Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР
Бенефициент: АКАДЕМИЯ НА МВР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление и повишаване на качеството на образователния процес в Академията на МВР (АМВР), така че тя да отговаря на европейските изисквания и на потребностите за съвременна подготовка на специалисти в областта на вътрешната сигурност.
Дейности: 8*. Вътрешна оценка Определяне на ефективността на дейностите и ефикасността на работата и степента на постигане целите на проекта
6. Внедряване в експлоатация на разработениата система за информационно обслужване. Създаване на организационно-технологични и технически условия за пускане в действие на информационната система
7. Обучение за потребителите на система за информационно обслужване на организацията и управлението на учебната дейност в Академията на МВР. Усвояване на знания и придобиване на умения за работа с новата система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР.
1. Организация по управление и администриране на проекта Сформиране на работни екипи по изпълнение на отделните дейности по проекта, конкретизиране на отговорности и срокове;
10. Одит Външно оценяване от независим експерт
3. Изработване на документация и провеждане на процедурите за възлагане обществена поръчка за изграждане на нова система за информационно обслужване на учебната дейност и избор на изпълнители. Възлагане на обществени поръчки. Избор на изпълнители. Избор на Изпълнители за разработване, изграждане и внедряване на система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР и закупуване на хардуер.
5. Изграждане на система за информационно обслужване на организацията и управлението на учебната дейност в Академията на МВР. (-разработване и реализация на софтуер; закупуване на хардуер, изграждане на мрежа и други) Изграждане и тестване на системен прототип. Разработване на експлоатационна документация.
9. Публичност и популяризиране на резултатите Популяризиране на резултатите от проекта и мултиплициране на добрите практики
11. Подготовка и предаване на технически и финансов отчети Отчитане и финализиране на проекта
4. Проектиране на нова система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР. Изготвяне на детайлно описание на функционалностите и изискванията за реализацията на нова система за информационно обслужване на учебната дейност.
2. Изготвяне на Техническо задание за разработване на система за информационно обслужване на учебната дейност в Академията на МВР Определяне на функциите и дефиниране на параметрите за създаване на система за информационно обслужване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Обединение "АмеПро" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 405 420 BGN
Общ бюджет: 293 861 BGN
БФП: 293 861 BGN
Общо изплатени средства: 293 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 084 BGN
2014 154 279 BGN
2015 58 498 BGN
293 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 921 BGN
2014 131 137 BGN
2015 49 724 BGN
249 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 163 BGN
2014 23 142 BGN
2015 8 775 BGN
44 079 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз