Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/013
Наименование: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото предложение е да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг на дестинацията „Родопска приказка”, на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово на основата на интегриран подход. Конретни цели: Цел 1: Развитие на туристическия потенциал, популяризиране на природното и културно-историческо наследство - социализиране и валоризиране на културни, исторически, религиозни, природни, урбанистични и др. ресурси и интегрирането им в диференциран и уникален за региона туристически продукт с висока принадена стойност. Развиване на разнообразна гама от продукти и стратегия за промотиране и пласмент. Намаляне на териториалната концентрация на туризма и избягване на хаотичното развитие Цел 2: Обединяване на общинските ресурси за развитие на туризма – възприета е стратегия на екипност, изхождайки от сходните ресурси на общините за обединение на капацитетите и изграждане на единна политика в сектора. Ще се интегрират усили
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Разработване на туристически пакети и диверсификация на съществуващите
дейност 4 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта Рекламни дейности- подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район
дейност 5 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
дейност 6 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 7 Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти
дейност 8 Одит на проекта
дейност 9 Изготвяне на документация по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 428 844 BGN
Общ бюджет: 406 675 BGN
БФП: 406 675 BGN
Общо изплатени средства: 386 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 406 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 262 296 BGN
2015 124 045 BGN
386 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 234 685 BGN
2015 110 988 BGN
345 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 610 BGN
2015 13 057 BGN
40 667 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз