Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на иновации в туризма
Бенефициент: Орма Травел ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, подобряване на конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сферата на туризма.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством изготвено Ръководство за мониторинг, наблюдение и контрол, чрез което ще се извършва текуща вътрешна оценка на предвидените дейности. Предвидени са механизми за текущо отчитане на мнението на целевата група за изпълнението на проектните дейности чрез съставени анкетни карти, за проследяване на удовлетвореността им от постигнатите резултати. Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта.
2. Организиране и провеждане на публичен форум с представители на заинтересованите организации в сферата на туризма в България и Италия за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и модел По същество дейността е свъзрана с осъществяване на публичен дискусионен форум, чрез организиране на кръгла маса, на която ще бъдат поканени представители на заинтересованите организации в сферата на туризма в България и партньора от Италия.
3. Извършване на координирано съвместно изследване на прилаганите практики в сферата на туризма в България и Италия Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни изследвания чрез проучвания, чието предназначение е да установят състоянието и тенденциите в развитието на туристическите услуги в България и Италия и да идентифицират добрите практики по предмета на проекта в рамките на двете държави.
4. Изготвяне на анализи с описание на добрите практики, адаптиране за България и разработване на иновативен модел за развитие на туризма, базиран на преноса на добри практики от чуждестранната организиция Анализите ще съдържат и следните задължителни пунктове: - Анализиране на данните от изследване на прилаганите практики в сферата на туризма в България и Италия; - Анализ на изискванията към компетенциите на кадрите, заети в сферата на туризма и техните възнаграждения; оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения на заетите в сектора и мерки за повишаване на компетенциите и знанията им; - Открояване на иновативните за двете държави практики в сферата на туризма; изготвяне на модели за трансфер на прилаганите практики в двете държави; изготвяне на подходи за внедряване на новите практики; разработване на концепция за тестване на новите идеи;
5. Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на експерти на представители на заинтересованите организации в България и Италия Дейността включва осъществяване на обучения на служители, посещения за обмяна на опит и обмяна на служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал в следните категории: 1. Две тридневни обучения за обмяна на опит на служители, заети в сферата на туризма в България и Италия /15 бр. от България и 10бр. от Италия/; 2. Две тридневни работни посещения на представители от целевите групи с цел обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау в България и Италия / 15 бр. от България и 10 бр. от Италия /;
6. Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи. По същество дейността предвижда реализиране на мерки, които в максимална степен да позволят на други заинтересовани организации и институции да ползват опита на двете държави За популяризиране на добрите примери и дейности с цел въвеждането им във фирмите и за насърчаване на образователни стратегии за изобретателност и иновации, както и за повишаване на знанията и информираността на целевите групи за прилагане на обменените практики практическите ръководства и презентациите от семинара ще бъдат публикувани на интернет страниците на водещата организация и партньора на проекта.
7. Информиране и публичност на проекта Дейността ще бъде насочена към повишаване на обществената информираност чрез разпространение на резултатите и добрите практики от дейностите по проекта. Популяризирането на добрите примери и дейности, разкрити при изпълнението на проекта, ще цели както въвеждането им във фирмите, така и подобряването координацията и информационния обмен между заинтересованите страни.
8. Одит на изпълнението на проекта Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 839 BGN
Общ бюджет: 288 671 BGN
БФП: 288 671 BGN
Общо изплатени средства: 288 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 608 BGN
2014 170 062 BGN
2015 0 BGN
288 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 817 BGN
2014 144 553 BGN
2015 0 BGN
245 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 791 BGN
2014 25 509 BGN
2015 0 BGN
43 301 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания по проект 0046
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0046
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения по проект 0046
Индикатор 7 брой експерти, включени в посещенията по проект 0046
Индикатор 8 Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0046
Индикатор 9 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии по проект 0046
Индикатор 10 Брой публикации по проект 0046
Индикатор 11 Извършен одит на изпълнението на проект 0046


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз