Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0033-C0001
Номер на проект: A12-22-23
Наименование: Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения
Бенефициент: Община Братя Даскалови
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Братя Даскалови
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Братя Даскалови чрез съответното обучение в курсове, посочени в каталога на Института по публична администрация, за получаване на необходимите знания, придобиване на съответните умения и развиване на техники за съвременно и ефективно управление на общината и подобряване работата на служителите.
Дейности: Дейност 1:Организиране и провеждане на обучение от каталога на Института по публична администрация със следните модули: "Превенция на корупционния риск” за ръководен персонал „Организационно развитие. Управление на промяната” за ръководен персонал „Публичен имидж – елемент на доброто управление” за ръководен персонал „Основни производства по АПК (за неюристи)”(ПР-10).
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение на тема „Компютърна грамотност” за ръководен персонал Обучението ще е 60 часа, като ще се проведе в рамките на 2 дни седмично в продължение на 1 месец. Участниците ще бъдат разделени в две групи по 12 души. Обучението ще включва следните модули: Windows, Word, Excel и Internet. По време на обучението те ще бъдат запознати с базисни понятия и функции на основни компютърни програми, каквито са Word и Excel.
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение на тема ”Общуване и работа с трудни клиенти” за служители. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, като участниците от целевата глупа ще бъдат разделени в две групи съответно от по 11 души. По време на обучението участниците ще имат възможност да формират умения за преодоляване на предубежденията и предразсъдъците в процеса на обслужване на клиенти; също така ще усвоят техники за преодоляване на комуникативните бариери и прилагане на обратна връзка, повишаваща разбирането на клиента;
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса” за служители Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, като участниците от целевата глупа ще бъдат разделени в две групи по 13 души всяка. В обучението ще бъдат включени служители от администрацията. По време на обучението участниците ще се запознаят с факторите предизвикващи стрес и ще отработят техники за преодоляване на стреса.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения” за ръководен персонал В обучението ще вземат участие 28 души – кметове, кметски наместници и директори на дирекции. Педвижда се обучението да се проведе в рамките на 4 (четири) дни, като представителите на целевата гупа ще бъдат разделени на две групи съответно от 14 и 14 души. По време на обучението участниците ще имат възможност да се запознаят и придобият умения за изграждане на ефективен и работещ екип; ще се запознаят с възможностите за повишаване ефективността на работата, както и ще се запознаят с видовете лидерски стилове и ще придобият умения за прилагането им в екипа.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Процедура за избор на изпълнител посредством събиране на три оферти, което ще доведе до по-голяма прозрачност при избора на изпълнител, отчитайки важността на проекта; избор на фирма и сключване на договор; Определяне на основните канали на кампанията за публичност и информация; Изработване на стратегия за кампанията; Организиране на 1 встъпителна и 1 заключителна пресконференция с участието на медиите; Изработване на рекламни материали – 1000 брошури; 25 плаката Изготвяне на подробен доклад от проведената кампания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Експертконсулт Проект"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 625 BGN
Общ бюджет: 58 981 BGN
БФП: 58 981 BGN
Общо изплатени средства: 58 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 325 BGN
2014 42 656 BGN
2015 0 BGN
58 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 876 BGN
2014 36 258 BGN
2015 0 BGN
50 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 449 BGN
2014 6 398 BGN
2015 0 BGN
8 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Брой обучени и сертифицирани служители
Индикатор 5 Дейност 1- % жени от общия брой обучени служители
Индикатор 6 Дейност 1 - брой проведени обучения;
Индикатор 7 Дейност 2 - Брой обучени и сертифицирани служители
Индикатор 8 Дейност 2 - % обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 3 - Брой обучени и сертифицирани служители
Индикатор 11 Дейност 3 - % обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 12 Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 4 - Брой обучени и сертифицирани служители
Индикатор 14 Дейност 4 - % обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 15 Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 5 - Брой обучени и сертифицирани служители
Индикатор 17 Дейност 5 - % обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 18 Дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 6 - Брой публикации в интернет страницата на общината
Индикатор 20 Дейност 6 - Брой информационни материали - плакати
Индикатор 21 Дейност 6 - Брой информационни материали - бр. брошури
Индикатор 22 Дейност 6 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6 - окончателен доклад за изпълнението и резултатите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз