Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стратегия за предприемачество и адаптация – “Бизнес и иновации без граници”
Бенефициент: Бургаска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изготвянето на стратегия за предприемачество и адаптиране на бизнеса към промените като част от подкрепата за малкия и среден бизнес за по-бързото излизане от финансовата и икономическа криза, както и за по-успешното включване в икономическия растеж.
Дейности: 1. Организиране и провеждане на проучване Да се дефинират секторите с най-голямо значение за икономиката на регионите Бургас и Констанца. Да се установи влиянието на икономическите промени върху съответните сектори.
2. Организиране и провеждане на “Кръгла маса” Да се анализират резултатите от проучванията. Да се определят секторите за които е целесъобразно да се изготвят предприемачески стратегии в Бургас и Констанца.
3. Разработване на предприемачески стратегии Да бъде улеснен трансферът на добри практики между двата партньорски региона
4. Организиране и провеждане на “уоркшоп” в Бургас и Констанца Да се проследи хода на изработването на стратегиите и да се представят готовите стратегии, както и да се координират действията на експертите и изпълнителя. Да се вземе под внимание мнението на представителите на целевите групи.
5. Организиране и провеждане на трейнинг в Бургас Трансфер на добри практики от Констанца към Бургас в съответния икономически сектор.
6. Организиране и провеждане на трейнинг в Констанца Трансфер на добри практики от Бургас към Констанца в съответния икономически сектор
7. Организиране и провеждане на заключителна конференция Представяне на предприемаческите стратегии пред по-широка публика . Отчитане на резултатите от проекта и тяхното популяризиране.
8. Осигуряване на преводачески услуги Да се осигури превод по време на провеждането на работните срещи и мероприятия. Да бъдат преведени изготвените по проекта материали.
9. Публичност, реклама и публикации Да се популяризират дейностите и резултатите по проекта сред целевата група и широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 244 BGN
Общ бюджет: 174 209 BGN
БФП: 174 209 BGN
Общо изплатени средства: 174 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 849 BGN
2014 135 354 BGN
2015 0 BGN
174 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 021 BGN
2014 115 051 BGN
2015 0 BGN
148 072 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 827 BGN
2014 20 303 BGN
2015 0 BGN
26 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 изградени партньорства
Индикатор 4 участници в трейнинги
Индикатор 5 участници в кръгла маса и конференция
Индикатор 6 Анализи, изработени в хода на проекта
Индикатор 7 Стратегии и планове
Индикатор 8 Подписани споразумения за сътрудничество
Индикатор 9 Обсъден и разпространен анализ
Индикатор 10 Разпространени доклади от кръгли маси и конференции
Индикатор 11 получени сертификати за обучение
Индикатор 12 Обсъдена и приета от двете търговски палати Предприемаческа стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз