Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0196-C0001
Номер на проект: A12-22-194
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Созопол
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Изграждане на високоефективна общинска администрация в община Созопол
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта 1.1.Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, счетоводител, технически сътрудник. 1.1.1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите 1.1.2. Разпределяне на задълженията между членовете на екипа 1.1.3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 1.2. Възлагане изпълнението на проектни дейности чрез тръжни процедури по ЗОП 1.3. Отчитане на проекта
Дейност 2 : Специализирани обучения по теми от каталога на ИПА за 2013г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” с кат. № УА-1 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за ръководни кадри от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 2 служителя. 2.2. Обучение по „Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури модели и виртуална среда“ Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури модели и виртуална среда“ с кат. № УА-3 от каталога на ИПА за 2013 г.. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за ръководни кадри от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 1 служител. 2.3. Обучение по „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност“ Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност“с кат. № УА-4 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции, кметове на населени места и кметски наместници от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 2 служители, които ще участват в двудневно обучение. 2.4. Обучение по „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми”. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” с кат. № ЧР-4 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 5 служители, които ще участват в двудневно обучение. 2.5. Обучение по „Връзки с обществеността“ Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Връзки с обществеността“с кат. № ЕФ-3 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, които ще учатват в тридневно обучение. 2.6. Обучение по „Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие“с кат. № ИТО-1 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие“с кат. № ИТО-1 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с юридическо образование от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 4 служителя за двудневното обучение. 2.7. Обучение по „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронно управление“ с кат. № ИТО-2. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронно управление“ с кат. № ИТО-2 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с неюридическо образование от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, които да участват в двудневно обучение. 2.8. Обучение по „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено” с кат. № ИТО-3. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено” с кат. № ИТО-3 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители общинска администрация Созопол, кметове на населени места и кметски наместници в община Созопол. Общият брой на обучаемите е 3 служители, които да участват в двудневно обучение. 2.9. Обучение по „Работа с електронно подписани документи“ с кат.№ ИТО-5. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Работа с електронно подписани документи“ с кат.№ ИТО-5 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 5 служителя,еднодневно обучение. 2.10. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (базов курс)“ с кат. № ИТО-8 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Електронни таблици с MS Excel (базов курс) с кат. № ИТО-8 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, което ще се проведе в рамките на 3 дни. 2.11. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (напреднали) с кат. № ИТО-9 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Електронни таблици с MS Excel (напреднали) с кат. № ИТО-9 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол. Общият брой на обучаемите е 5 служителя. 2.12. Обучение по „ MS Excel за икономисти“ с кат. № ИТО-15 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „ MS Excel за икономисти“ с кат. № ИТО-15 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол, преминали базовия курс. Общият брой на обучаемите е 10 служителя, които ще участват в двудневно обучение. 2.13. Обучение по „ Презентационни умения MS Power Point (базов курс)“ с кат. № ИТО-23 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „ Презентационни умения MS Power Point (базов курс)“ с кат. № ИТО-23от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол, преминали базовия курс. Общият брой на обучаемите е 5 служителя за 3 дни обучение. 2.14. Обучение по „ Презентационни умения MS Power Point (напреднали)“ с кат. № ИТО-24 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „ Презентационни умения MS Power Point (напреднали)“ с кат. № ИТО-24 от каталога на ИПА за 2013 г. Обучението ще се извърши в Института по публична администрация в гр. Банкя и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Созопол, преминали базовия курс. Общият брой на обучаемите е 5 служителя за 2 дни.
Дейност 3 : Обучителен семинар „Управление на риска в публичния сектор” Организиране и провеждане на обучителен семинар на тема „Управление на риска в публичния сектор” за 23 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група от 23 служители за 5 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 4 : Обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие” Организиране и провеждане на обучение на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие” за 40 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 20 служители за по 2 дни всяка. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Обучението е насочено към по-добрата работа в екип чрез придобиване на специфични умения и компетенции, както и конкретни тактики за управление на екипи. Всеки участник ще получи обучителни материали - презентационни материали, папка, химикал, сертификат за участие в проведеното обучение.
Дейност 5 : Обучителен семинар „Новаторство и бизнес-ориентирано управление” Организиране и провеждане на обучителен семинар на тема „Новаторство и бизнес-ориентирано управление” за 14 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 6 : Обучителен семинар „Тактики за ефективна комуникация” Организиране и провеждане на обучителен семинар на тема семинар „Тактики за ефективна комуникация” за 40 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи от по 20 служители за 2 дни всяка. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 7 : Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват: 1. Начална пресконференция – за целите, плануваните дейности и очакваните резултати по проекта; 2. Подготовка на информационни материали – в рамките на проекта ще бъдат изготвени 600 броя брошури - 300 броя в началото на проекта за представяне на предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и 300 броя, както и 100 броя постери, които ще представят изпълнените резултати и индикатори по проекта. Брошурите и постерите ще бъдат разпространени в кметските наместничества в общината; ще бъдат поставени на местата с обществен достъп и ще бъдат разпространени по време на пресконференциите. 3. 2 банера – който ще се използват при всички публични събития по проекта. 4. Заключителна пресконференция на събитието – ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. Екипът за управление на проекта ще покани за участие в пресконференциите журналисти от местни и регионални видни личности от общината и региона, представители на местния бизнес и на неправителствения сектор. Пресконференциите ще бъдат отворени и за граждани.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СБМ ГРУП" ЕООД
Хедон Консулт
ДЗЗД "Силени - Колект"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 379 BGN
Общ бюджет: 82 841 BGN
БФП: 82 841 BGN
Общо изплатени средства: 82 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 676 BGN
2014 65 165 BGN
2015 0 BGN
82 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 024 BGN
2014 55 390 BGN
2015 0 BGN
70 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 651 BGN
2014 9 775 BGN
2015 0 BGN
12 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Проведени месечни срещи
Индикатор 6 Дейност 2 : Брой проведени обучения
Индикатор 7 Дейност 1 : Изготвени и предадени месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 9 Дейност 2 : Брой обучени служители.
Индикатор 10 Дейност 3 : Брой проведени обучения.
Индикатор 11 Дейност 3 : Брой обучени служители.
Индикатор 12 Дейност 4 : Брой проведени обучения.
Индикатор 13 Дейност 4 : Брой обучени служители.
Индикатор 14 Дейност 5 : Брой проведени обучения.
Индикатор 15 Дейност 5 : Брой обучени служители.
Индикатор 16 Дейност 6 : Брой проведени обучения.
Индикатор 17 Дейност 6 : Брой обучени служители.
Индикатор 18 Дейност 7 : Проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 7 : Разпространени прессъобщения
Индикатор 20 Дейност 7 : Публикации в пресата,телевизионни и радио излъчвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз