Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0189-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-11002
Наименование: "Нов старт в живота - козметично студио "Беллесса"
Бенефициент: "ГАБРОВСКА 2012" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 27.03.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подкрепа при стартиране на самостоятелна стопанска дейност от лице, преминало специализирано обучение и извеждането му от състояние на безработица.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Управлението на проекта е специфичен и нов за бенефициента организационен процес, който задължително трябва да бъде изпълнен съгласно правилата на ЕСФ. Опитът на Цеветелина Габровска като отчетник и материално отговорно лице на предишните й местоработи ще им помогнат при покриването на тези изисквания, а в рамките на настоящата дейност ще бъде нает на граждански договор за първия и последния месец един експерт, който ще подпомага и контролира бенефициента при провеждането на процедури по избор на изпълнител и при подготовката на документите по искането за авансово плащане, междинно плащане и окончателното отчитане на проекта.
Дейност 2: Осигуряване на персонал С регистрирането на собствена фирма, Цветелина Габровска излиза от групата на безработните лица и придобива статут на самонаето лице – собственик и управител на микро фирма. Задачата й е да използва знанията и уменията си, за да развие и укрепне бизнеса си , като си гарантира устойчива заетост, постоянни приходи и добър доход, който да я държи извън системата на социалното подпомагане.
Дейност 3: Обучение на персонала През целия период на трудовата си дейност, Цветелина Габровска е придобивала и усвоявала специфични знания и умения, които ще и помогнат при развиването на самостоятелната й дейност. В сферта на услугите за личността, с които й предстои да работи, тя има придобита квалификация като козметик, маникюрист и педикюрист, както и преминатото обучение в рамките на Компонент І по настоящата схема. По Дейност 5. от проектното предложение ще бъде закупено иновативно оборудване - микропроцесорен апарат за ултразвук пилинг и електростимулация. За да усвои възможностите на апарата, Цветелина Габровска ще премине през специално обучение. Браншовата камара на козметиците, към която ще се присъедини бенефициентът ежегодно организира специализирани обучения, насочени към новостите в прилагането на козметични и естетични процедури и препарати за разкрасяване. Участието в този род прояви има за цел не само да презентира, но най-вече да повиши квалификацията на козметиците в страната, като превенция на трагични случаи и негативни последици от присъствието на неквалифицирани, слабо подготвени и „нелегитимни”козметици. Тези обучения са инициирани от национално представените организации в бранша, а лектори са водещи български и чуждестранни дерматолози.
Дейност 4: Закупуване на материали и консумативи Със средствата по проекта ще бъде осигурен първоначалния комплект от материали и консумативи, при използването на които студиото ще започне да функционира. През този първоначален период няма да се налага бенефициентът да търси и осигурява финансови средства от друг външен източник (банка) и да „затваря” собствени средства до натрупването на обороти, които да позволят безпроблемното материално осигуряване. В сферата на козметичните процедури се използва богат набор от продукти, понякога с незначителна единична цена, но взети в своята цялост те представляват сериозен първоначален разход. Козметикът е длъжен да има в наличност пълен комплект от необходимите материали и консумативи и да е готов да посрещне и обслужи всеки клиент и неговите желания и потребности. Предлагането на нови за региона козметични процедури изисква и осигуряването на необходимите специални козметични продукти.
Дейност 5: Закупуване на оборудване Сектора на услугите за личността е силно конкурентен и са необходими сериозни пазарни преимущества пред конкурентите за да навлезеш и да създадеш своя ниша, в която да имаш известен пазарен комфорт през следващите години. За козметично студио „Беллесса” това преимущество ще е предлагането на иновативни и висококачествени услуги и грижи за клиентите. Закупуването на микропроцесорен апарат за комбинирано действие на ултразвук пилинг с многовисока честота и електростимулация за тонизация на лицевите мускули и дренаж ще привлече нови и лоялни клиенти от двата пола. Апаратът позволява използването на 8 ултразвукови програми в 3 работни фази и 4 форми на лечение. Прилагането на терапиите ще бъде извършвано след провеждане на първоначално обучение от фирмата доставчик и под надзора на медицинско лице – дерматологът д-р Гергана Иванова Освен посоченото оборудване, трябва да бъдат осигурени специфични за дейността: -козметично легло с две секции -маникюрна масичка -лампа за маникюрна масичка - вапазон (йонизатор за лицева терапия) -козметично столче с газ помпа -стерилизатор -дарсонвал (дарсонвализацията е метод, при който за лечебни цели се използват високо честотни бързо затихващи синусоидни електромагнитни трептения с честота 100-400 kHz, за подобряване условията за обмен на веществата в кожата и активирането на кожните жлези) -специална увеличителна лупа с вградено осветление -за функционирането на козметичното студио като самостоятелна търговска единица е задължително осигуряването на касов апарат, пригоден за свързване със системата на Националната агенция по приходите. -UV професионална лампа за ноктопластика - електрическа
Дейност 6: Самостоятелна стопанска дейност Откриването на козметично студио „Беллесса” е в основата на проектното предложение и изпълва със съдържание всички усилия на кандидат-бенефициента. Студиото ще е проявата на икономическата активност на Цветелина Габровска. То ще е нейно работно място и източник на доходи за семейството й. Това е началото на самостоятелния й път като самонаето лица, като собственик и управител, като единствен отговорен на успеха на начинанието. Изборът на помещение и ключовото му местоположение в сградата на фитнес клуб са една от най-силните страни на студиото, защото е от първостепенно значение да са възможно най-близо до клиентите и потенциалните потребители на предлагания продукт. Вярно е, че в крайните квартали на гр. Плевен могат да бъдат намерени по-просторни помещения на половин цена, на какъв е смисълът от такава „икономия” ако ще е необходим сериозен рекламен бюджет за популяризиране и прилагане на доста гъвкав ценови подход за привличане на клиентите извън комфортната им зона. При сключването на договора за наем на помещението ще бъде търсено дългосрочност и предвидимост на разходите.
Дейност 7: Осигуряване на публичност Съгласно разпоредбите на цитираните по-горе документи на ЕК и произтичащите от тях задължения, бенефициентът ще предприеме действия по информиране на обществеността относно помощта, получена от европейските фондове и националния бюджет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 281 BGN
Общ бюджет: 11 260 BGN
БФП: 11 260 BGN
Общо изплатени средства: 10 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 336 BGN
2014 - 2 937 BGN
2015 0 BGN
10 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 336 BGN
2014 - 2 496 BGN
2015 0 BGN
8 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 000 BGN
2014 - 441 BGN
2015 0 BGN
1 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз