Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление и мониторинг на изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2* Адаптиране на учебния процес на студенти и докторанти в съвременната конкурентна среда на обучението според изискванията на единната квалификационна рамка и потребителите, съобразена с Болонския процес и образователната мисия на ТрУ
Подготовка и изпълнение на дейност 3* Анализ и оценка на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност (НИМД) в ТрУ и повишаване нейното качество в съответствие с: а) процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа; б) критериите на Рейтинговата система за ВУ в България; в) критериите на НАОА, г)потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт
Подготовка и изпълнение на дейност 4* Управление и развитие на организацията на Тракийски университет чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ
Подготовка и изпълнение на дейност 5* Усъвършенстване на Системата за управление на качеството в Тракийски университет посредством изграждане на нови и развитие на съществуващите процедури с включване на измерими ключови индикатори на ефективността
Подготовка и изпълнение на дейност 6.1 Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора
Подготовка и изпълнение на дейност 6.2 Разработване на ИУИС
Подготовка и изпълнение на дейност 6.3 Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет
Подготовка и изпълнение на дейност 6.4 Апробиране и внедряване на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Информираност и публичност на дейностите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 269 BGN
Общ бюджет: 445 535 BGN
БФП: 445 535 BGN
Общо изплатени средства: 445 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 445 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 800 BGN
2014 58 448 BGN
2015 288 287 BGN
445 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 378 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 980 BGN
2014 49 680 BGN
2015 245 044 BGN
378 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 820 BGN
2014 8 767 BGN
2015 43 243 BGN
66 830 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството
Индикатор 3 Брой критерии, за които се анализират и извличат данни от ИУИС
Индикатор 4 Брой показатели за оценка на дейностите, за които се получава информация от ИУИС на ТрУ
Индикатор 5 Брой обучени организатори на катедри


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз