Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0006-C0001
Номер на проект: Д01-3092/05.02.2013
Наименование: Развитите на системите за управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е усъвършенстване на системата за управление в колежа, чрез развитие на системите за управление на качеството, за администриране на процесите и системите за информационно обслужване на учебната дейност, чрез разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на учебния процес и изграждане на единна система за управление, администриране на процесите и информационно обслужване на учебния процес
Дейности: (Д8) Осигуряване на публичност на реализираните дейности Осигуряване на публичност, прозрачност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта
(Д2) Разработване на стандарти, правила и процедури за управление на качеството на процеса на осигуряване и администриране на учебния процес На база на извършения анализ от предходната дейност ще бъдат създадени стандарти и процедури, които да осигурят единен модел на организиране на учебната година
(Д6) Развитие и автоматизиране на процеса на отчитане на аудиторната натовареност на преподавателите, посредством монтиране на система за контрол на достъпа до лекционните зали в колежа и интегрирането и с единната система за управление, администрира Осъществяването на тази дейност ще позволи електронно автоматизирано отчитане на проведените от преподавателите часове, както и ще спомогне за повишаване на качеството на контрол при провеждането на аудиторните занятия.
(Д9) Дейности за организация и управление на проекта Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта
(Д5) Разработване и внедряване на Алумни система за получаване на обратна връзка за реализацията на завършилите колежа студенти Много от възпитаниците на колежа се реализират в престижни държавни институции и частни фирми или продължават образованието си в световно известни научни центрове
(Д7) Разработване на система за специализирана социална мрежа на колежа за улеснено споделяне на информация между преподавателите и студентите и възможност за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент Да бъде разработена система за специализирана социална мрежа на колежа за улеснено споделяне на информация между преподавателите и студентите и възможност за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент
(Д3) Разработване на механизми и процедури за обратна връзка от студенти и преподаватели за вземане на по-качествени управленски решения и повишаване на качеството на учебния процес В рамките на дейността ще бъдат изследвани възможните канали за комуникация със студентите и преподавателите и ще бъде изграден модел за получаване на обратна връзка от тях
(Д1) Анализ на процесите по осигуряване и администриране на учебния процес Основната цел на дейността е да изследва и анализира работните процеси свързани с осигуряване на учебния процес, които засягат всички целеви групи
(Д4) Усъвършенстване, разработване, внедряване и интеграция на единна система за управление, администриране на процесите и информационно обслужване на учебния процес. Реализацията на тази дейност цели да бъде изградена единна система, която да позволи автоматизацията на дейностите, описани в стандартите, правилата и процедурите и да осигури непрекъснат интернет достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консoрциум „Иновативен обучителен софтуер“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 084 BGN
Общ бюджет: 323 347 BGN
БФП: 323 347 BGN
Общо изплатени средства: 323 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 016 BGN
2014 254 329 BGN
2015 0 BGN
323 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 664 BGN
2014 216 180 BGN
2015 0 BGN
274 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 352 BGN
2014 38 149 BGN
2015 0 BGN
48 502 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз