Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Зелени алтернативи- oбразование за устойчиво развитие
Бенефициент: 32-РО С0У С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: - Подобряване работата на образователната институция чрез повишаване на квлификацията на работещите в училището, повишаване на мотивацията и ангажираността на преподавателите към учебния процес;
Дейности: 1. Организация на проектните дейности. Разпределение на ангажментите и задълженията между членовете на екипа за управление на проекта. Изготвяне на длъжностните характеристики и подписване на договори с проектния екип. Запознаване с проектната документация, ръководствата и насоките на ДО и задължителната визуализация. Изготвяне на графици за сключване на договори и избор на изпълнители.
2. Осъществяване на среща на ръководния екип в партньорското училище в Португалия Изучаване на португалската образователна система, методите, начина на приложение на иновативни творчески подходи в процеса на „ зелено” обучение и постигнатите резултати.
3. Организиране на тренинг/семинар/ Информиране на целевата група относно необходимите компетенции /умения и знания/, които те трябва да придобият и развиват за пълноценно включване в европейското общество на знанието в съзвучие с концепцията за учене през целия живот. Фокусиране върху ролята на учителя като човек изграждащ ценностната система, модератор на мисленето , генератор на креативността и новаторството.
4. Създаване на методически материали и указания за интегриране на темите за образование за устойчиво развитие и „зелено мислене” в различните учебни дисциплини Превеждане на материали от Португалия и изработване на набор от методически уроци по различни учебни предмети с основна цел- интегриране на темите с екологична насоченост в различни учебни дисциплини чрез иновативни методики.
5. Тестване на разработените методически материали в часове по различни предмети в 32 СОУ и партньорското училище в Португалия. Тестване на първоначалния вариант на разработените методически материали в различни часове и различни учебни предмети и възрастови групи в образователния процес. Проучване и анализ на резултатите. Дискусия за предимствата и недостатъците при приложението му и подобряване. Изработване на окончателен вариант.
6.Осъществяване на обмен на български учители в партньорското училище в Португалия- първи обмен Посещение на партньорското училище в Португалия и наблюдение на действащата системата за преподаване, методите, начина на приложение и достигнатите резултати.
7. Обучение на обучители за мултиплициране на ефекта от проекта Обучение на обучители за работа с инструментариума под формата на семинари, тренинги и чрез използването на интерактивни и иновативни методи.
8.Осъществяване на обмен на български учители в партньорското училище в Португалия./втори обмен/ Посещение на партньорското училище в Португалия и наблюдение на действащата системата за преподаване, методите, начина на приложение и достигнатите резултати.
9. Провеждане на информационни срещи с Училищното настоятелство ипредствители на други образователни институции за популяризиране значението на създадените методически материали Организиране на среща за запознаване на училищното настоятелство и родители от училището за информиране, разясняване и дискусия за задачите, целите и ползите от проекта.
10. Издаване на създадените методически материали, флайъри,брошура, CD и други рекламни материали. Изработване на флайари и брошура съдържаща главните цели, задачи и дейности на проекта. Издаване на методическите материали.
11. Организиране на пресконференции, заключителна конференция и др. дейности за десеминация и устойчивост на проекта Дейността включва организиране на две пресконференции, конференция в София / 1 ден за 70 човека/, срещи със заинтересовани лица / кръгли маси/, публикации с цел разпространение на информация за проекта и осигуряване на публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 977 BGN
Общ бюджет: 181 989 BGN
БФП: 181 989 BGN
Общо изплатени средства: 181 989 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 995 BGN
2014 70 652 BGN
2015 61 343 BGN
181 989 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 496 BGN
2014 60 054 BGN
2015 52 141 BGN
154 691 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 499 BGN
2014 10 598 BGN
2015 9 201 BGN
27 298 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Създадено партньорство
Индикатор 5 Проучване.
Индикатор 6 Брой проведени обмени.
Индикатор 7 Брой организационни срещи.
Индикатор 8 Брой участници в организационни срещи
Индикатор 9 Брой експерти включени в обученията.
Индикатор 10 Брой разработени методологии.
Индикатор 11 Брой CD с разработени материали.
Индикатор 12 Брой организирани и проведени тренинги.
Индикатор 13 Брой участници в проведени тренинги
Индикатор 14 Брой публикации в медиите.
Индикатор 15 Брой организирани и проведени пресконференции.
Индикатор 16 Брой флайари.
Индикатор 17 Брой организирани и проведени срещи с представители на други обр.институции
Индикатор 18 Брой организирани и проведени конференции;
Индикатор 19 Брой участници в проведена конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз