Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0147-C0001
Номер на проект: A12-22-123
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация-Попово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност №1. „Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП“ Община Попово ще възложи на външна фирма-изпълнител, разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Външната фирма-изпълнител ще подготви документациите, ще бъдe обявeнa и проведенa процедурата за изпълнител на дейностите.
Дейност №2. „Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА)“ Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Управленски умения в администрацията: 1. Организационно развитие. Управление на промяната(УА-5)- двама служителя; 2. Делова етика (УА – 7) - 22 служителя; Управление на човешките ресурси: 3. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) - двама служителя; 4. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР-4) - петима служителя; 5. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР-6) - двама служителя; Ефективни комуникации на държавната администрация: 6. Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията (ЕФ–2) - петима служителя; 7. Връзки с обществеността (ЕФ-3) - трима служителя; 8. Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7) - двама служителя; 9. Практически умения за ефективни комуникации (ЕФ-8) - петнадесет служителя; Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупция: 10. Основни производства по АПК ( за юристи) (ПР-5) – двама служителя; 11. Основни производства на АПК (за неюристи) (ПР-6) - двама служителя; 12. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за юристи) (ПР–7) – двама служителя; 13. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПР-8) - трима служителя; 14. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9) - трима служители; 15. Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР-19) - трима служителя; Финансово и стопанско управление: 16. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – двама служителя; 17. Управление на собствеността (ФС–6) - двама служителя; Е-правителство: изграждане на умения 18. Системи за управление на информационната сигурност на административно звено (ИТО-3) - един служител;
Дейност №3. „Провеждане на други специализирани обучения“ Община Попово ще възложи на външен изпълнител, провеждането на специализираните обучения по тази дейност. Външният изпълнител трябва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички разходи по път, нощувки и престой, при обученията, които са извън територията на община Попово. В тази дейност ще се обучават и служители, които не са преминали обучения от Каталога на ИПА. В дейността са предвидени следните обучения: 1. Текущо счетоводно отчитане – актуални въпроси: Главният счетоводител и петима служителя от Дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността; 2. Работа с архиви в общинската администрация: десет служителя от администрацията; 3. AutoCAD – двумерно и тримерно чертане (базов курс): двама служителя от Дирекция „Териториално и селищно устройство“; 4. Базови компютърни умения: шестнадесет кметове на кметства и шестнадесет кметски наместници; 5. Работа в екип: Секретарят на Община Попово, ръководителят на Звено „Вътрешен одит“, Директорите на шестте дирекции и общо 42 представители от администрацията – общо 50 служителя ( две обучения по 25 души);
Дейност №4. „Информация и публичност“ Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; За реализирането на дейността ще бъде подготвен списък с участници, зала, ще се организира на кафе пауза, ще бъдат изпратени покани до заинтересованите страни и медиите. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой на участници – 30. - Подготовка на 60 комплекта материали (папки, химикалки, CD) за участниците в пресконференциите; - Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинска администрация - Попово. - Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово. - Изработване и поставяне на информационни плакати- 50 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Търговище ТВ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 917 BGN
Общ бюджет: 88 661 BGN
БФП: 88 661 BGN
Общо изплатени средства: 88 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 919 BGN
2014 41 743 BGN
2015 0 BGN
88 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 881 BGN
2014 35 481 BGN
2015 0 BGN
75 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 038 BGN
2014 6 261 BGN
2015 0 BGN
13 299 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност №1 - Разработени тръжни документации
Индикатор 5 Дейност №1 - Проведени процедури по реда на ЗОП
Индикатор 6 Дейност №1 - Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 7 Дейност №2 - Проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 8 Дейност №2 - Обучени служители от Общинска администрация-Попово
Индикатор 9 Дейност №3 - Проведени специализирани обучения
Индикатор 10 Дейност №3 - Обучени служители от Общинска администрация-Попово
Индикатор 11 Дейност №3 - Обучени кемтове и кметски наместници
Индикатор 12 Дейност №4 - Проведени пресконференции
Индикатор 13 Дейност №4 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, плакати, аксесоари, CD и др.)
Индикатор 14 Дейност №4 - Изработени и поставени информационни табели
Индикатор 15 Дейност №4 - Изработена и поставена информационна табела в сградата на Общинска
Индикатор 16 Дейност №4 - Публикувана информация за проекта на Интернет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз