Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0176-C0001
Номер на проект: A12-22-175
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация - община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.03.2013
Дата на приключване: 29.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на Общинска администрация в община Своге.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 2 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите, свързани с обученията (с изключение на обученията, които ще се провеждат от ИПА) и на дейностите по информация и публичност. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Участие на служители от община Своге в обучения, включени в каталога на ИПА При реализиране на Дейност 3, 25бр. служители на община Своге ще посетят обучения от Каталога на ИПА. Избраните обучения са както следва: 1.Основни производства по АПК /за юристи/ - ПР-5; 2,5 дни по 8 часа – ИПА – 1 човек – старши юристконсулт 2.Правна уредба и приложение на ГПК /за юристи/ - ПР-7; 2 дни по 8 часа, ИПА – 1 човек – старши юристконсулт 3.Основни производства по АПК /за неюристи/ - ПР-6; 1,5 дни по 8 часа, ИПА – 2 човека – главен експерт „Управление на собствеността“, директор на дирекция „Хуманитарни дейности и ГРАО“ 4. Административна стилистика /ПР-4/; 1,5 дни по 8 часа, ИПА - 1 човек – главен експерт „Управление на собствеността“ 5. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия - /ФС-2/; 2 дни по 8 часа – ИПА – 3 човека – директор на дирекця „Финансово-стопански дейности“, старши експерт „Бюджет“, главен специалист „Бюджет” 6. MS Excel за икономисти /ИТО-15/, 1,5 дни по 8 часа – ИПА -1 човек - директор на дирекця „Финансово-стопански дейности“ 7. Основни познания за VISUL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel /ИТО-19/; 3 дни по 8 часа – ИПА - 4 човека –главен специалист „Касиер“, главен специалист „Счетоводител“/3 бр./ 8. Обмен на данни между MS Excel и Word /ИТО-11/1,5 дни по 8 часа – ИПА - 3 човека – главен специалист „Социални дейности“, главни специалисти/2бр./ в дирекция Хуманитарни дейности и ГРАО 9. Семеен кодекс и Кодекс на международното частно право /ПР-9/; 1,5 дни по 8 часа – ИПА – 3 човека – главен експерт „Образование“, гл.специалист „ГРАО“/2бр./ 10. Практически умения за ефективни комуникации /ЕФ-8/, 2 дни по 8 часа – ИПА - 2 човека - старши експерт „Човешки ресурси“ и гл.специалист „Човешки ресурси“ 11. Изграждане на публичен имидж /ЕФ-4/, 2 дни по 8 часа – ИПА - 2 човека – заместник-кмет и секретар 12. База данни с MS ACCESS /начинаещи/ /ИТО-20/, 3 дни по 8 часа – ИПА - 2 човека – главен експерт „Европейски програми“, младши експерт „Европейски програми“ Обученията ще се провеждат в рамките на срока на настоящия проект, като мястото и датата им на провеждане ще бъдат обявявани от ИПА въз основа на предварително подадени заявки от служителите, изразили желание да участват в съответните обучения. Посочените по-горе обучения са изцяло съобразени с нуждите на общинската администрация и идентифицираните потребности на представителите на целевите групи.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции В рамките на Дейност 4 ще бъдат организирани и проведени 4 бр. обучения по следните теми: 1. Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” В обучението ще бъдат включени теми като: Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза. Предвид спецификата на темата в обучението са включени по-голямата част от служителите на общината, а именно 75 човека. 2. Обучения по „Лидерски умения” В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Информирано вземане на решения – идентифициране и събиране на информацията, необходима за вземане на решенията. Аналитични подходи при вземане на решения и др. Мотивация и теории за мотивиране и др
Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани –уязвимите групи Обучението по Дейност 5 включва 16 служители от дирекция „Хуманитарни дейности и ГРАО”. Предвид спецификата на работа на хората, работещи в тази дирекция имат чести контакти с представители на различни специфични групи граждани, които се нуждаят от допълнително обгрижване и специфични умения за работа с тях.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейност 6 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 6 ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2бр.; 2. Изготвяне на 350 бр. информационни брошури; 3. Изготвяне на 4 бр. банера; 4. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на община Своге
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ка Ел Офис" ООД
СИМ Консултинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 506 BGN
Общ бюджет: 81 780 BGN
БФП: 81 780 BGN
Общо изплатени средства: 81 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 405 BGN
2014 13 376 BGN
2015 0 BGN
81 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 144 BGN
2014 11 369 BGN
2015 0 BGN
69 513 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 261 BGN
2014 2 006 BGN
2015 0 BGN
12 267 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в общината
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Брой проведени обучения по ключови компетенции
Индикатор 6 Брой проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 7 Брой проведени обучения за работа със специфични групи граждани –уязвими групи
Индикатор 8 Дейност 1 : Договори за членовете на екипа
Индикатор 9 Дейност 1 : Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 10 Дейност 1 : Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 11 Дейност 2 : Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 12 Дейност 2 : Брой подписани договори
Индикатор 13 Дейност 3 : Брой проведени обучения
Индикатор 14 Дейност 3 : Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4 : Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 4 : Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 5 : Брой проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 5 : Брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 5 : Получени сертификати
Индикатор 21 Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 6 : Разработени информационни брошури
Индикатор 23 Дейност 6 : Банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз