Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0191-C0001
Номер на проект: A12-22-189
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация- гр. Ихтиман-гаранция за професионализъм и развитие
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация- гр. Ихтиман за по добро управление на човешките ресурси
Дейности: Дейност 1 : Управление на проектните дейности Дейността включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на адекватни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнение на следното:  Формиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта е определен екип от четирима експерта, а именно – Ръководител на проекта, Координатор на проект, Счетоводител на проекта и Технически сътрудник. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Осъществяване на регулярни месечни срещи – в рамките на тази дейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.  Изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази дейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2 : Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения Нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Ихтиман, ще бъдат удовлетворени в рамките на дейността чрез осъществяване на следните специализирани обучения: 1. Практически умения за ефективни комуникации. С номер ЕФ-8, от каталог 2013г. на ИПА, за 10 служителя 2. Управление на промяната, времето и стреса с номер ЧР-5, от каталог 2013г. на ИПА, за 10 служителя 3.„Софтуер за работа със специализирани системи - кадастър, имоти, наеми, каса, електронно деловодство ” 5 дни, 40 ч., за 7 служителя, отговорни за изготвяне и обработване на специализирани софтуерни системи 4.„Машинопис” 3 дни, 24 ч. присъствено + 40 ч. самоподготовка, за 20 служителя (въведение - 8 ч., развитие на умения - 16 ч., самоподготовка 40 ч.) 5.„Умения за работа в екип, делова комуникация и етика" изнесено обучение за 2 дни, 16ч., за 40 служителя, фокусирана необходимост за осигуряване на адекватен работен процес, партньорство и взаимодопълняемост на функциите и критичните звена в общинската администрация; 6.Специализирано обучение за преминаване от МС Офис 2003 към използване на МС Офис 2010 - Електронен курс в SCORM стандарт, заедно с осигурена електронна платформа за управление и отчитане на електронно обучение сертифицирана по SCORM 2004, 40ч. дистанционно, за 18 служителя, отговорни за прилагане на съвременни софтуерни решения за осигуряване на адекватен работен процес в общинската администрация
Дейност 3 : Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Ихтиман ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу:  Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта;  Изработване и разпространение на информационни брошури;  Изработване на транспарант за визуализация на изпълнението на дейностите;  Изготвяне на публикации в местни и регионални медии;  Осъществяване на пресконференции Всички дейности, свързани с осигуряването на необходимата информация и публичност по проекта ще бъдат съобразени с изискванията към бенефициентите по ОПАК, представени в Приложение 13 към Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
ИВЕТ-П.К.И. ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 780 BGN
Общ бюджет: 55 505 BGN
БФП: 55 505 BGN
Общо изплатени средства: 55 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 756 BGN
2014 42 749 BGN
2015 0 BGN
55 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 843 BGN
2014 36 337 BGN
2015 0 BGN
47 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 913 BGN
2014 6 412 BGN
2015 0 BGN
8 326 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени.
Индикатор 6 Служители , успешно преминали обученията с получаване на сертификат..
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията -обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 9 Дейност 1 : Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 10 Дейност 1 : Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 11 Дейност 1 : Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 12 Дейност 1 : Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 13 Дейност 2 : Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 14 Дейност 2 : Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 15 Дейност 3 : Брой изготвени учебни програми
Индикатор 16 Дейност 2 : Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 17 Дейност 2 : Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 18 Дейност 2 : Общ брой обучаеми лица
Индикатор 19 Дейност 2 : Брой служители на общинската администрация
Индикатор 20 Дейност 3 : Брой пресконференции
Индикатор 21 Дейност 3 : Брой информационни табели
Индикатор 22 Дейност 3 : Брой информационни транспаранти
Индикатор 23 Дейност 3 : Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз