Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.02.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образованието и обучението в Аграрен университет - Пловдив чрез усъвършенстване на системата му за управление на основата на инфорчационните технологии
Дейности: "Наименование на дейността: 1.Подготовка за изпълнението на проекта " "Цел на дейността: Да се създаде административна подготовка и да се мобилизарат всички необходими ресурси за правилното, навременно, целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта."
"Наименование на дейността: 5. Разработване на учебни материали и ресурси " Основната цел на тази дейност е да бъдат разработени учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по специалностите "Агрономство (Полевъдство)" и останалите специалности за бакалавърска степен в професионално направление "Растениевъдство", "Държавни и общински финанси", "Аграрна икономика" и "Агробизнес".Подготовката им ще бъде съобразена с методиката, която съответства на спецификата на конкретната специалност.
"Наименование на дейността: 6. Създаване на интернет базирана университетска система за дистанционно обучение (ИБУСДО)" "Цел на дейността: Да се създаде интернет базирана среда (платформа) в Аграрен университет - Пловдив за администриране и провеждане на електронни дистанционни форми на обучение, в съответствие с международните стандарти за дистанционно обучение и вземайки предвид удобството за работа, гъвкавостта, достъпността, трансфера и многократното използване на е-ресурси."
"Наименование на дейността: 7. Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на Центъра за дистанционно обучение " "Цел на дейността: Да се обучат научно-преподавателския състав на Центъра за дистанционно обучение за ефективно използване на интернет-базираната система за дистанционно обучение и на административния и технически персонал, относно поддръжката и експлоатацията на учебната среда (система)."
"Наименование на дейността: 4.Създаване на учебна документация за нуждите на дистанционното обучение в Аграрен университет - Пловдив" "Цел на дейността: Да се създаде и разработи необходимата документация за провеждането на електронни форми на дистанционно обучение по специалностите ""Агрономство (Полевъдство)"" и останалите специалности за бакалавърска степен в професионално направление ""Растениевъдство"", ""Държавни и общински финанси"", ""Аграрна икономика"" и ""Агробизнес"" в Аграрен университет - Пловдив."
"Наименование на дейността: 3. Изграждане на Център за дистанционно обучение и интегрирането му в структурата на Аграрен университет - Пловдив" Да се изгради самостоятелно обслужващо звено към Аграрен университет - Пловдив, което да организира дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование по специалностите "Агрономство (Полевъдство)" и останалите специалности за бакалавърска степен в професионално направление "Растениевъдство", "Държавни и общински финанси", "Аграрна икономика" и "Агробизнес".
"Наименование на дейността: 2. Избор на изпълнители на проектните дейности" "Цел на дейността: Да се направи подбор на възможно най-добрите условия и изпълнители на проектните дейности, така че да се получат желаните резултати и постиганат конкретните ефекти. Изискването за провеждането на тази дейност произхожда от разпоредбата на чл.7 на ЗОП и изискванията за разходване на публични средства, регламентирани в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Изборът на изпълнители на планираните дейности ще бъде осъществен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и при спазване на критериите за най-добра цена, гаранции за качество на работата и време за изпълнение. По този начин ще направим подбор на възможно най-добрите условия и изпълнители, респективно ще получим и желаните резултати. Постигането на конкретните състояния и ефекти ще бъде показател за качествено изпълнение на проекта, което от своя страна е и реализация на целите на настоящата процедура. "
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 463 048 BGN
Общ бюджет: 424 760 BGN
БФП: 424 760 BGN
Общо изплатени средства: 424 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 424 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 610 BGN
2014 0 BGN
2015 332 140 BGN
424 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 361 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 718 BGN
2014 0 BGN
2015 282 319 BGN
361 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 891 BGN
2014 0 BGN
2015 49 821 BGN
63 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз