на комисия, публикуване на материали на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документацията по проекта, вкл. междинни и финансови доклади, финансово управление на проекта, авансово, междинни и окончателни искания за плащане към УО на ОПАК, разплащане с изпълнителите.
Дейност 2 : Обучения в Института по публична администрация 2.1. Управление на собствеността /сигнатура от Каталога за 2013 г./ (ФС-6) В обучението ще се включат 3 общински служители, работещи в сферата на управлението на собствеността. 2.2. Управление и оценка на изпълнението / сигнатура по Каталога за 2013 г. (ЧР-2) В обучението ще се включат 4 общински служители – на ръководни и експертни длъжности. 2.3.Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото /сигнатура от Каталога за 2013 г./ /ЕФ-2/ В обучението ще бъдат включени 4 общински служители на ръководни и експертни длъжности.
Дейност 3: Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови управленски, оперативни и организационни умения 3.1 Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 служители. 3.2. Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи. Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 служители. 3.3. Лидерски умения и екипна ефективност. Обучението е насочено към ръководните служители в общината и кметовете на кметства. Продължителността на обучението е 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 15 служители.
Дейност 4: Компютърно обучение 4.1 Компютърните технологии в административната дейност Ще се наблегне на усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др./. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 12 служители. Продължителността му е 60 уч. часа. 4.2 Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление. Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите, за да се справят успешно. Работа в интернет среда и как да бъде използвана за обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Предвижда се провеждане на две пресконференции: начална - за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, и заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обучения и начинът за включване в тях. На Интернет страницата на община Белослав ще бъдат публикувани материалите, както и кратко представяне на проекта. Изработка на банер - ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки с името на проекта, които ще се използват за поставяне на материали за обучението. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на обученията. Блок-листи за писане от по 20 листа с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители. Флаш–памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 4.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ТИЙМ ЕКСПЕРТС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 816 BGN
Общ бюджет: 69 624 BGN
БФП: 69 624 BGN
Общо изплатени средства: 69 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 891 BGN
2014 47 733 BGN
2015 0 BGN
69 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 608 BGN
2014 40 573 BGN
2015 0 BGN
59 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 284 BGN
2014 7 160 BGN
2015 0 BGN
10 444 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1 : Проведена тръжна процедура
Индикатор 6 Дейност 1 : Сключени договори
Индикатор 7 Дейност 1 : Проведени работни срещи
Индикатор 8 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 5 : Организирани пресконференции
Индикатор 12 Дейност 5 : Изработени брошури
Индикатор 13 Дейност 5 : Изработен банер
Индикатор 14 Дейност 5 : Изработени семинарни папки
Индикатор 15 Дейност 5 : Изработени химикали
Индикатор 16 Дейност 5 : Изработени блок-листи за писане
Индикатор 17 Дейност 5 : Изработени регистрационни форми за обучение на общинските служители
Индикатор 18 Дейност 5 : Изработени флаш-памети с логото на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз