Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0131-C0001
Номер на проект: Д01-2278/28.01.2013
Наименование: „Пълноценна интеграция за равен старт на ученици от етническите малцинствa”
Бенефициент: Сдружение "Дупница-Бъдеще"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: пълноценната интеграция за равен старт до образование на ученици от етническите малцинства. Насочена е изцяло към развитието на личността, талантите, умствените и физическите способности на учениците от етническите малцинства във възможната най-голяма степен.
Дейности: 1.Оперативен екип за работа и организация на проекта: Сформиране на екип за изпълнение на оперативните дейности. Целта е качествено и детайлно изпълнение на дейностите по проекта.
2.Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда: Дейността представлява под по метода на дискусията и лекционната форма да се предоставят знания на педагозите, свързани с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда.
3. Иновативни форми на извъкласни и извън училищни дейности ,,Център за междуучилищен диалог'' Дейността представлява създаване на ,,Център за межуучилищен диалог'' от партньори училища, в който ще с обособят клубове и СИП по интерси. Програмата, темите и провеждането на на тези занятия ще бъде изготвена от всеки ръководител на Клуба или СИП индивидуално,преди стартирането на проектната дейност и според заложените часове в проекта.
4*.Мотивация и адаптация на необхванати от училището ученици от задължителна училищна възраст. Ще бъдат проведени индивидуални мотивационни разговори и лектории от психолози с родителите на ученици застрашени от отпадани и необхванати от образователната система. На лекториите ще присъстват и представители на НПО, учители, местна власт.
5*. Провеждане на 2 /две / Регионални конференции Целта на тази дейност да се дискусират дейностите по проекта тяхната приложимост и накрая да се представят резултатите.
6*.Разработване на планове/ програми и провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес Целта на тази дейност е да се изготви план-график за допълнителни занятия и да се проведат допълнителни часове за ученици от етническите малцинства в риск от отпадане от учебния процес.
7. Визуализация на проекта. Предвидени са за отпечатване на информационната кампания рекламни брошури, плакати, малки калентади, ленти за етническа толерантност и рекламни табели, CD. Всички материали ще бъдат разпространени в училищата и в обществени и местни институции.
8.Подобряване на средата за обучение в училище. Целта на дейността е да се подпомогне учебния процес чрез закупуване на средства и и учебни помагала за учениците включени в допълнителните занятия, клубове и СИП по интереси.
9. Информационна кампания с медиите. Дейността е насочена към сътрудничество с медийте. Ще се сключат договори с медийните партньори на местно ниво. Активно ще е сътрудничеството с местните медии,които ще информират обществеността за развитието на проекта. Информация ще се подава и на местните кореспонденти вестниците и телевизия.
10.Благотворителен концерт Дейността представлява провеждане на благотворителен концерт в община Дупница за представяне на резултатите по проекта, набиране на дарителски средства и публична изява на учениците участвали в проекта. Ще бъдат поканени над 130 души, представители на НПО, организации и неформални групи, институции и местните медии и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 383 BGN
Общ бюджет: 44 914 BGN
БФП: 44 914 BGN
Общо изплатени средства: 44 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 217 BGN
2014 19 693 BGN
2015 0 BGN
44 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 434 BGN
2014 16 739 BGN
2015 0 BGN
38 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 783 BGN
2014 2 954 BGN
2015 0 BGN
6 737 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз