Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0160-C0001
Номер на проект: Д01-3166/05.02.2013
Наименование: ,,Искаме и можем"
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Подпомагане адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, повишаване мотивацията им за ефективно участие в образователния процес, намаляване риска за отпадане от училище и създаване на условия за успешната им социализация.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта координира, контролира и наблюдава развиването на дейностите и целевото разходване на средствата, отчитането по проекта, разпространение на актуалната информация по публичността, оформяне на финансовите документи, финансовия отчет, връзката между водещата организация и партньорите-изпълнители на дейностите.
Дейност 2. «Пламъче на знанието» Адаптиране към учебния процес на отпаднали от училището ученици за провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства
Дейност 3: „Градина за всички” Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас
Дейност 4 „Опознай родината” Съвместни познавателни дейности на деца и ученици, за които българският език не е майчин с деца от други етноси – посещения на театрални постановки, музеи, учебни екскурзии , летен образователен лагер в гр. Шабла
Дейност 5 „Традициите не са това което бяха” Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и «Училище сред природата» в Шипченски минерални бани край Троян
Дейност 6: „ Заедно празнуваме- различни, но заедно” Взаимно опознаване на културното многообразие чрез съвместно провеждане на традиционни празници на различните етноси с активно участие на родителите
Дейност 7: Обучение и подготовка на учители за работа в мултикултурна среда Допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързани с методи на обучение и възпитание в мултикултурна среда и интерактивни билнгвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин.
Дейност 8 Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата Реализаране на кампании за етническа толерантност
Дейност 9: Осигуряване на информираност и публичност по проекта Информиране на широката общественост за дейностите по проекта с цел прозрачност на решенията и управлението на проекта, изпълнението на дейностите и възлагането на доставки и услуги съгласно действащата нормативна уредба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 530 BGN
Общ бюджет: 205 073 BGN
БФП: 205 073 BGN
Общо изплатени средства: 205 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 170 BGN
2014 90 903 BGN
2015 0 BGN
205 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 044 BGN
2014 77 267 BGN
2015 0 BGN
174 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 126 BGN
2014 13 635 BGN
2015 0 BGN
30 761 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз