Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0173-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск
Бенефициент: Боксов клуб "Левски -Лучано" - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчива и подкрепяща среда за работа с деца и младежи в риск, чрез популяризиране и внедряване на европейската ценностна система за социалната значимост на физическото възпитание и спорта и тяхната конструктивна роля за борба срещу социалното изключване, политическата, расовата, религиозната и другите форми на дискриминация, съгласно насоките за работа, залегнали в EQUAL
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Тази дейност е необходима, за да осигури стабилно и без рисково протичане на целия проект, добро взаимодействие между екипа за управление, партньорската организация, преките бенефициенти и другите основни заинтересовани страни.
Дейност 2. Проучване опита на партньора за работа с деца и младежи в риск Експертите участващи в проекта ще извършат съвместно координирано наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Румъния и България в сферата на работа на деца и младежи в риск и използването на възможностите на внедряване на иновативните модели на работа. Проучването ще бъде обсъдено и планирано на първа работна среща в България, на която участниците следва да представят изходни данни и национални политики в сферата на спортните занимания с деца и младежи в риск. На първата работна среща в България ще пристигнат тримата експерти от румънската организация.
Дейност 3. Анализи и проучвания (вторичен анализ на релевантни документи) Вторичен анализ на релевантни документи – ще бъдат изследвани данни и информация, подадена от партньорската организация и достъпна през интернет за релевантни проекти, дейности и мрежи от ЕС. Очаква се да бъде проучен опитът на 7 европейски организации и техните иновации в сферата на социалното включване на деца и младежи в риск, чрез включването им в спортни дейности. Предвижда се провеждането и анализирането на минимум 30 дълбочинни интервюта с непреки представители на целевата група. Същевременно ще бъде разработена и извършена през интернет анкета за изследване на общественото мнение по въпросите за спорта като елемент на социално включване за лицата в риск. Анкетата ще бъде насочена към около 250 човека.
Дейност 4. Разпространение и обмен на информация и опит Акцент на дейността е превенция на социалното изключване на деца и младежи в риск чрез реализация на спортни дейности в развитието на подрастващите, чрез подобряване на готовността за включване в образователно-тренировъчна дейност.
Дейност 5. Координирано провеждане на социален експеримент В рамките на тази дейност, участниците в проекта ще приложат на практика придобитите нови знания и умения, чрез провеждане на социален експеримент сред деца и младежи в риск.
Дейност 6. Публичност и визуализация на проекта Чрез предвидените дейности по осигуряване на информиране и публичност, от една страна ще се постигне: активизиране на обществото към проблеми на децата и младите хора в риск, а от друга – ще се осигури прозрачност и равен достъп на крайните бенефициенти до последващите дейности в проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 865 BGN
Общ бюджет: 182 960 BGN
БФП: 182 960 BGN
Общо изплатени средства: 182 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 973 BGN
2014 145 966 BGN
2015 0 BGN
182 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 427 BGN
2014 124 071 BGN
2015 0 BGN
155 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 546 BGN
2014 21 895 BGN
2015 0 BGN
27 441 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 (Д) Подробен план-график за изпълнението на проекта
Индикатор 5 (Д) Провеждане на срещи на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) Материал, описващ системата за управление качеството на проекта
Индикатор 7 (Д) Изготвена стратегия за мониторинг
Индикатор 8 (Д) План за разработване на информационна кампания
Индикатор 9 (Д) • Изготвяне на прес-съобщения; • Дипляна • Информационна брошура • Плакати
Индикатор 10 (Д) Организиране и подготовка на информационни събития
Индикатор 11 (Д) Провеждане на информационни събития за популяризиране на проекта и получените резултати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз