Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на транснационална мрежа за балнеологичен туризъм
Бенефициент: Национална асоциация по балнеология и туризъм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: • Осъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, подобряване на конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сферата на балнеологичния туризъм.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейността е необходима за гарантирането на успешното управление на проекта. Постигането на oбщата и специфични цели, които проектът си поставя, е възможно само при осигуряване на координирано управление и непрекъснат мониторинг на качеството на изпълнение на дейностите и на постигнатите резултати, както и набелязване на корективни действия при необходимост. Много важно е да се изготви ясен и добре комуникиран времеви график на изпълнение на проекта, със съответно разпределени задължения и отговорности между всички членове на екипа и партньорите, както и ясни критерии за оценка на напредъка на изпълнението.
2. Организиране и провеждане на кръгла маса с представители на заинтересованите организации в в сферата на балнеологичния туризъм в България и Румъния Дейността цели да създаде условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в проекта. Тя кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта.
3. Проучване на формите и моделите за развитие на балнеологичния туризъм в България и Румъния Основна цел на дейността е да очертае състоянието на балнеологичния туризъм в 2-те страни от ЕС от гледна точка на: потребностите на икономиката и качество на заетостта.
4. Изготвяне на анализ и модели за трансфер на прилаганите практики в балнеологичния туризъм в двете държави На основата на разкритите тенденции и предизвикателства в България и Румъния, дейността цели да идентифицира иновативните за двете държави практики и да предложи модели за техния трансфер.
5. Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на заинтересованите страни в България и Румъния за представяне на установените на база анализа добри практики Дейността осигурява изпълнението на ключовия елемент от Лисабонската стратегия за учене през целия живот, като осигурява формирането на допълнителни знания и умения у целевите групи в реални условия. Дейността е необходима за успешното реализиране на целите на проекта за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау и е предпоставка за повишаване на компетенциите на кадрите, заети в областта на балнеологичния туризъмв двете държави и др. държави-членки на ЕС. Тя ще създаде работещ механизъм за придобиване на практически умения в сферата на идентифицираните на база анализите иновативни практики.
6. Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи. Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики. Тя е логично продължение на мероприятията от дейност 5 „Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на заинтересованите страни в България и Румъния за представяне на установените на база анализа добри практики в балнеологичния туризъм и моделите на тяхното прилагане” и чрез нея се финализират съществена част от дейностите по проекта като се дава гласност на резултатите от проведени проучвания, популяризират се приложните анализи и се оповестяват идентифицираните иновативни практики за развитие на балнеологичния туризъм в България и Румъния.
7. Информиране и публичност на проекта Дейността е избрана с цел изпълнение на задълженията на бенефициента по отношение на изискванията за информация и публичност. Тя ще допринесе за популяризиране и осигуряне на публичност на изпълнявания от кандидата проект, и за финансовия принос на ЕСФ и ОПРЧР за реализирането на проектните дейности. Дейността ще се организира като средство за привличане на заинтересованите страни в реализацията на инициативите по проекта. Следва да се отбележи, че за разлика от 2 и 6 от проекта, които имат работен характер и са насочени основно към целевата група на проекта, включените тук поддейности имат много по-широка аудитория. Те изпращат формулираните послания на ясно разбираем език потенциално до всеки. Дейността ще бъде насочена към повишаване на обществената информираност чрез разпространение на резултатите и добрите практики от дейностите по проекта.
8. Одит на изпълнението на проекта Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление. За да обхване цялостното му изпълнение, одита ще бъде извършен след приключването на всички останали дейности по проекта, но в рамките на периода за отчитане. Одитът на проекта ще бъде извършен от одитор/и с необходимата квалификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 524 BGN
Общ бюджет: 280 807 BGN
БФП: 280 807 BGN
Общо изплатени средства: 280 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 136 439 BGN
2014 144 368 BGN
2015 0 BGN
280 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 973 BGN
2014 122 713 BGN
2015 0 BGN
238 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 466 BGN
2014 21 655 BGN
2015 0 BGN
42 121 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания - 0040
Индикатор 5 Брой разработени анализи - 0040
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения - 0040
Индикатор 7 брой експерти, включени в работните посещения - 0040
Индикатор 8 Брой разработени практически наръчници и ръководства - 0040
Индикатор 9 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси - 0040
Индикатор 10 Брой публикации - 0040
Индикатор 11 Извършен одит на изпълнението на проекта - 0040


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз