Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0114-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07023
Наименование: "Усъвършенстване на ключовите компетенции на служители на Интегрейтид Микро-електроникс България ЕООД"
Бенефициент: "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 22.02.2013
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта е усъвършенстване на ключовите компетенции на включените в проекта служители на Интегрейтид Микро-електроникс България чрез провеждане на обучения за ключови умения. С провеждането на планираните общо 12 обучения (по 4 ключови компетенции) ще бъде обхваната целева група служители, която е особено важна за развитието на бизнеса на компанията. Проектът ще допринесе за повишаване мотивацията на служителите и дългосрочното им развитие в компанията бенефициент.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността предвижда: - Сформиране на екип за управление на проекта от Ръководител проект с HR експертиза, Координатор проект с HR експертиза за обучения и развитие на персонала и счетоводител с финансова експертиза. - Уточняване на процедури за вътрешна комуникация между участниците в проекта – екипа на проекта, целевата група, доставчиците на услуги по проекта, представителите на ДО (АЗ, РСЗ, БТ). - Установяване на процедура за контрол на дейностите по проекта – запознаване с Ръководство на бенефициента за изпълнение на проекта и с всички задължителни протоколи, списъци и приложения, които отчитат изпълнение на дейностите по проекта; регулярни срещи на екипа по проекта; администриране на мониторингови посещения от страна на представители на ДО. - Изготвяне на подробен график на дейностите - Изготвяне на окончателен списък на участниците в обучението (при необходимост от промяна на предварителната целева група) - Изготвяне на междинни, полугодишни, годишни и финални отчети по проекта заедно със придружаващата ги документация. - Администриране на проекта (информиране на ДО при промени, уведомяване преди провеждане на обучения и пр., отговори и уточнения при запитвания от страна на ДО) и осчетоводяване на дейностите му
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на обучения по ПМС N55 Поради цената за провеждане на обучение при възлагането й на подизпълнител, която е до 50 000 лв, дейността по провеждане на тръжната процедура ще бъде по правилата на ПМС 55 (Избор между 3 оферти). Етапите в провеждането на процедурата са: - Изготвяне на график за провеждане на тръжната процедура и неговото одобрение от АЗ/ДРСЗ - Сформиране на комисия експерти за избор на подизпълнител - доставчик на обучения с минимум трима членове - Изготвяне на техническо описание на услугата/задание - Изпращане на покана за представяне на оферта до минимум трима потенциални оференти - Приемане и оценка от комисията на получените оферти. Избор на изпълнител. - Подписване на договор с избрания кандидат и уведомяване на останалите участници в процедурата
Дейност 3: Провеждане на обученията Дейността включва провеждане на общо 12 обучения, както следва: Обучение Водене на преговори, 16 уч. часа ( ключова компетенция Общуване на роден език) - 4 групи, ; Обучение Управление на времето и стреса, 30 уч. часа (ключова компетенция Умения за учене) – 4 групи; Обучение Управление на промяната, 30 уч. часа (ключова компетенция Обществени и граждански компетенции) - 2 групи; Обучение Лидерски умения, 30 уч. часа (ключова компетенция Инициативност и предприемачество) - 2 групи. Завършилите обученията получават сертификат за преминато обучение по съответната ключова компетенция. Ще се изисква от доставчика обученията да използват методологията Action learning (Учене чрез действие), подходяща за обучението на възрастни. Форматът трябва да бъде интерактивен с казуси и ролеви ситуации. Обучаемите ще получат учебни материали (презентацията на лектора на CD в електронен формат), папка, химикал и бележник. Обученията ще се провеждат в учебните зали на територията на компанията, които са технически осигурени с мултимедиа и флипчарт.
Дейност 4: Провеждане на оценка на ефективността на обученията Оценката на ефективността се провежда в две посоки: 1. Оценка от страна на участниците във всяко обучение – попълване на анкета за обратна връзка за съдържание на обучението, полезност, приложимост, разбираемост, оценка на лектора и учебните материали 2. Оценка на лектора за груповата динамика и активност на участниците в обучението. Насоки за развитие на групата. Оценката за ефективността се провежда след всяко обучение и се обобщава в Доклад за ефективността на обучението.
Дейност 5: Дейности по Информиране и публичност Вътрешната информационна система (електронната система и информационните табла на територията на компанията) ще разпространява информация за развитието и напредъка на проекта. На сайта на избрания по ПМС N55 доставчик на обученията ще се изисква публикуване на информация за развитието на проекта – начална, междинна и финална фаза. Рекламните атрибути на програмата ще присъстват на всички учебни материали, сертификати и доклади за изпълнение на проекта. Tабела формат A4 ще присъства на мястото на неговата реализация (учебна зала и HR отдел). Ще се публикува рекламна информация за старта на проекта в специализирани медии: бюлетин на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси и в. Капитал в секция „Кариери”. Ще се спазват всички изисквания, залегнали в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ТАУРУС Консултинг” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 583 BGN
Общ бюджет: 35 216 BGN
БФП: 24 651 BGN
Общо изплатени средства: 24 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 317 BGN
2014 19 335 BGN
2015 0 BGN
24 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 519 BGN
2014 16 434 BGN
2015 0 BGN
20 954 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 798 BGN
2014 2 900 BGN
2015 0 BGN
3 698 BGN
Финансиране от бенефициента 11 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз