Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление и повишаване на качеството на предлаганите услуги в Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов"
Бенефициент: Национална академия за театрално и филмово изкуство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване на единна информационна система за осигуряване, управление на учебния процес и контрол на качеството и подобряване на цялостното функциониране на Академията, чрез създаване на информационна среда за управление на процесите, мониторинг и управление на качеството на учебния процес, на процесите за вземане на управленски решения и за подобряване качеството на услугите, предлагани на потребителите.
Дейности: Дейност 1 Проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност Фундамент на всички последващи дейности е извършването на проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност, който да създаде основа за качествено и ефективно изпълнение на всички останали дейности по проекта
Дейност 2 Разработване на стандарти и процедури за управление на качеството в академията, касаещи администрирането на учебния процес и обслужването на преподаватели и студенти Разработване на стандарти и процедури за управление на качеството в академията, касаещи администрирането на учебния процес и обслужването на преподаватели и студенти, който да спомогне за постигане на тотално качество при предоставянето на всички услуги към целевите групи
Дейност 3* Изграждане на единна информационна система за осигуряване, управление на учебния процес и контрол на качеството Подобряване на качеството и ефективността на процеса на осигуряване на основните дейности на Академията, чрез разработването и внедряването на единна информационна система за осигуряване, управление на учебния процес и контрол на качеството.
Дейност 4* Разработване на модел за подобряване на качеството на информационно обслужване на учебната дейност и създаване на Интернет базиран модул за автоматизирано доставяне на информация за учебния процес до преподаватели, студенти и администрация Използвайки резултатите от реализация на дейностите 1 и 2, да бъде разработен модел за подобряване на качеството на информационно обслужване на учебната дейност и създаване на Интернет базирана система за автоматизирано доставяне на информация за учебния процес до преподаватели, студенти и администрация с цел повишаване на качеството на информационното осигуряване на учебната дейност.
Дейност 5 Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на академията с цел събиране подобряване на качеството на учебния процес; Целта е да бъде осигурена среда (модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на академията), в която студентите и преподавателите да имат възможност да оценят качеството на предлаганите от Академията услуги и да дадат препоръки за повишаване на качеството.
Дейност 6 Разработване на модул за събиране и отчитане на информация за научноизследователската и академичната дейност на преподавателите в Академията Да бъде осигурен единен модул за управление научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в Академията
Дейност 7 Създаване на система за контрол на докуменооборота на академията свързан с дейностите по обслужване на студенти, преподаватели и външни за академията институции Да бъде изградена система за автоматизиране и контрол на документооборота свързан с дейностите по обслужване на студенти, преподаватели и външни за академията институции.
Дейност 8 Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от академията и справки към институциите контролиращи дейността на академията (МОМН и НСИ) Да бъде изграден модул, който да автоматизира процеса по генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от академията и справки към институциите контролиращи дейността на академията (МОМН и НСИ)
Дейност 9 Автоматизация на процеса на отчитане на натовареността на преподавателите в специализираните лаборатории на Академията, чрез монтаж на система за контрол на достъпа и интегрирането и с единната информационна система за осигуряване, управлен Чрез тази дейност ще бъде въведено автоматизирано отчитане на проведените от преподавателите часове в специализираните лаборатории на Академията, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрол при провеждането на специализираните аудиторните занятия.
Дейност 10 Синхронизиране на съществуващите счетоводната и библиотечна информационни системи с единната информационна система за администриран и управление на качеството на учебния процес Да бъде осигурена функционираща единната информационна система за администриран и управление на качеството на учебния процес, която има пълна интеграция с наличните системи в Академията
Дейност 11 Създаване и оборудване на два информационния център за студенти и преподавателски център за обслужване на учебния и административни процеси Изграждане на два центъра, чрез които студенти и преподавател да могат на място в Академията да ползват предлаганите електронни услуги.
Дейност 12 Осигуряване на публичност на проекта и разпространение на получените резултати в следствие на дейностите по проекта Осигуряване на публичност, прозрачност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дейност 13: Управление и ръководене на проекта Осигуряване на качествено управление и ръководене на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БИОНЛАЙН” ЕООД
Валтокс ЕООД - гр. София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 458 597 BGN
Общ бюджет: 426 084 BGN
БФП: 426 084 BGN
Общо изплатени средства: 426 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 426 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 719 BGN
2014 49 226 BGN
2015 285 139 BGN
426 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 362 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 961 BGN
2014 41 842 BGN
2015 242 368 BGN
362 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 758 BGN
2014 7 384 BGN
2015 42 771 BGN
63 913 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз