Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Без граници в заетостта
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО - РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на активно включване в заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.
Дейности: 1.Проучване на опита на Великобритания в областта на активното включване в заетостта на младите хора до 29 години 1.1. Организиране и провеждане тимбилдинг на експерти от експертния екип с цел уточняване на задачите им по време на дейността и установяване на екипни отношения. 1.2. Проучване на опита на Великобритания Британските експерти (1 експерт проучване и 1 асистент проучване) имат за задача да проучат опита на Великобритания в областта на активното включване в заетост на младите хора до 29 години. 1.3. Адатпиране на проучения опит от Великобритания и възможности за прилагането му у нас.
2.Разпространение и обмяна на опит, включително чрез публикации и организиране на събития 2.1. Обучение на целевата група Изготвя се оценка на потребностите от обучение на лицата от целевата група от консултантите на база на проведени анкети и въпросници. 2.2.Изграждане на платформа за активно учене и самообучение на широк кръг служители на АЗ
3.Обмяна на опит на място 12 представители на целевата група са включени в две едноседмични посещения за обмяна на опит и посещение на място във Великобритания. В посещенията участват консултантите и ФЕ ТСЕЕ с цел подпомагане и фасилитиране на срещите и оказване на съдействие на представителите на целевата група.
4. Провеждане на социален експеримент чрез апробиране на взаимствана от британския модел адаптирана иновативна практика Осъществява се тим билдинг на експертите, подпомагащи изпълнението на социалния експеримент. Социалният експеримент „Без граници в заетостта” е малък по мащаб проект, предназначен за изпробването на британските иновативни практики и възможностите за рилагането им у нас. Той се извършва с помощта и активното участие на асоциирания партньор АЗ в ДБТ – Русе. По данни, предоставени от ДБТ Русе към настоящия момент са регистрирани 1000 безработни лица на възраст до 29 години от уязвимите групи. От тях се формират контролната и експерименталната групи за експеримента, проведен в ДБТ Русе.
5. Информиране и публичност Ще бъде разработен „План за информация и публичност”, съгласно Правилата на ЕС за комуникация и визуализация, за информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от неговото реализиране.
6. Управление изпълнението на проекта Дейността се изпълнява от Кандидата чрез сформиран екип за управление на проекта. Установява системи за управление и контролиране на проекта. Координира и съгласува дейностите на партньорите по проекта. Наблюдава и контролира изпълнението на проекта. Разработва график за тръжните процедури, изготвя тръжна документация и избира изпълнители по ПМС 55.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 807 BGN
Общ бюджет: 270 933 BGN
БФП: 270 933 BGN
Общо изплатени средства: 270 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 961 BGN
2014 167 884 BGN
2015 47 087 BGN
270 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 567 BGN
2014 142 701 BGN
2015 40 024 BGN
230 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 394 BGN
2014 25 183 BGN
2015 7 063 BGN
40 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания - 0048
Индикатор 5 Брой направе-ни анализи - 0048
Индикатор 6 Брой проведе-ни посещения на място за обмяна на опит - 0048
Индикатор 7 Брой разработени методики - 0048
Индикатор 8 Брой проведени тематични обучения - 0048
Индикатор 9 Брой проведени конференции / симпозиуми /ден на отворените врани - 0048
Индикатор 10 Брой проведени пресконференции - 0048
Индикатор 11 Брой проведени социални експерименти - 0048
Индикатор 12 Брой приложени методики - 0048
Индикатор 13 80% от участ-ниците в посещенията на място високо оценяват посещенията
Индикатор 14 80% от участниците в обученията оценяват високо тяхното качество и практическа насоченост
Индикатор 15 80% от участниците в мероприятията оценяват високо тяхното качество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз