Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0315-C0002
Номер на проект: 26-Х-64
Наименование: Генератор на електрически ток с левитиращ ротор
Бенефициент: “ХИДРОСИСТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е разработване и изпълнение на прототип на иновативен генератор с мощност 1 МВт с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Това ще допринесе за подобряването на българската иновационна система посредством насърчаване на навлизането и усвояването на иновации в националната икономика, а в следствие и повишаване на конкурентноспособността и на европейския и световен пазар
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
2. Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
3. Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове
4. Разходи за създаване на програми и методики за изследвания
5. Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
6. Разходи за защита на интелектуална собственост
7. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Интернрт сайт
8. Наем на помещение за сглобяване, измервания,изпитвания на опитния образец
9. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
10. Разходи за одит
11. Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 924 BGN
Общ бюджет: 417 567 BGN
БФП: 375 810 BGN
Общо изплатени средства: 375 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 375 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 810 BGN
2014 220 860 BGN
2015 82 140 BGN
375 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 319 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 889 BGN
2014 187 731 BGN
2015 69 819 BGN
319 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 922 BGN
2014 33 129 BGN
2015 12 321 BGN
56 372 BGN
Финансиране от бенефициента 43 436 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Идеен вариант
Индикатор 9 Работен вариант
Индикатор 10 Технически досиета
Индикатор 11 Изготвени независими оценки за целесъобразност на иновативния продукт
Индикатор 12 Изработен интернет сайт
Индикатор 13 Извършени тестове, измервания и изпитвания
Индикатор 14 Създаден и финализиран прототип на иновативния генератор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз