Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0107-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07027
Наименование: "Повишаване производителността и адаптивността на заетите лица, посредством провеждане на обучения по ключови компетентности"
Бенефициент: София интернешънъл секюритиз АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 27.02.2013
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Общата цел на проекта е повишаване на адаптивността на служителите на кандидата и неговите партньори и тяхната конкурентноспособност и създаване на условия за устойчива заетост в дружествата .
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта Дейността ще се реализира на 3 етапа: - Сформиране екип по проекта- Месец 1 - Оперативно изпълнение на проекта и текущ мониторинг и отчетност- Месеци1-12 - Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 11-12 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, бенефициентът ще подпише договори / допълнение към трудовите договори или граждански договори/ с ръководителя на проекта, счетоводител и координатора с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта- актуализиране и конкретизиране на графика на проекта и др. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организира и координира дейностите по изпълнение на проекта и организира дейността на екипа; организира и контролира процедурите за избор на подизпълнители по проекта; отчита изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдава дейностите по отношение на целите на проекта, поддържа връзката с АЗ, поддържа контакт със заинтересованите страни. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програма РЧР; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя ще бъде включено в договора за възлагане управлението на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Координаторът – ще извършва административната и секретарска работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта; ще подпомага останалите членове на екипа в тяхната работа. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет. Предложените експерти за участие като екип за управление на проекта са служители на дружествата – партньори по проекта, но след евентуалното подписване на договор за безвъзмездна помощ, кандидатът – водеща организация ще сключи с тях граждански договори за участие в проекта
Дейност 2 Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език – 3 нива - Повишаване на компетентностите на служителите в предприятията кандидати чрез провеждане на обучения по английски език и създаване на условия за устойчива заетост - Повишаване на производителността на труда в предприятията, включени по проекта, чрез повишаване компетенциите на заетите лица - Повишаване на ефективността на предприятията при сътрудничеството си с чуждестранни партньори посредством придобиване основни познания по английски език - Подобряване на знанията и уменията на заетите по чужд език с цел удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейност 3 - Провеждане на обучения по дигитална компетентност Дейността ще стартира с провеждане на процедура по ПМС 55 открит избор за определяне на обучаваща организация по дигитална компетентност. Дейността включва два вида обучение, в зависимост от конкретните нужди на всеки работадател и заетите лица : - обучение за работа със специализиран счетоводен софтуер - обучение по компютърна грамотност / текстообработващи програми, таблици, графики и др./ Обучението по работа със специализиран счетоводен софтуер ще включва основни принципи при работа със счетоводни програмни продукти и ще е ориентиран е към практически упражнения със счетоводните програми чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика. Ще се разглеждат и основните правила при работа със справки в програмите, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата посредством използване на счетоводен софтуер. Курсът ще включва обучение по национални счетоводни стандарти и международни стандарти за финансови отчети и ще се проведе в 45 учебни часа, като ще завърши с издаването на сертификат. Обучения по компютърна грамотност са насочени предимно към придобиване на реален практически опит и полезни знания чрез използване на разнообразни тестове и упражнения и чрез анализиране и решаване на конкретни бизнес проблеми, свързани с професионалната дейност на обучаваните. Основните обучения са по продуктите на Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, както и по Visual Basic for Application, Microsoft Project и Microsoft Windows. Курсът ще е с продължителност 45 учебни часа и ще завърши с издаването на сертификат. След избирането на обучител заетите лица ще бъдат разпределени по групи. Групите за работа със специализиран софтуер ще се състоят от не –повече от 10 заети лица , а тези по компятърна грамотност от 12 лица и ще бъдат оформени зависимост от трудовата натовареност на заетите лица. Обучителната организация ще осигури за всеки обучаем учебник и учебна тетрадка за обучението по двата вида дигитална компетентност Обученията ще се провеждат в гр. София, където е седалището на кандидата и неговите партньори. Част от дружествата, участващи в проекта имат филиали в общинските центрове на страната. Служителите от общинските центрове от страната, включени в обучението, ще се обучават също в София, като ще бъдат обособени в отделни групи. Всеки от участниците в проекта ще премине минимум 45 учебни часа курс по дигитална компетентност в едно от двата вида обучение във вечерна или съботно-неделна форма на обучение. На всеки етап от обученията ще се провежда текуща оценка, а при завършването ще се проведе тест и на успешно завършилите ще бъде издаден Сертификат за успешно преминато обучение и придобити знания и умения по дигитална компетентност. Обученията ще бъдат проведени в база на обучаващата организация
Дейност 4 - Визуализация и публичност Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от бенефициента , според изискванията на програмата и по следните начини: -Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта материали. -Поставяне на табели относно финансирането на входа на сградите на кандидатите, съобразно изискванията на програмата и насоките за визуализация. - Издаване на брошура с информация за проекта -Поместване на информация за проекта и неговия прогрес на информационни табла на видно място в централните сгради на кандидатът и неговите партньори - на материалите по проекта – учебни помагала, учебници, учебни тетрадки и др. ще бъдат поставени стикери, указващи финансовия принос на ЕС, ЕСФ и ОПРЧР за осъществяването на проекта Бенефициентът ще упоменава финансовия принос на Европейския съюз в информацията, предоставяна на крайните получатели на проекта, във вътрешни и годишни доклади и при всякакви контакти със средствата за осведомяване и когато е възможно ще използва логото на ЕС. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз.
Дейност 5 -Външен одит на проекта проекта, Бенефициентът ще изготви окончателен технически доклад, придружен от финансов отчет изготвен съгласно образеца по приложение от договора за финансиране. Докладът ще съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. След подготовка на финалния технически доклад и финансов отчет, Ръководителят на проекта ще предостави на външен сертифициран одитор документацията за удостоверяване на направените разходи и тяхната целесъобразност спрямо договорения бюджет, както и за изрядността на разходооправдателните документи. Одиторът верифицира направените разходи, извършени от изпълнителите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, за доставка на оборудване, извършване на строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта. Докладът от одита по проекта, заедно с останалите отчетни документи ще бъде предоставен на управляващи орган на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 758 BGN
Общ бюджет: 67 059 BGN
БФП: 53 647 BGN
Общо изплатени средства: 53 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 152 BGN
2014 42 491 BGN
2015 0 BGN
53 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 479 BGN
2014 36 118 BGN
2015 0 BGN
45 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 673 BGN
2014 6 374 BGN
2015 0 BGN
8 046 BGN
Финансиране от бенефициента 13 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз