Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0064-C0001
Номер на проект: ESF-2116-02-02003
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на развитие на човешкия капитал в "Интенсо" ЕООД
Бенефициент: ИНТЕНСО ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 06.02.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Подобряване и развитие на професионалната квалификация на служителите на ИНТЕНСО ЕООД
Дейности: Дейност 1: Администриране и управление на проектните дейности Дейността ще се реализира на 3 етапа: - Сформиране екип по проекта - Оперативно изпълнение на проекта и текущ мониторинг и отчетност - Подготовка на финален отчет на проекта След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, бенефициентът ще подпише договори /допълнение към трудовите договори или граждански договори/ с ръководителя на проекта, счетоводител и координатора с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта - актуализиране и конкретизиране на графика на проекта и др. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организира и координира дейностите по изпълнение на проекта и организира дейността на екипа; организира и контролира процедурите за избор на подизпълнители по проекта; отчита изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдава дейностите по отношение на целите на проекта, поддържа връзката с АЗ, подписва договори, поддържа контакт със заинтересованите страни. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програма РЧР; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя ще бъде включено в договора за възлагане управлението на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Координаторът ще извършва административната и секретарска работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта; ще подпомага останалите членове на екипа в тяхната работа. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на ИНТЕНСО ЕООД и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2: Организиране и провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. Дейността включва подготовката на документацията и провеждането на 1 процедура за организиране и провеждане на обучения съгласно разпоредбите на ПМС 55/12.03.2007 г.
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация „Бизнес – услуги” (Управление и администрация) Описание на дейността: Обучението ще обхване 13 служителя от административния персонал на ИНТЕНСО ЕООД. Професионалното направление на обучението е Управление и администрация, специалност Бизнес-услуги, степен на професионална квалификация – втора. Общият брой на обучителните часове е 840 като обхващат теория и учебна практика. Обучението ще се извърши в съответствие с Наредба № 5 от 04.12.2006 г., обнародвана в ДВ бр. 11/02.02.2007 г., която утвърждава изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност “Бизнес услуги”. Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално личностните качества на обучаваните ще бъде съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32). Завършването на професионалното обучение, специалност “Бизнес услуги” е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Основните акценти, които ще бъдат включени в обучителната програма, ще бъдат: - Фирмена култура; - Човешки ресурси; - Психология и етика; - Българските държавни стандарти (БДС) в областта на деловата кореспонденция и документооборота; - Йерархична структура на фирмата и нива на съподчиненост на персонала; - Трудово право; - Бизнес-комуникации; - Системи за архивиране; - Текстообработващи програми; - Програми тип “Електронна таблица”; - Електронна поща; - Възможностите на Интернет; - Автоматизирани информационни системи (управленски, административни и др.); - Компютърни мрежи и вътрешни системи за комуникация.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация „Производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” (Ресторантьорство) Описание на дейността: Обучението ще обхване 25 служителя от обслужващия персонал на ИНТЕНСО ЕООД, които ще бъдат разделени в две групи. Професионалното направление на обучението е Ресторантьорство и кетеринг, специалност Производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения, степен на професионална квалификация – първа. Общият брой на обучителните часове е 300 като обхващат теория и учебна практика. Пълният курс на обучението ще даде възможност за придобиване на Първа степен на професионална квалификация по специалност Производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията Държавните изпити по теория и практика на професията ще се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията Основните акценти, които ще бъдат включени в обучителната програма, ще бъдат: - Нормативна уредба, правилата и изискванията за здравословен и безопасен труд, начините на оказване на първа долекарска помощ, противопожарна и аварийна безопасност, охрана на околната среда; - Основните изисквания на икономиката на заведенията за хранене и развлечения, организацията на трудовия процес и на работното място, режимите на труд и почивка, трудовите и осигурителните отношения, заплащането на труда, начините на разрешаването на индивидуалните и колективните трудови спорове; - Принципите и правилата на комуникация, делово общуване и работа в екип; - Технологиите на кулинарните изделия и тяхната обработка - Хигиенните изисквания в търговските зали, производствените и общи помещения; - Технико-експлоатационните характеристики на машините и съоръженията в заведенията за хранене и развлечения - Социално –психологическите особености на обслужването и поведението на клиентите; - Ефективните дейности при аварийни ситуации, пожар, злополуки, нарушения на реда, възникнали опасности, рискове, инциденти и конфликти; - Процедурите и правилата за осъществяване на функционални връзки и взаимодействие с другите звена
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация „Обслужване на заведенията за хранене и развлечения” (Хотелиерство) Описание на дейността: Обучението ще обхване 8 служителя от обслужващия персонал на ИНТЕНСО ЕООД. Професионалното направление на обучението е Хотелиерство, специалност Обслужване на заведенията за хранене и развлечения, степен на професионална квалификация – първа. Общият брой на обучителните часове е 300 като обхващат теория и учебна практика. Пълният курс на обучението ще даде възможност за придобиване на Първа степен на професионална квалификация по специалност Обслужване на заведенията за хранене и развлечения. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията Държавните изпити по теория и практика на професията ще се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията Основните акценти, които ще бъдат включени в обучителната програма, ще бъдат: - Нормативна уредба, правилата и изискванията за здравословен и безопасен труд, начините на оказване на първа долекарска помощ, противопожарна и аварийна безопасност, охрана на околната среда; - Основните изисквания на икономиката на заведенията за хранене и развлечения, организацията на трудовия процес и на работното място, режимите на труд и почивка, трудовите и осигурителните отношения, заплащането на труда, начините на разрешаването на индивидуалните и колективните трудови спорове; - Принципите и правилата на комуникация, делово общуване и работа в екип; - Да прилага стандарта на обслужване в заведенията за хранене и развлечения; - Да познава социално-психологическите особеност на обслужването и поведението на гостите; - Хигиенните изисквания в търговските зали, производствените и общи помещения; - Технико-експлоатационните характеристики на машините и съоръженията в заведенията за хранене и развлечения - Социално –психологическите особености на обслужването и поведението на клиентите; - Ефективните дейности при аварийни ситуации, пожар, злополуки, нарушения на реда, възникнали опасности, рискове, инциденти и конфликти; - Процедурите и правилата за осъществяване на функционални връзки и взаимодействие с другите звена
Дейност 6: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на езиковата компетенция „Английски език” След като бъде избрана обучаваща организация за предоставяне на качествено езиково обучение по английски език, служителите ще преминат тест за определяне нивото на техните знания. Ще бъдат обособени в 3 нива в зависимост от тяхното представяне и напредналост. Трите групи ще включват между 10-15 обучаеми. На служителите ще бъдат предоставени учебни материали по английски език. Продължителността на обучението ще бъде 300 часа.
Дейност 7: Публичност на проекта Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от бенефициента според изискванията на програмата и по следните начини: -Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи -Поставяне на табели относно финансирането на входа на сградата, съобразно изискванията на програмата и насоките за визуализация. -Публикуване на подробна информация за проекта на страницата в интернет на кандидата - Издаване на брошура с информация за проекта -Активно информиране на местните медии Бенефициентът ще упоменава финансовия принос на Европейския съюз в информацията, предоставяна на крайните получатели на проекта, във вътрешни и годишни доклади и при всякакви контакти със средствата за осведомяване и когато е възможно ще използва логото на ЕС. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Интенсо ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати. Предвижда се изработването на плакати с размер А3, които да бъдат разлепени в сградата, където ще се провеждат обученията. В началото на проекта ще бъде публикувана статия в един регионален ежедневник, представяща основната информация за проекта, предвидените дейности и заложените цели и резултати. При приключване на проекта отново ще бъде публикувана статия с постигнатите цели и резултати, направени изводи и идентифицирани добри практики от провеждането на подобни обучения и тренинги най-малко в един регионална медия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Дигитал принт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 074 BGN
Общ бюджет: 84 214 BGN
БФП: 84 214 BGN
Общо изплатени средства: 84 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 015 BGN
2014 67 188 BGN
2015 0 BGN
84 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 463 BGN
2014 57 110 BGN
2015 0 BGN
71 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 552 BGN
2014 10 078 BGN
2015 0 BGN
12 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз