Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0240-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Шанс за младежи в риск" (МЛАД ШАНС)
Бенефициент: Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът цели повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите от клоновете на ДП „БГЦПО” за работа с младежи в риск на пазара на труда и развиване на техните персонални качества като преподаватели на възрастни. Неговите резултати ще създадат условия за подобряване на конкурентоспособността и повишаване на пригодността за заетост на безработни младежи от уязвимите / рисковите групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, отговарящи на техните специфични потребности от обучение по ключови компетентности и мотивация за активно поведение на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1: Управление и координация на проекта Осигуряване изпълнението на дейностите по проекта качествено и в определените срокове и ефективното управление на средствата по проекта в съответствие с проектната документация и с изискванията на ОПРЧР
Дейност 4: Подготовка на мултипликатори – обучение, учебни посещения, разработване на Ръководство за преподаватели на възрастни Обучението на 11 мултипликатори от всички клонове на ДП „БГЦПО” ще се проведе на базата на разработените модел, учебен план и учебна програма в рамките на 40 уч.ч. с участието на 2 лектори от партньорските организации (по един от Германия и Австри) в ДП „БГЦПО” клон Царево. Придобитите по време на обучението знания и умения ще бъдат допълнени и обогатени чрез участието на обучените мултипликатори в 2 учебни посещения от по пет работни дни в Германия и Австрия съответно.
Дейност 8: Разработване на документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Да бъде гарантирано качеството и прецизността при процеса на изготвяне на тръжните документации и избора на изпълнители.
Дейност 6: Провеждане на социален експеримент – подготовка на младежи в риск на пазара на труда за включване в интензивно професионално обучение Целта на дейността е тестване на разработения български модел за индивидуална и групова работа с младежи в риск на пазара на труда чрез включване на 50 младежи до 29 години в социален експеримент по предварителна подготовка за професионално обучение.
Дейност 9: Одит на проекта Проверка на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства, тяхното отчитане и правилно отразяване в счетоводните документи на организацията.
Дейност 7: Осигуряване на информираност и публичност Разпространяване сред широката общественост на информация за целите, дйностите и резултатите от проекта.
Дейност 2: Проучване на опита на обучаващи институции в Германия и Австрия – работни посещения и семинари Проучване на опита на партньорските организации от Австрия и Германия в подготовката на преподаватели на възрастни за работа с младежи в риск за включването им в обучение за пазара на труда.
Дейност 5: Обучение на преподаватели от клоновете на ДП „БГЦПО”, окончателна редакция на Ръководството за преподаватели на възрастни Обучението на 40 преподаватели от всички клонове на ДП „БГЦПО” ще се проведе на базата на разработените модел, учебен план и учебна програма в рамките на 40 уч.ч. с участието на обучените мултипликатори във всички клонове на ДП „БГЦПО” – Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян. Окончателната редакция на Ръководството за преподаватели на възрастни ще отразява опита, придобит от мултипликаторите по време на учебните посещения и по време на реалното обучение на преподавателите на възрастни. Ръководството ще включва и материали в помощ на преподавателите.
Дейност 3: Разработване на български модел за работа с младежи в риск на пазара на труда и на учебен план и учебна програма за обучение на преподаватели на възрастни за работа с младежи в риск Разработване на български модел за индивидуална и групова работа с младежи в риск на пазара на труда, учебен план и учебна програма за обучение на преподаватели на възрастни за работа с младежи в риск чрез адаптиране и модифициране на идентифицираните модели за обучение от партньорските организации.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 282 BGN
Общ бюджет: 230 178 BGN
БФП: 230 178 BGN
Общо изплатени средства: 230 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 256 BGN
2014 50 965 BGN
2015 124 949 BGN
230 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 118 BGN
2014 43 320 BGN
2015 106 207 BGN
195 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 138 BGN
2014 7 645 BGN
2015 18 742 BGN
34 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 (Д) Брой лица, участвали в обучение
Индикатор 5 (Д) Брой лица, участвали в социален експеримент
Индикатор 6 (Д) Брой създадени нови модели
Индикатор 7 (Д) Брой разработени ръководства и материали за обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз