Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси.
Бенефициент: Висше училище по застраховане и финанси
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление във Висше училище за застраховане и финанси (система за управление на качеството, система за администриране на процесите, система за информационно обслужване на учебната дейност, система за събиране на информация за научно-изследователска дейност) и повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Дейности: 1. Наименование на дейността: Анализ и оптимизиране на основните и спомагателни работни процеси във ВУЗФ по „Обучение на студенти, специализанти и курсисти и научно-изследователска дейност“ Извършване на оценка на силните и слабите страни в работата на висшето училище, въз основа на която да се формулират препоръки, имащи за цел – подобряване на работните процеси и повишаване на качеството на предоставяния образователен и научен продукт.
2. Наименование на дейността: Актуализиране на стандартите, процедурите и вътрешните правила за работа на ВУЗФ и Системата за управление на качеството (СУК). Цел на дейността: Актуализиране на вътрешни правила за работа на ВУЗФ и привеждане в съответствие с действащите нормативни разпоредби и стандарти в областта на висшето образование и усъвършенстване на СУК.
3. Наименование на дейността: Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението във ВУЗФ чрез изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите във ВУЗФ. Цел на дейността: Обхващане и представяне на всички процеси в електронен вид и синхронизиране и автоматизиране на съществуващата информационна система, с оглед улесняване работата на преподаватели, студенти, служители и ръководство.
4. Наименование на дейността: Доставка на хардуерно оборудване за целите на специализираната инитегрирана уеб система за управление Цел на дейността: Осигуряване на сървър на които да бъде позиционирана новата платформа.
5. Наименование на дейността: Визуализация на проекта Цел на дейността: Осигуряване на информираност за целите и резултатите на проекта, както и приносът на ОП Развитие на човешките ресурси и Европейски софиален фонд.
6. Наименование на дейността: Одит на проекта Цел на дейността: Извършване на независим външен одит на разходите по проекта.
7. Наименование на дейността: Управление на проекта. Цел на дейността: Качествено и навременно изпълнение на всички заложени дейности по проекта, организиране и осъществяване на контрол на работата на подизпълнителите и експертите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Жар" ЕООД
"ДЕЙТА СОЛЮШЪНС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 440 BGN
Общ бюджет: 299 110 BGN
БФП: 299 110 BGN
Общо изплатени средства: 299 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 088 BGN
2014 236 981 BGN
2015 0 BGN
299 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 775 BGN
2014 201 434 BGN
2015 0 BGN
254 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 313 BGN
2014 35 547 BGN
2015 0 BGN
44 860 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз