Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0135-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11016
Наименование: "Придобиване на нова специалност - предпоставка за професионално развитие на персонала от "АДТ - България" АД"
Бенефициент: "АДТ - България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 06.02.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация на заетите в „АДТ-БЪЛГАРИЯ” АД за предоставяне на компетентно и професионално обслужване на своите клиенти чрез повишаване компетентността и адаптивността на своите служители и развитие на конкурентността на компанията на българския пазар.
Дейности: 1. Администриране на проекта Екипът за организация и управление на проекта се състои от четирима специалисти, които имат ясно дефинирани задачи и функции в рамките на проекта, носят отговорност за извършването на определен тип дейност и за проследяване на изпълнението му, както и за осигуряване качеството и ефективността на обученията
Дейност 2. Провеждане на обучение по професия „Охранител”, специалност „Банкова охрана и инкасо” Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелства след приключване на курса за квалификация. Обучението, включващо балансиран брой часове теория и практика, ще бъде проведено по програма, разработена от ЦПО на базата на Държавните образователни изисквания за придобиване на професия ”Охранител”, със специалности “Банкова охрана и инкасова дейност” Програмата на обучението ще включва лекции и практични занимания, съгласно модулите в Утвърдена учебна програма от НАПОО по професия „Охранител”, специалност „Банкова охрана и инкасо” Необходимо е учебните програми да съответстват на установените нужди на предприятието и да бъдат насочени към упражняваната сфера на дейност и професия на служителите. Обученията ще се проведат във външни зали и специализирани помещения, които ще бъдат взети под наем за периода на обучението. След завършване на обучението, на участниците ще бъдат издадени Свидетелства, обр.3-34 на МОНТ
Дейност 3. Популяризиране на проекта Изработката на: 250 брошури, разпространени в офиса на Кандидата и бизнес партньорите му 4 /четири/ обозначителни табели, които ще бъдат разлепени в залите за обучение 2 /две/ информационни табели с параметрите на проекта Публикуване в интернет страницата на компанията базова и текуща информация по проекта Публикуване на 2 публикации в специализирана медия в началото и в края на проекта.
Дейност 4. Мониторинг по обучението и отчетност на дейностите За ефективно изпълнение на тази дейност ще се провеждат редовни заседания и срещи на проектния екип, осъществяващ мониторинга и контрола. Ще бъдат разработени междинни и/или окончателни отчети, съдържащи необходимата документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 356 BGN
Общ бюджет: 155 098 BGN
БФП: 124 078 BGN
Общо изплатени средства: 124 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 870 BGN
2014 98 208 BGN
2015 0 BGN
124 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 990 BGN
2014 83 476 BGN
2015 0 BGN
105 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 881 BGN
2014 14 731 BGN
2015 0 BGN
18 612 BGN
Финансиране от бенефициента 32 339 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз