Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0161-C0001
Номер на проект: ESF-2116-06-11004
Наименование: Повишаване уменията на заетите лица в здравният сектор за работа с информационно-комуникационни технологии-европейският път към модерно,ефективно и качествено здравеопазване
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение "Мед Лайн Клиник"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 01.02.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и умения по ключови компетентности за заетите лица във фирмата-кандидат и нейните партньори, което ще допринесе за повишаване на общата конкурентоспособност на служителите на пазара на труда и ще повиши тяхната адаптивност към динамично променящите се фактори, оказващи влияние на търсенето и предлагането на работна сила. Придобиването на нови умения от страна на заетите лица ще повиши производителността на труда и ще създаде допълнителна предпоставка за удължаване на активната и пълноценна трудова дейност на по-голяма част от тях. С настоящия проект се цели още, да бъде даден реален принос към общоевропейската инициатива за учене през целия живот и постоянна инвестиция в знание и усъвършенстване на човешкия капитал, което от своя страна спомага за превръщането на българската икономика в икономика, основаваща се на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на мениджърски екип. Организация и управление на проекта. Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнител за дейностите, които ще бъдат обект на възлагане, съгласно реда предвиден в Постановление на Министерски съвет 55/2007 г. и последващите му изменения. Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на изпълнител, който да извърши обучение в дистанционна форма на заетите лица в дружеството-кандидат и дружествата-партньори за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Текстообработване” (код по СППОО - 4820301) и за придобиване на ключови умения по дигитална компетентност с тематична насоченост „Умения за набавяне на информация и трансфер на данни/информация в Интернет-среда”. 2. Избор на изпълнител, който да извърши дейността, свързана с осигуряване на информиране и публичност; Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №55/2007 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на ключови умения за набавяне на информация и трансфер на данни/информация в Интернет-среда. Описание: Дейността е планирана да бъде възложена на изпълнител, който разполага с уеб-базирана платформа за провеждане на обучение на заетите лица за придобиване на ключови умения по дигитални компетентности и необходимия опит в съответната тематика – набяване на информация и трансфер на данни/информация в Интернет-среда. Конкретната обучителна програма ще бъде предложена от изпълнителя, като вземе предвид специфичните потребности на целевата група – заети лица в здравни заведения. Продължителността на обучението ще бъде минимум 48 учебни часа, а за да се гарантира качество на обучението, лицата ще бъдат разпределени в 11 групи с индивидуални графици за обучение. С оглед спазването на вече утвърдени добри практики, при провеждането на обучението, изпълнителят и представителите на целевата група, включени в обучение, ще спазват принципите и организацията на обучителния процес, залегнали в Процедурата за организация на дейността и отчетността на доставчиците на обучение, които провеждат web-базирано дистанционно обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация срещу ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Съотношението между теория, консултации с квалифицирани преподаватели и решаването на практически задачи и казуси, ще бъде изцяло съобразено с посочената по-горе процедура, за да бъде гарантирано качество на обучението и прилагане на уеднаквен подход, зададен от Агенция по заетостта, която се явява Договарящ орган и по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Освен това дистанционната форма на обучение в пълна степен съответства на стратегическите европейски и национални документи за насърчаване на ученето през целия живот чрез прилагане на гъвкави форми. В изпълнение на Насоките за кандидатстване, изпълнителят, избран по реда на ПМС 55/2007 г. и последващите му изменения, ще бъде задължен да предостави за нуждите на контрола и мониторинга на изпълнение на дейностите от страна на Договарящия орган - Агенция по заетостта, в срок до 5 работни дни преди стартиране на обучението: код за достъп до електронната платформа, чрез която да е видно в реално време броя на обучаващите се лица, включително да може да бъде проследимо обстоятелството, че това са лица, обучавани по настоящата процедура; вида и етапа на провежданото обучение; броя на проведените часове както и направените до момента тестове. Успешно завършилите курса на обучение ще получат сертификат, удостоверяващ придобитите ключови умения по дигитална компетентност, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване. Обосновка: Анализът на проблемите на целевата група показва, че към момента както медицинският, така и административният персонал в дружествата (кандидат и партньори) се нуждае от целенасочено обучение, което да подготви заетите лица за работа със съвременните ИКТ при изпълнението на ежедневните медицински дейности, най-вече чрез използването на Интернет като средство за обмен на добри медицински практики, с възможностите му за създаване на бази-данни, трансфер на информация между специалисти, включително предоставянето на он-лайн здравни услуги, достъп до високоспециализирани ресурси за образование и обучение, а и като средство за напредъка при медицинската научно-изследователска дейност, ефективното управление и разпространение на медицински знания. Успешното изпълнение на дейността ще спомогне за адаптирането на представителите на целевата група, включени в изпълнението, към новите предизвикателства от навлизането на ИКТ в здравеопазването, ще удължат активната трудова дейност на по-голямата част от заетите, ще увеличат производителността на труда в дружествата и реално ще допринесат за изпълнението на дългосрочните цели за развитие, както на национално ниво, така и на равнище ЕС-27.
Дейност 4. Провеждане на обучение по професионална квалификация за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Текстообработване”. Описание: Дейността е планирана да бъде възложена на изпълнител – лицензиран от НАПОО център за професионално обучение (ЦПО), който разполага с уеб-базирана платформа за провеждане на обучение на заетите лица за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Текстообработване” (код по СППОО - 4820301) от професия „Оператор на компютър” (код по СППОО - 482030), професионално направление „Приложна информатика” (код по СППОО - 482). Тематичното съдържание на обучението ще бъде съобразно одобрената от НАПОО учебна програма, а в модулите, които позволяват, ще бъдат разглеждани специфични за целевата група проблеми и решенията им. Продължителността на обучението ще бъде минимум 300 учебни часа, а за да се гарантира качество на обучението, лицата ще бъдат разпределени в 11 групи с индивидуални графици за обучение. С оглед спазването на вече утвърдени добри практики, при провеждането на обучението, изпълнителят и представителите на целевата група, включени в обучение, ще спазват принципите и организацията на обучителния процес, залегнали в Процедурата за организация на дейността и отчетността на доставчиците на обучение, които провеждат web-базирано дистанционно обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация срещу ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Към процедурата е утвърден списък на специалности, обучението по които може да се извършва изцяло дистанционно (теория и практика), като една от тях е „Текстообработване”. Съотношението между теория, консултации с квалифицирани преподаватели и решаването на практически задачи и казуси, ще бъде изцяло съобразено с посочената по-горе процедура, за да бъде гарантирано качество на обучението и прилагане на уеднаквен подход, зададен от Агенция по заетостта, която се явява Договарящ орган и по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Освен това дистанционната форма на обучение в пълна степен съответства на стратегическите европейски и национални документи за насърчаване на ученето през целия живот чрез прилагане на гъвкави форми. В изпълнение на Насоките за кандидатстване, изпълнителят, избран по реда на ПМС 55/2007 г. и последващите му изменения, ще бъде задължен да предостави за нуждите на контрола и мониторинга на изпълнение на дейностите по настоящия проект от страна на Договарящия орган - Агенция по заетостта, в срок до 5 работни дни преди стартиране на обучението: код за достъп до електронната платформа, чрез която да е видно в реално време броя на обучаващите се лица, включително да може да бъде проследимо обстоятелството, че това са лица, обучавани по настоящата процедура; вида и етапа на провежданото обучение; броя на проведените часове както и направените до момента тестове. Успешно завършилите курса на обучение ще получат документ, удостоверяващ придобитата професионална квалификация, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване и действащата нормативна уредба. Обосновка: Анализът на проблемите на целевата група показва, че към момента както медицинският, така и административният персонал в дружествата (кандидат и партньори) се нуждае от целенасочено обучение, което да подготви заетите лица за работа със съвременните ИКТ при изпълнението на ежедневните медицински дейности. Все по-често се налага работа със специализиран софтуер (НЗОК, управление на договори с доставчици, вътреболнични програми за управление и въвеждане на данни), който е свързан с въвеждането на текст или с обработката на текстове и документи. С оглед отговаряне на изискванията за въвеждане и обработка на текст в среда на различни операционни системи и разнообразни програмни продукти за текстообработка и бази данни, при спазване на повече или по-малко стандартизирани принципи за обработка на текста, съхраняване на данните и разпечатване на документа, се налага провеждането на посоченото обучение.
Дейност 5. Информиране и публичност Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, включително възлагайки на изпълнител: - Организиране и провеждане на две пресконференции – при стартирането и при приключването на дейностите по проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на 1200 брошури: цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и планираните резултати от тях; - Две публикации в печатна медия; - Поставяне на 3 броя информационни табели на видно място в сградите на дружествата – кандидат и партньори по настоящия проект. Освен мерките, които ще бъдат възложени на изпълнител, в хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 354 BGN
Общ бюджет: 201 986 BGN
БФП: 161 589 BGN
Общо изплатени средства: 161 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 071 BGN
2014 128 518 BGN
2015 0 BGN
161 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 110 BGN
2014 109 240 BGN
2015 0 BGN
137 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 961 BGN
2014 19 278 BGN
2015 0 BGN
24 238 BGN
Финансиране от бенефициента 41 338 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз