Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0097-C0001
Номер на проект: A12-22-90
Наименование: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе Под-дейност 1.1. Обучения от каталога на ИПА за 2013 г.: Обученията за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от администрацията, избрани от каталога на ИПА за 2013 г. са:  Публичен имидж – Елемент на доброто управление (УА-6 от каталога на ИПА за 2013 г.);  Делова етика (УА-7 от каталога на ИПА за 2013 г.);  MS Excel за икономисти (ИТО-15 от каталога на ИПА за 2013 г.). Под-дейност 1.2. Специализирани обучения: По време на подготовката на проектното предложение е идентифицирана необходимостта на тази целева група от провеждане на специализирано обучение на следната тема:  Създаване и поддържане на партньорски мрежи;
Дейност 2. Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе Под-дейност 2.1. Обучения от каталога на ИПА за 2013 г.: В отговор на идентифицираните нужди на служителите за повишаване на квалификацията са избрани обучения от каталога на ИПА за 2013 г., на следните теми:  Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-5 от каталога на ИПА за 2013 г.);  Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9 от каталога на ИПА за 2013 г.);  Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6 от каталога на ИПА за 2013 г.). Под-дейност 2.2. Специализирани обучения: Необходимостта от повишаване на квалификацията на тази целева група, доведе до идентифицирането на следните специализирани обучения:  Изграждане и стопанисване на зелена система;  Строителен надзор и контрол по поддръжката на инженерна инфраструктура;  Работа с граждани от уязвими групи;  Успешно общуване в неформална и делова среда;  Подобряване на презентативните умения;  Водене на делова кореспонденция;  Инвестиционен маркетинг на дестинациите.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Дейност 4: Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 4.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на Чепеларе ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Под-дейност 4.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обучение за Чепеларе-ОПАК ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 996 BGN
Общ бюджет: 69 540 BGN
БФП: 69 540 BGN
Общо изплатени средства: 69 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 999 BGN
2014 51 541 BGN
2015 0 BGN
69 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 299 BGN
2014 43 810 BGN
2015 0 BGN
59 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 700 BGN
2014 7 731 BGN
2015 0 BGN
10 431 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой обучени служители на тема Публичен имидж – Елемент на доброто управление
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой обучени служители на тема Делова етика
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой обучени служители на тема MS Excel за икономисти
Индикатор 9 Дейност 1 : Брой обучени служители на тема Създаване и поддържане на партньорски мрежи
Индикатор 10 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Основни производства по АПК
Индикатор 11 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Семеен кодекс и кодекс на международното частно
Индикатор 12 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD
Индикатор 13 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Изграждане и стопанисване на зелена система
Индикатор 14 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Строителен надзор и контрол по поддръжката на инженерна инфраструктура
Индикатор 15 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Работа с граждани от уязвими групи
Индикатор 16 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Успешно общуване в неформална и делова среда
Индикатор 17 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Подобряване на презентативните умения
Индикатор 18 Дейност 2 : Брой обучени служители по тема Водене на делова кореспонденция
Индикатор 19 Дейност 2 : Брой обучени служители на тема Инвестиционен маркетинг на дестинациите
Индикатор 20 Дейност 3 : Брой пресконференции
Индикатор 21 Дейност 3 : Брой дипляни
Индикатор 22 Дейност 3 : Брой изработени интернет банери
Индикатор 23 Дейност 3 : Публикувана информация на сайта на общината
Индикатор 24 Дейност 4 : Брой граждански договори
Индикатор 25 Дейност 4 : Брой разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 26 Дейност 4 : Брой отчети за предъка на проекта
Индикатор 27 Дейност 4 : Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 28 Дейност 4 : Брой проведени процедури по ЗОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз