Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0125-C0001
Номер на проект: ESF-2116-05-05003
Наименование: Повишаване на квалификацията и преквалификация на заетите в "Хидком" АД
Бенефициент: "ХИДКОМ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 01.02.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: 1. Да се създадат условия, работещите в „Хидком” АД, да развиват личностните си и професионалните си знания, умения и способности за подобряване на собственото им благосъстояние и конкурентноспособността на фирмата. 2. Да се повиши адаптивността и производителността на заетите в «Хидком» АД, чрез включването им в обучения за професионална квалификация, преквалификация и ключови компетентности. 3. Да се гарантира устойчива заетост на работещите в предприятието. 4. Да се стимулира проактивен подход към учене през целия живот на работещите в ,,Хидком” АД
Дейности: Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти, които ще бъдат подпомагани от целия управленски екип на предприятието. Екипът ще включва ръководител проект и счетоводител. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от “Хидком” АД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. “Хидком” АД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от “Хидком” АД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Съвета на директорите на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Избор на обучаваща организация в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща подготовката на тръжната документация, провеждането на процедура, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избрания доставчик. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55 и ПМС 70 от 03.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС 55, ще се съберат три оферти за избор на лицензирана обучаваща организация, тъй като предвидената стойност за услугата, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, за: 1. Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен: професия „Офис – секретар” с код 346020, специалност „Административно обслужване” с код 3460201 , 1 курс 12 заети от предприятието. 2. Професионално обучение за част от професия първа квалификационна степен: професия „Заварчик” с код 521090, специалност „Заваряване” с код 5210901, 2 курса за 27 заети от предприятието – 1 курс с 13 човека и 1 курс с 14 човека. 3. Обучение за придобиване на ключови компетенции КК 5. Умение за учене – „Умения за работа в екип”, 4 курса по 15 човека. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти “Хидком” АД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Осигуряване на публичност за проекта. „Хидком” АД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на проекта, съфинансиран от ОП РЧР, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европеиския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европеиски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стоиност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на административната сграда на предприятието и една на мястото на извършване на обученията. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Знамена на ЕС и РБългария на стойки за бюро Ще бъдат закупени 2 броя стойки за бюро, всяка от които със знамената на България и ЕС. Те ще се използват при провеждане на обученията и в административната сграда на «Хидком» АД. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати.
Обучение за придобиване на ключови компетенции „Умения за работа в екип” - 4 курса по 15 човека всеки. Ключовите компетентности са важeн фактор за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство и социалното включване на всеки, както и повишаване на неговата мобилност и мотивация. Наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации, ключовите компетентности могат да бъдат разглеждани като степен на адаптивност на индивида спрямо потребностите на пазара на труда. Необходимостта от усъвършенстване на компетенциите на работещите в „Хидком” АД именно в областта на уменията за работа в екип е идентифицирана от ръководството на фирмата. Всеки от курсовете ще бъде с продължителност 30 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точна на идентифицираните потребностите.
Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен, специалност „Административно обслужване” - 1 курс /12 човека/. Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на клиентите на фирмата, развитието на технологиите и пазарите в бранш – машиностраене, насърчава поддържането на стандарти за качество и допринася за повишаване производителността и конкурентноспособността на фирмата. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на заетите е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точна на идентифицираните потребностите. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Тя трябва да съдържа: A Задължителна професионална подготовка I. Обща задължителна професионална подготовка - Правила и инструкции за безопасна работа - Противопожарна охрана - Екологична култура - Вредности и професионални заболявания - Психологическа структура на трудовата дейност - Потребности и способности на личността за саморазвитие - Видове общуване - Принципи на деловото общуване - Професионални екипи - Бизнес етика - Трудовоправно законодателство - Трудовоправни отношения в институцията - Конфигурация на компютъра - Устройства за въвеждане и съхраняване на данни - Съхраняване и намиране на информация - Работа с програмни продукти за създаване на документи - Работа с локални и глобални мрежи - Комуникативна компетентност при използването на достатъчен набор от предвидими и елементарни езикови средства - думи и изрази, свързани с професионалните задачи и тяхното комбиниране. II. Отраслова задължителна професионална подготовка - Икономически процеси, явления и отношения - Статистически изследвания и прогнози - Маркетингови проучвания - Парично-кредитни отношения - Фирмена култура - Маркетинг и мениджмънт - Управление на човешките ресурси - Психология, логика и етика - Бизнес комуникации - Обща, стопанска и търговска кореспонденция по български и западни стандарти - Офис и съобщителна техника - Деловодство и архиви III. Специфична задължителна професионална подготовка - Икономика - Счетоводство и контрол - Финанси на фирмата - Професионална и организационна етика - Основи на правото - Фирмена култура - Хигиена, безопасност и охрана на труда - Професионални заболявания, свързани с изпълнението на задълженията - Първа помощ при бедствия, аварии, пожари и катастрофи - Обща, стопанска и търговска кореспонденция по БДС и международни стандарти - Работа с програми за текстообработка, електронни таблици и база данни и презентации. - Компютърни офис системи - Фирмени документи - Офис техника Б. Избираема професионална подготовка - Делова кореспонденция на английски език Обучението ще се извърши от лицензирана обучаваща организация, избрана в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г.
Професионално обучение за част от професия по първа квалификационна степен, специалност „Заваряване” - 2 курса /1 курс 13 човека и един курс 14 човека/. Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на клиентите на фирмата, развитието на технологиите и пазарите в бранш – машиностраене, насърчава поддържането на стандарти за качество и допринася за повишаване производителността и конкурентноспособността на фирмата. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на заетите е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Ще се проведат 2 курса /1 курс за 13 заети и 1 курс за 14 заети/ Всеки от курсовете ще бъде с продължителност 200 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точна на идентифицираните потребностите. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Тя трябва да съдържа: А. Обща професионална подготовка - Здравни и безопасни условия на труд - Икономика Б. Отраслова професионална подготовка - Общо – технически знания - Техническо чертане - Материалознание - Техническа механика - Шлосерство В. Специфична професионална подготовка - Технология на заваряването - Електродъгово заваряване на ъглов шев в подова позиция - Електродъгово заваряване позиция PF - Електродъгово заваряване позиция PD (таванна) - Електродъгово заваряване бордова позиция РС - Електродъгово заваряване вертикална позиция PF - Електродъгово заваряване таванна позиция РЕЕлектродъгово заваряване таванна позиция РЕ, със скосяване на краищата - Електродъгово заваряване на дебел листов материал – таванна позиция PE Обучението ще се извърши от лицензирана обучаваща организация, избрана в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 452 BGN
Общ бюджет: 31 761 BGN
БФП: 25 409 BGN
Общо изплатени средства: 17 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 090 BGN
2014 11 300 BGN
2015 0 BGN
17 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 177 BGN
2014 9 605 BGN
2015 0 BGN
14 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 914 BGN
2014 1 695 BGN
2015 0 BGN
2 609 BGN
Финансиране от бенефициента 7 613 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз