Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0132-C0001
Номер на проект: Д01-2207/28.01.2013
Наименование: ,,Светът на куклите- умален модел на моя свят"
Бенефициент: Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността - "Щурче"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Проектът ,,Светът на куклите- умален модел на моя свят" цели създаване на ефективна среда за развитие, реализация и социално интегриране на учениците от малцинствен произход, посредством националното културно наследство от приказното творчество. Целта е да се улесни достъпът до образователния процес, да се повиши желанието на децата да посещават училище и да формират нравствен и етичен модел у учениците от ромски произход в унисон с националните и етнографски традиции.
Дейности: Дейност 1 Създаване на предпоставки за промяна на вътрешната училищна среда в приемните училища чрез закупуване на необходимите учебни помагала и материали
Дейност 2*: Усъвършенстване на професионалната подготовка на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.
Дейност 3: Дейности с родители на учениците от ромската етническа група
Дейност 4: Създаване на театрални клубове и групи в училищата
Дейност 5: Организиране и съвместно провеждане на традиционни за различните етноси празници, концерти и изложби
Дейност 6: Организиране и реализиране на дейности по информираност и публичност на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 528 BGN
Общ бюджет: 252 792 BGN
БФП: 252 792 BGN
Общо изплатени средства: 252 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 044 BGN
2014 180 728 BGN
2015 0 BGN
252 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 238 BGN
2014 153 619 BGN
2015 0 BGN
214 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 807 BGN
2014 27 109 BGN
2015 0 BGN
37 916 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз