Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0199-C0001
Номер на проект: A12-22-197
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Кайнарджа
Бенефициент: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Кайнарджа
Описание
Описание на проекта: Развиване на специфични компетенции на служителите в община Кайнарджа за подобряване на ефективността на тяхната работа
Дейности: Дейност 1. Обучения на служители от общинската администрация в ИПА Проектът предвижда посещаването от определени служители на важни за тяхната работа обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА):  Обучение на тема „Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото“ (ЕФ-2) – с продължителност от 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от служителят, който отговаря за вътрешните комуникации и връзките с обществеността.  Обучение на тема „Връзки с обществеността“ (ЕФ-3) – с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от служителят, който отговаря за вътрешните комуникации и връзките с обществеността.  Обучение на тема „Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси“ (ПР-3) – с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от специалист „Човешки ресурси“.  Обучение на тема „Основни производства по АПК (за юристи)“ (ПР-5) – с продължителност от 2 дни и половина, 20 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от юрисконсулта на общината.  Обучение на тема „Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“ (ФС-2), с продължителност от 16 учебни часа. През обучението ще преминат четирима служители от Дирекция Обща администрация и Дирекция „Специализирна администрация”  Обучение на тема „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“ (ФС-3) – с продължителност от 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от трима служители от Дирекция „Обща администрация“ и Дирекция „Специализирна администрация”; На преминалите през обученията служители ще бъдат издадени сертификати.
Дейност 2. Обучения по компютърни умения Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 3.1. Обучение по текстообработка и средства за онлайн комуникация с продължителност 40 учебни часа, 10 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Дирекция Обща администрация, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет. Обучението ще включва теоретични и практически занимания за работа с текстообработващ софтуер, а именно: създаване, редактиране и съхраняване документи, форматиране на текстове, работа с таблици, колони и други форматиращи свойства, създаване на графики, диаграми, създаване и използване бланки, използване на сложни функции, като макроси, версии на документа и инструменти за проверка и редакция и др. Поддейност 3.2. Обучение за работа с електронни таблици с продължителност 40 учебни часа, 10 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Дирекция Обща администрация, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет. Обучението предвижда както изучаване на основните функции на софтуерните продукти за работа с електронни таблици, така и по-сложни операции за анализ на данни, обработване на големи количества информация (създаване на диаграми, автоматизирани операции и др.). Формата на компютърните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат в оборудвана зала в община Кайнарджа. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 3. Обучение по Английски език В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение по английски език за нива А1 и А2 според Общата европейска езикова рамка. Обучението ще бъде с продължителност от 150 учебни часа на подходящо място в община Кайнарджа. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „Териториално-селищно устройство”, дежурни по общински съвет за сигурност, технически секретар, служители, заети по общински дейности. Общо участниците ще бъдат 20, организирани в 2 групи. Формата на езиковото обучение е присъствена, като занятията ще се провеждат в зала в община Кайнарджа. За преминатото обучение участниците ще получат сертификат.
Дейност 4. Специализирани обучения Тази дейност включва следните обучения: Поддейност 4.1. Обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани с продължителност 24 учебни часа, за 10 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Дирекция „Обща администрация”, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет.; Поддейност 4.2. Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи, с продължителност 24 учебни часа, 10 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Дирекция „Обща администрация”, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет. Поддейност 4.3. Обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми, с продължителност 24 учебни часа, 10 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Дирекция „Обща администрация”, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет. Поддейност 4.4. Обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие, с продължителност 16 учебни часа за 20 участника. В обучението ще се включат служители от Дирекция „Обща администрация”, Дирекция „Специализирна администрация”, Главен архитект, Главен секретар и Кмет. Формата на специализираните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат изнесено, извън територията на община Кайнарджа. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 5 Дейност по информация и публичност • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (20 човека); • Изработване на дипляна, описваща целите на проекта и очакваните резултати от него; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината; • Изработване на Х Банер Стронг със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Брейнстор" ООД
"КИТ - обучения и тренинги" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 994 BGN
Общ бюджет: 69 758 BGN
БФП: 69 758 BGN
Общо изплатени средства: 69 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 999 BGN
2014 53 759 BGN
2015 0 BGN
69 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 599 BGN
2014 45 696 BGN
2015 0 BGN
59 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 400 BGN
2014 8 064 BGN
2015 0 BGN
10 464 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведено обучение "Усъвършенстване на вътрешните комуникации- залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото"(ЕФ-2)
Индикатор 9 Дейност 1: Проведено обучение "Връзки с обществеността"(ЕФ-3)
Индикатор 10 Дейност 1: Проведено обучение "Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси"(ПР-3)
Индикатор 11 Дейност 1: Проведено обучение "Основни производства по АПК(за юристи)"(ПР-5)
Индикатор 12 Дейност 1: Проведено обучение "Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия(ФС-2)"
Индикатор 13 Дейност 1: "Проведено обучение " Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия" (ФС-3)
Индикатор 14 Дейност 2: Проведено обучение по текстообработка за напреднали
Индикатор 15 Дейност 2: Проведено обучение за работа с електронни таблици
Индикатор 16 Дейност 2: Проведено обучение за работа с презентационен софтуер
Индикатор 17 Дейност 3: Проведено обучение по английски език за нива А1 и А2
Индикатор 18 Дейност 4: Проведено обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани
Индикатор 19 Дейност 4: Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи
Индикатор 20 Дейност 4: "Проведено обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми
Индикатор 21 Дейност 4: Проведено обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие
Индикатор 22 Дейност 5: Проведена стартираща пресконференция
Индикатор 23 Дейност 5: Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него
Индикатор 24 Дейност 5: Изработена дипляна
Индикатор 25 Дейност 5: Изработена разяснителна табела
Индикатор 26 Дейност 5: Изработен X Банер Стронг( размер 60/160 см,материал:винил,едностранен печат) със сгъваема поставка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз